Jezus Do Ludzkości

Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

niedziela, 25 marca 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, dzisiaj wzywam wszystkich Moich wyznawców, aby poświęcili swój czas na modlitwę za tych, którzy nie wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, ani w Zbawienie Wieczne.

Te dusze są bliskie Mojemu Sercu i są właśnie tymi, które potrzebują nawrócenia, aby mogły być zbawione jako pierwsze. Ci, którzy są zaślepieni, nie potrafią dostrzec, że ich życie nie kończy się na ziemi. Wielu nie uznaje tego, że będą istnieć wiecznie. Te dusze ranią Mnie głęboko i czuję przerażenie, gdy widzę je, jak w tym życiu na ziemi niszczą życie w swoich duszach.

Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wielu z tych, którzy deklarują się jako ateiści.

Ich jedyny ratunek jest w modlitwach i cierpieniu dusz ofiarnych.

Wzywam was, byście się modlili za te dusze poprzez tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 41
Za dusze niewierzących

O mój Jezu, pomóż Twoim biednym dzieciom, które są ślepe na Twoją obietnicę zbawienia.

Błagam Cię, byś z pomocą moich modlitw i cierpienia otworzył oczy niewierzącym, aby mogli zobaczyć Twoją czułą Miłość i pobiec w Twoje najświętsze Ramiona, by się schronić.

Pomóż im ujrzeć Prawdę i prosić o przebaczenie wszystkich swoich grzechów, aby mogli zostać zbawieni i jako pierwsi wejść w Bramy Nowego Raju.

Modlę się za te biedne dusze mężczyzn, kobiet i dzieci, i błagam Cię, byś odpuścił im ich grzechy.

Amen.

Idź teraz, Moja drogocenna Armio, i skup się na Moich biednych zagubionych dzieciach. Pomóżcie Mi, waszemu Jezusowi, ratować ich dusze.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Even The Warning will not convert all non-believers

Sunday, March 25th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, today I urge all of My followers to devote their time to pray for those who do not believe in Me, Jesus Christ or Eternal Salvation.

These souls are close to My Heart and are the ones who need to be converted, so that they can be saved first.

Those who are blind cannot see that their life does not end on Earth.

Many do not accept that they will exist for eternity.

These souls wound Me deeply and I feel terror as I watch them destroy the life in their souls, in this life on Earth.

Even The Warning will not convert many of them who proclaim to be atheists.

Their only salvation is through the prayers and suffering of victim souls.

I urge you to pray for these souls through this Crusade Prayer

Crusade Prayer (41)

For the Souls of Non-Believers

“O my Jesus, help Your poor children, who are blind to Your promise of salvation.

I beseech You, with the help of my prayers and suffering, to open the eyes of non-believers, so that they can see Your Tender Love and run into Your Sacred Arms for protection.

Help them to see the Truth and seek forgiveness for all their sins, so that they can be saved and be the first to enter the gates of the New Paradise,

I pray for these poor souls, including men, women and children and urge You to absolve them for their sins.

Amen.”

Go now, My precious Army, and focus on My poor, lost children. Help Me, your Jesus, to save their souls.

Your beloved Saviour
Jesus Christ