Jezus Do Ludzkości

Światu zostaną ukazane Moje nowe cuda

sobota, 31 marca 2012 roku, godz. 11.00

Moja najdroższa, umiłowana córko, musisz pozostać dzielna w całym twoim cierpieniu i nie pozwolić, aby lęk wszedł do twojego serca.

W prawdziwym zjednoczeniu ze Mną twoje cierpienie zbiega się z tygodniem, w którym wspomina się Moją Śmierć na Krzyżu.

Nie jest to zbieg okoliczności. Cierpienie bowiem, którego w tym tygodniu doświadczasz Ty i inne takie wybrane dusze, uratuje miliony dusz od ognia piekielnego.

Tak jak Ja znosiłem ból, tortury i śmierć, aby zachować ludzkość od wiecznego potępienia, tak i dusze ofiarne rzeczywiście ratują inne dusze, aby mogły otrzymać Dar Życia Wiecznego.

Bez względu na to, jak trudne i przerażające jest to cierpienie, zawsze pamiętajcie o Darze dla ludzkości, które ono przedstawia.

Dzieci, gdy rozpoczyna się Wielki Tydzień, proszę, rozważajcie Moją Mękę na Krzyżu.

Nie tylko cierpienie, ale Dar wolności, którym obdarza ono całą ludzkość. Ani jedna dusza, włączając w to okrutnych i zatwardziałych grzeszników pod wpływem szatana, nie zostanie wykluczona z Mojego Miłosierdzia.

Tego Miłosierdzia, które stało się dostępne poprzez Dar, którym Mój umiłowany Ojciec obdarzył świat. Kiedy Mnie posłał, Swojego jednego Syna Jedynego, dokonał On Ofiary największej ze wszystkich. Ta Ofiara, dowód Jego żarliwej Miłości do wszystkich Jego dzieci, ukazuje, że jest możliwe, aby zniszczyć szatana raz na zawsze.

Z powodu wolnej woli danej ludzkości przez Mojego Ojca każdy człowiek otrzyma wybór. Albo będziecie z Moim Ojcem, albo przeciwko Niemu. Wybierzecie albo Raj Życia Wiecznego, albo grozę piekła.

Szatan, gdy jego dni zbliżają się ku końcowi, nie będzie siedział bezczynnie, podczas gdy światu zostaną ukazane w tym czasie Moje nowe cuda. Nie tylko będzie atakował te ciemne dusze, aby je zwodzić do większej ciemności i do bliskości swojego panowania, ale będzie celował także w pobożnych chrześcijan.

Cuda, o których mówię, jest to najpierw Mój Przekaz do ciebie, Moja córko. Mój Głos jest słyszany, a nawrócenia się zwielokrotniają. Miliony dusz są teraz odzyskiwane przeze Mnie poprzez te Orędzia.

Inne cuda, łącznie z wielkim Darem Mojego Miłosierdzia, przyniosę na świat wkrótce, kiedy nastąpi Ostrzeżenie.

Po raz pierwszy każdy mężczyzna, kobieta i dziecko otrzymają dowód, że istnieje nie tylko Bóg, Ojciec, ale że istnieję również Ja, Jezus Chrystus, Jego Syn Jedyny.

Oznacza to, że wszystkie te religie, włączając w to naród żydowski, Mój naród wybrany, z którego przyszedłem, uświadomią sobie Prawdę. Cud powszechnego nawrócenia rozzłości szatana, który nie podda się nawet na tym etapie. Tym biednym duszom, już w straszliwym grzechu, będzie bardzo trudno oderwać się od niego.

Do pozostałych cudów zaliczać się będą globalne wydarzenia, wiążące się z cudami ekologicznymi, które zostaną dane przez Mojego Ojca z Jego Miłości do Jego Dwóch Świadków, chrześcijan i Żydów. Moc zostanie dana tym dwóm wiarom, gdy będą one prześladowane. Ich wrogowie będą cierpieć, kiedy będą zadawać im straszliwe kary.

A potem nastąpi Moje Powtórne Przyjście, największy cud od Mojego Zmartwychwstania.

To będzie Dzień, w którym przyjdę sądzić żywych i umarłych. To jest Dzień, kiedy przychodzę zgromadzić Moją rodzinę, abyśmy stali się jedno. Będzie to początek Mojego Panowania, gdy Niebo i ziemia się połączą, aby stać się jedno na tysiąc lat.

W tym czasie wszyscy będą żyć według Boskiej Woli Mojego Ojca.

Wasz umiłowany Jezus

My new miracles will be presented to the world

Saturday, March 31st, 2012 @ 11:00

My dearest beloved daughter, you must remain brave throughout your suffering and not allow fear to enter your heart.

In union, truly with Me, your suffering coincides with the week, which commemorates My death on the Cross.

This is not a coincidence. For the suffering that you and other such chosen souls endure, during this week, will save millions of souls from the fires of Hell.

Just as I endured pain, torture and death, to save mankind from eternal damnation, so too, do victim souls save other souls, so that they can be given the Gift of Eternal Life.

No matter how difficult and frightening this suffering is, always remember the Gift to humanity that it represents.

Children, as Holy Week commences, please meditate on My Passion on the Cross.

Not just on the suffering, but on the Gift of freedom that it offers the whole of humanity.

Not one soul, including the cruel and hardened sinner, influenced by Satan, will be excluded from My Mercy.

The Mercy, which has been made possible, because of the Gift My beloved Father gave the world.

When He sent Me, His one and only Son, He made the biggest Sacrifice of all.

This Sacrifice, proof of His ardent Love for all of His children, has meant that it is possible to destroy Satan once and for all.

Because of the free will, given to humanity by My Father, each man will be given the choice.

You will either be for My Father or against Him.

You will choose either the Paradise of Eternal Life or the horror of Hell.

Satan, as his days are almost at an end will not sit back, while My new miracles will be presented to the world at this time.

Not only will he attack those dark souls, in order to tempt them into further darkness and closer to his domain, he will target devout Christians.

The miracles I speak of are firstly, My communications through you, My daughter. My Voice is being heard and conversion is multiplying.

Millions of souls are now being claimed by Me, through these Messages.

The other miracles include the great Gift of My Mercy I bring into the world shortly, when The Warning takes place.

For the first time, every single man, woman and child will be given the proof, that not only does God, the Father, Exist, but that I, Jesus Christ, His only Son, also Exists.

This means that all those religions, including the Jewish people, My chosen people from whom I came, will realise the Truth.

The miracle of global conversion will infuriate Satan, who will not give up even at that stage. Those poor souls, already in terrible sin, will find it very difficult to pull away from him.

Other miracles will include global events, which will involve ecological wonders, which will be given by My Father, out of His Love for His Two Witnesses, the Christians and the Jews.

Power will be given to these two Faiths when they are being persecuted.

Their enemies will suffer as they inflict terrible punishment on them.

And then there will be My Second Coming, the greatest miracle since My Resurrection.

This will be the Day I come to Judge the living and the dead.

This is the Day I come to gather My family so that we become one.

This will be the beginning of My Reign, as Heaven and Earth merge, to become one for 1,000 years.

At this time, all will live by the Divine Will of My Father.

Your beloved Jesus