Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Jestem Pośredniczką. Sama zaniosę wasze modlitwy przed Mojego drogiego Syna

piątek, 30 marca 2012 roku, godz. 23.45

Moje dziecko, musisz wiedzieć, że ponieważ Orędzia Mojego Syna do ciebie będą się zmieniać i ujawniać wydarzenia, zarówno przeszłe jak i przyszłe, będziesz bardziej atakowana.

Święte Słowo Mojego Syna zawsze będzie odrzucane przez tych, którzy wzbraniają się przed słuchaniem Go.

Ludzka opinia nie jest ważna.

Przekaz Mojego Syna do świata jest w tym czasie zbyt ważny, aby pozwolić, żeby ci, którzy sprzeciwiają się tym Orędziom, wstrzymywali cię i odciągali od tego Dzieła.

Teraz jest czas na pokorną refleksję na temat Męki Mojego Syna na Krzyżu.

Moje dzieci muszą uczcić Ofiarę, którą złożył za całą ludzkość, poprzez podjęcie podczas Wielkiego Tygodnia swojej własnej osobistej ofiary dla Niego.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dzieci, o pokój na świecie.

Módlcie się także o ochronę dla papieża w tych czasach zaciekłego sprzeciwu wobec Kościoła katolickiego.

Modlitwa, pokora i prosta wierność Mojemu Synowi są dla was konieczne, abyście byli blisko Serca Mojego Syna.

Jestem Pośredniczką. Sama zaniosę wasze modlitwy przed Mojego drogiego Syna. Sama pomogę wam kochać Go bardziej i dać Mu pocieszenie, którego potrzebuje w tym czasie, kiedy świat wspomina Jego Śmierć na Krzyżu.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: I am the intercessor. Through me, I will bring your prayers before my Precious Son

Friday, March 30th, 2012 @ 23:45

My child, you must know that as my Son’s Messages to you change and reveal events, both past and future, that you will be attacked more.

My Son’s Holy Word will always be rejected by those who refuse to listen to Him.

Human opinion is not important.

My Son’s communication to the world, at this time, is too important to allow those who oppose these Messages to delay and divert you from this Work.

Now is the time for humble reflection on my Son’s Passion on the Cross.

My children must honour the Sacrifice He made, for the whole of humanity, by making their own private sacrifice for Him during Holy Week.

Pray, pray, pray, children, for peace in the world.

Pray, too, for the protection of the pope, during these times of fierce opposition to the Catholic Church.

Prayer, humility and simple allegiance towards My Son, is necessary, for you to become close to My Son’s Heart.

I am the Intercessor. Through me, I will bring your prayers before my precious Son.

Through me, I will help you to love Him more and give Him the comfort He needs at this time, when the world commemorates His death on the Cross.

Your beloved Mother
Mother of Salvation