Jezus Do Ludzkości

Nie macie wiele czasu, zanim przyjdę sądzić

sobota, 24 marca 2012 roku, godz. 11.45

Przychodzę do ciebie dzisiaj, Moja szczerze umiłowana córko, aby powiadomić świat o Moim wielkim Miłosierdziu.

Pragnę także powiadomić świat o Mojej Sprawiedliwości. Dzieci, nie macie wiele czasu, zanim przyjdę sądzić.

Właśnie ten okres, pomiędzy czasem obecnym a Moim Dniem Sądu, który będzie miał miejsce przy Moim Powtórnym Przyjściu, musicie mądrze wykorzystać, aby przygotować swoje dusze. Jest Moim obowiązkiem, jako waszego Boskiego Zbawiciela, prowadzić was, pouczać was i odkrywać drogi, na których możecie mieć pewność, że będziecie w stanie wejść do Mojego Raju.

Nie odrzucajcie Moich proroków. Zwracam się tutaj w szczególności do Moich wyświęconych sług. Musicie Mnie prosić, abym okrył was Moim Duchem Świętym, abyście mieli rozeznanie wraz z pokorą i czystością duszy. Kiedy to będziecie czynić, ujawnię wam Prawdę Mojego najświętszego Słowa, dawanego wam teraz poprzez tego proroka. Potem to będzie waszym obowiązkiem, aby sprawić, że wszystkie te dusze, które szukają waszego kierownictwa, otrzymają pomoc do przygotowania się na Moje Powtórne Przyjście.

Nigdy nie obawiajcie się używać wyrażenia «Powtórne Przyjście Chrystusa», ponieważ wielu w Mojej owczarni nie wie, co ono oznacza. Tak niewielu z nich zostało pouczonych o tym wspaniałym i chwalebnym Wydarzeniu oraz o ważności przygotowania swoich dusz, tak aby były w stanie Łaski.

Nigdy się nie lękajcie nauczać o istnieniu czyśćca i piekła. Jest waszą odpowiedzialnością mówić Mojemu ludowi prawdę.

Szukajcie u Mnie prowadzenia poprzez tę Modlitwę.

Modlitwa Krucjaty 40
Modlitwa dla duchowieństwa dla przygotowania dusz na Powtórne Przyjście

O mój Jezu, jestem tylko pokornym sługą i potrzebuję Cię, abyś mnie prowadził, żebym mógł przygotować dusze na Twoje chwalebne Powtórne Przyjście.

Pomóż mi nawracać dusze i przygotować je zgodnie z Twoją Świętą Wolą, aby zdołały wejść do Nowego Nieba i Ziemi, które obiecałeś całej ludzkości poprzez Swoją Śmierć na Krzyżu.

Udziel mi Łask, których potrzebuję, abym mógł przekazać Twoje Słowo spragnionym duszom i abym nigdy nie wyrzekł się mojego obowiązku wobec Ciebie, drogi Jezu, Któremu ślubowałem wierność przez moje święte przyrzeczenia.

Amen.

Idźcie teraz, Moi wyświęceni słudzy, i przyjmijcie rolę, do której zostaliście wybrani.

Wyzwanie przygotowania dusz na Moje Powtórne Przyjście jest największym ze wszystkich w waszej posłudze i musicie je przyjąć z miłością i radością w sercach. Przyjmijcie także Dar bycia wybranymi jako wyświęceni słudzy w tych czasach końca, gdy Nowe Niebo i Ziemia wyłonią się jako Mój Nowy Raj. Jesteście błogosławieni, że żyjecie w tych czasach.

Ale będziecie dręczeni i będzie się wam przeszkadzać na każdym etapie waszej podróży, gdy będziecie pomagać ratować Moje dusze na ziemi od zwodziciela i tych wszystkich, których on kusi, by odwrócili serca ode Mnie, swojego Boskiego Zbawiciela.

Nigdy nie porzucajcie waszej świętej Misji i wiedzcie, że Ja, wasz Jezus, będę szedł z wami na każdym kroku tej drogi.

Wasz umiłowany Jezus

You do not have much time before I come to Judge

Saturday, March 24th, 2012 @ 11:45

I come to you today, My dearly beloved daughter, to inform the world of My Great Mercy.

I also wish to inform the world of My Justice.

Children, you do not have much time before I come to Judge.

It is the period between now and My Day of Judgment, which will take place at My Second Coming, that you must use wisely to prepare your souls.

As your Divine Saviour, it is My duty to guide you, instruct you and reveal ways, in which you can ensure that you are fit to enter My Paradise.

Do not reject My prophets. I refer, in particular to My sacred servants.

You must ask Me to cover you with My Holy Spirit for discernment with humility and purity of soul.

When you do, I will reveal to you the Truth of My Most Holy Word, given to you now through this prophet.

After that, it will be your duty to ensure that all those souls who look to you for guidance, are helped to prepare their souls for My Second Coming.

Never be afraid to utter the phrase “The Second Coming of Christ”, for many of My flock do not know what it means.

So few of them have been taught about this Great and Glorious Event, or the importance of preparing their souls so that they are in a State of Grace.

Never be afraid to preach about the existence of Purgatory or Hell. It is your responsibility to tell My people the Truth.

Look to Me for guidance through this prayer: Crusade Prayer

Crusade Prayer (40)

Prayer for clergy to prepare souls for the Second Coming

“O my Jesus, I am but a humble servant and need You to guide me, so I can prepare souls for Your Glorious Second Coming.

Help me to convert souls and prepare them according to Your Holy Will so that they are fit to enter the New Heaven and Earth, which You promised all of mankind, through Your death on the Cross.

Give me the Graces I need so that I can impart Your Word to thirsty souls and that I never waiver in my duty to You, dear Jesus, to Whom I pledged my allegiance through my sacred vows.

Amen.”

Go now My sacred servant and accept the role for which you were chosen.

The challenge of preparing souls for My Second Coming is the biggest ever in your ministry and you must accept this with love and joy in your hearts.

Accept also the Gift of being chosen as a sacred servant in these, the end of times, when the New Heaven and Earth emerges as My New Paradise.

You are blessed to be living in these times.

But, you will be tormented and obstructed on every part of your journey, when you help to save My souls on Earth, by the deceiver and all those he tempts to turn your hearts away from Me, your Divine Saviour.

Never give up in your Holy Mission and know that I, your Jesus, will walk with you every step of the way.

Your beloved Jesus