Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Poproś Moje dzieci, aby podjęły post przez jeden dzień, w Wielki Piątek, by zapobiec jednej światowej walucie

wtorek, 27 marca 2012 roku, godz. 18.00

Moje dziecko, twoje cierpienie, razem z cierpieniem innych wybranych dusz, nasili się podczas Wielkiego Tygodnia.

Jest to tydzień, w którym zwodziciel zrani tak wiele dzieci Bożych, jak będzie w stanie, poprzez wojny, prześladowania i przemoc. To w tym czasie zadaje on wielkie cierpienia, takie jak te, które Mój najdroższy Syn znosił w czasie Swojej Męki na Krzyżu.

Moje dziecko, musisz powiedzieć tym wszystkim, którzy wszędzie zachęcają dusze do odmawiania Mojego Różańca świętego każdego piątku aż do Wielkanocy, że jestem bardzo zadowolona.

Dusze, które ratują, a także ich własne cierpiące narody – wszystkie doznają pomocy dzięki tym pobożnym praktykom.

Teraz, w czasie wielkich cierpień na całym świecie, więcej ludzi odczuwa Miłość Mojego Syna. On łagodzi ich ból dzięki Swoim szczególnym Łaskom i koi ich dusze Mocą Ducha Świętego.

Dzieci, wasze modlitwy, które z taką miłością przedstawiacie w Niebiosach, są wysłuchiwane. Musicie przez cały czas szukać pomocy Mojego Syna i Mojego Ojca Przedwiecznego. Każda modlitwa, bez względu na to, jak niewielka, jest wysłuchiwana i jest na nią udzielana odpowiedź zgodnie z Wolą Boga Najwyższego.

Moje dziecko, poproś Moje dzieci, by podjęły post przez jeden dzień, w Wielki Piątek, aby zapobiec wprowadzeniu jednej światowej waluty. Wasze modlitwy i post mogą tego dokonać. Gdy tylko będziecie odmawiać tę modlitwę w czasie waszego postu, Mój Ojciec Przedwieczny powstrzyma tych ludzi od narzucenia wam tego programu oszczędnościowego, który planują, by móc was kontrolować.

Ci sami ludzie chcą usunąć chrześcijaństwo, tak więc jest ważne, abyście poprzez szczególne ofiary zapobiegli, by tak się nie stało.

Modlitwa Krucjaty 42
Modlitwa na post dla zablokowania jednej światowej waluty

O Boże Najwyższy, ofiaruję Ci mój dar postu, abyś powstrzymał uścisk zła na świecie, planowany obecnie, aby pozbawić mój kraj pokarmu, łącznie z Chlebem Życia.

Przyjmij moją ofiarę i wysłuchaj moich błagań za inne narody, by ochronić je przed cierpieniem, które jest teraz planowane przez antychrysta.

Zachowaj nas, drogi Panie, od tej nikczemności i chroń naszą wiarę, abyśmy mogli Ciebie czcić w wolności, której potrzebujemy, by kochać Cię i wielbić na wieki wieków.

Amen.

Moje dziecko, jeden dzień postu, w Wielki Piątek, przyniesie narodom wiele wolności od złego ducha i tych, którzy podążają za jego niegodziwymi pragnieniami kontrolowania finansów wszystkich narodów.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia
Matka Boga

Mother of Salvation: Ask my children to do one day of fasting on Good Friday to prevent one world currency

Tuesday, March 27th, 2012 @ 18:00

My child, your suffering, along with other chosen souls, will intensify during Holy Week.

This is the week where the deceiver will hurt as many of God’s children as he can, through wars, persecution and violence.

It is at this time that he inflicts great suffering just as my precious Son endured during His Passion on the Cross.

My child, you must tell all those who have encouraged souls everywhere to recite my Holy Rosary every Friday up to Easter, that I am most pleased.

The souls they are saving, along with the suffering of their own nations, are all being helped through these devotions.

The Love of my Son is being felt now by more people all over the world, at a time of great suffering.

He eases their pain with His special Graces and soothes their souls, by the Power of the Holy Spirit.

Children, your prayers, which are so lovingly presented by you in the Heavens, are being heard.

You must seek the help of my Son and my Eternal Father, at all times. Every single prayer, no matter how small, is heard and answered, according to the Will of God Most High.

My child, ask my children to do one day of fasting, on Good Friday, to prevent the one world currency from being introduced.

Your prayers and fasting can do this.

As soon as this prayer is said during your fast, my Eternal Father will stop these people from inflicting the austerity they are planning so that they can control you.

These same people want to abolish Christianity, so it is important that you stop this from happening through special sacrifices.

Crusade Prayer (42)

Prayer of fasting to stop One World Currency

“O God Most High, I offer you my gift of fasting, so that You will stop the grip of evil in the world, being planned to starve my country of food, including the Bread of Life.

Accept my offering and listen to my pleas for other nations to prevent them from the suffering being planned by the antichrist.

Save us, dear Lord, from this wickedness and protect our Faith, so that we can honour You with the freedom we need to love and adore You forever and ever.

Amen.”

My child, one day of fasting, on Good Friday, will bring much freedom to nations, from the evil one and those who follow his wicked desires to control the finances of all nations.

Your beloved Mother
Mother of Salvation
Mother of God