Jezus Do Ludzkości

Niech się modlą do Mnie o rozeznanie

poniedziałek, 2 kwietnia 2012 roku, godz. 15.30

Moja najdroższa, umiłowana córko, musisz teraz odpocząć, ponieważ ataki tych, którzy nie mogą przyjąć Mojego prawdziwego Słowa, będą trwały nadal.

Nie masz pozwolenia, by bronić Mojego Słowa, ale polecam ci nie zajmować się teraz tymi, którzy wątpią w Moje Słowo, bo nie jest to twoim obowiązkiem.

Moja córko, bez względu na to, jak kuszące jest dowieść prawdziwości Mojego najświętszego Słowa dla ludzkości w tych czasach, nie wolno ci tego czynić. Nigdy nie odpowiadałem Moim oprawcom podczas Mojego Ukrzyżowania. Nie wolno ci próbować odpowiadać tym, którzy chcą Mnie prześladować z powodu Moich Orędzi. To nie na ciebie, Moja córko, są oni źli, ale na Mnie. Mogę jedynie powiedzieć światu, jak przygotować się na Moje Powtórne Przyjście. Nie mogę go zmusić.

Ignoruj takie drwiny. Wiele z nich wychodzi od szczerych dusz, które czują potrzebę zadawania pytań. Ale nie masz pozwolenia na czynienie tego. Niech się modlą do Mnie o rozeznanie. Tylko Ja jestem odpowiedzialny za ich dusze. Nawet kiedy ofiarujesz cierpienia, by ratować dusze, wciąż nie jesteś za to odpowiedzialna.

Idź więc i powiedz tym, którzy mają wątpliwość, jak Mój apostoł Tomasz, że gdy po Moim Zmartwychwstaniu stanąłem przed nim, to Ja wyszedłem mu na przeciw. To dopiero wtedy, kiedy dotknął Moich Ran, uwierzył w pełni.

Niestety, wiele dusz na świecie nie otrzymało takiego luksusu. Muszą wiedzieć, że czas jest krótki, aby przygotować swoje dusze. To ich własny wolny wybór, czy odpowiedzą na Moje wezwanie, czy nie.

Wasz Jezus

Let them pray to Me, for discernment

Monday, April 2nd, 2012 @ 15:30

My dearest beloved daughter, you must rest now, for the attacks by those who cannot accept My True Word, continue.

You are not permitted to defend My Word, but now I Am instructing you not to engage with those who doubt My Word, for that is not your responsibility.

My daughter, no matter how tempting it is to prove the authenticity of My Most Holy Word for humanity in these the times, you must not do this.

I never responded to My executioners, during My Crucifixion. You must not try to respond to those who wish to persecute Me, through My Messages.

It is not you, my daughter, they are angry with; it is I.

I can only tell the world how to prepare for My Second Coming. I cannot force them.

Ignore such taunts. Many are from genuine souls, who feel the need to ask questions. But, you are not permitted to do so. Let them pray to Me for discernment. Only I have responsibility for their souls. Even when you offer suffering to save souls, it is still not your responsibility.

So go and tell those who are in doubt, like My apostle Thomas, it was I who faced him, after My Resurrection, when I stood before him. It was only when he touched My Wounds that he fully believed.

Sadly, many souls in the world are not afforded this luxury. They must know time is short, in order to prepare their souls. It is their own free choice whether or not they respond to My Call.

Your Jesus