Jezus Do Ludzkości

Błagam was. Nie krzyżujcie Mnie ponownie

piątek, 30 marca 2012 roku, godz. 15.00

Moja szczerze umiłowana córko, jest ważne, aby wszystkie dzieci Boże zrozumiały, dlaczego umarłem, aby ocalić świat od wiecznego potępienia. Szatan panował w sercach ludzi od upadku Adama i Ewy, a to oznaczało, że skutecznie ukradł dusze. Większość ludzkości nie zaakceptowała Słowa Bożego, szczególnie przykazań danych jej przez Mojżesza.

Zostałem wtedy posłany, aby sprawić, że ludzkość otrzyma prawdę, w nadziei, że świat ją przyjmie i powróci do Ojca.

Choć wielu przyjęło Moje najświętsze Słowo, to jednak większość odrzuciła uznanie Mnie za tego, który jest Mesjaszem.

Prawda jest taka, że nie przyjęli nikogo, włączając w to proroków, ponieważ byli zadowoleni z życia w grzechu, który więził ich dusze.

Gdyby Mnie przyjęli, to bym panował na ziemi i cała ludzkość mogłaby cieszyć się Zbawieniem Wiecznym.

Przeciwnie, zostałem odrzucony. Żydzi, Mój własny naród, pogardzali Mną. Faryzeusze patrzyli na Mnie z góry, ale gdy usłyszeli Moje święte Słowo, nie mogli Mnie tak po prostu zlekceważyć. A to dlatego, że Moje Słowa rzucały w ich duszach Światło, które trudno im było odrzucić. Stąd wciąż wracali do Mnie, raz za razem, by Mnie wypytywać.

Dzisiaj dzieje się to samo. Ci z was, którzy twierdzą, że odrzucają Moje Słowo, wypowiadane przez Mojego proroka, nie potrafią po prostu odejść.

Pomimo waszych twierdzeń, że Mnie odrzucacie, wciąż wracacie, raz za razem. Z czasem przyjmiecie Moje Słowo wypowiadane do was dzisiaj. Nie wolno wam uczynić tego samego błędu, popełnionego przez tych, którzy nie tylko Mnie odrzucili, ale też Mnie ukrzyżowali. Błagam was. Nie krzyżujcie Mnie ponownie.

Pozwólcie Mi prowadzić was do zbawienia, słuchając Mnie teraz, gdy wzywam was z Niebios, aby przygotować was do zbawienia i na Mój Nowy Raj.

Wasz umiłowany Jezus

I beg you. Do not crucify Me again

Friday, March 30th, 2012 @ 15:00

My dearly beloved daughter, it is important that all of God’s children understand why I died to save the world from eternal damnation. Satan has reigned in the hearts of mankind since the fall of Adam and Eve and this has meant that he has successfully stolen souls. Most of humanity would not accept the Word of God, especially the Commandments given to them by Moses.

I was then sent to ensure that humanity was given the Truth, in the hope that the world would accept this and turn back to the Father.

While many did accept My Most Holy Word, the majority refused to accept Me, as being the Messiah.

The Truth is that they would not have accepted anyone, including the prophets because they were content to live in sin, which entrapped their souls.

If they had accepted Me, I would have Reigned on Earth and the whole of humanity could have enjoyed eternal salvation.

Instead I was rejected.

The Jews, My Own people, despised Me.

The Pharisees looked down on Me, yet when they heard My Holy Word, they could not simply ignore Me.

This is because My Words sparked a Light in their souls, which they found hard to dismiss.

So they kept coming back to Me, again and again, to question Me.

Today the same is true. Those of you, who claim to deny My Word, spoken through My prophet, cannot simply walk away.

Despite your claims of rejection, you keep coming back, again and again.

In time, you will accept My Word, spoken to you today.

You must not make the same mistake, made by those who not only rejected Me, but who crucified Me.

I beg you. Do not crucify Me again.

Allow Me to lead you to salvation, by listening to Me now, as I call on you from the heavens, to prepare you for salvation and My New Paradise.

Your beloved Jesus