Jezus Do Ludzkości

Sprzeciw wobec Mojego Powtórnego Przyjścia będzie zawzięty

czwartek, 22 marca 2012 roku, godz. 23.00

Moja szczerze umiłowana córko, Mój ból stał się teraz twoim, w pełnej jedności ze Mną. Choć będzie to dla ciebie bardzo trudne, przyniesie ci to wiele radości i wiele nowych Łask.

Obdarzam cię teraz Darem czytania dusz. Udzielam tego szczególnego Daru z dwóch powodów. Pierwszy to ofiarowanie ci ochrony, której będziesz potrzebowała, kiedy zaczniesz przebywać pośród pewnych Moich wyznawców.

Drugi to nawracanie tych zatwardziałych w sercu, którzy będą ci się przeciwstawiać, podważając Moje najświętsze Słowo.

Musisz przyjąć to nowe cierpienie, którego doświadczasz, i wiedz, że ono się nasila z powodu zwiększonej niegodziwości na świecie. Ty, Moja córko, i wiele innych Moich wybranych dusz, doświadczacie teraz wszyscy w tym samym czasie zarówno fizycznego jak i wewnętrznego cierpienia. Dzieje się tak z powodu cierpienia, którego także Mój najświętszy Wikariusz doświadcza w tych dniach, kiedy stawia czoła swojej największej próbie.

Przyjmij Mój Kielich, Moja córko, a wy, którzy przyjmujecie Moje święte Słowo poprzez te Orędzia, wiedzcie, że wasza hojność ducha ratuje każdego dnia miliony dusz. Ani jedna minuta waszego cierpienia nie idzie na marne.

Zdaję sobie z tego sprawę, Moje dzieci, że gdy bierzecie Mój Krzyż i Mnie naśladujecie, będziecie w konsekwencji cierpieć. Ale wiedzcie, że gdy to czynicie, pomagacie Mi zbawić większość ludzkości. Będziecie też pomagać Mi w Moim Panowaniu na ziemi, kiedy zwodziciel zostanie wygnany i gdy pojawi się Mój Nowy Raj na ziemi.

Wiedzcie także, że wy, którzy cierpicie ze Mną, podążając Moją ścieżką do Raju, przejdziecie dokładnie tę samą drogę na Kalwarię, gdy przyszedłem po raz pierwszy.

Chrześcijanie mogą dziś sądzić, że gdybym miał przyjść ponownie, drugi raz, to nigdy nie zostałbym potraktowany powtórnie z takim okrucieństwem. Bardzo się mylą.

Sprzeciw wobec Mojego Powtórnego Przyjścia będzie zaciekły. Moje święte Słowo będzie i jest już wyśmiewane i podważane. Moim dzieciom, a szczególnie tym o niezmiennych i stanowczych przekonaniach, nie udaje się zrozumieć, że Moi prorocy będą otwarcie odrzuceni przez większość, dokładnie tak, jak byli w przeszłości. Moje Słowo, dane tobie w tym czasie, w wielu kręgach Kościoła już jest lekceważone i odrzucane, zupełnie tak, jak przez faryzeuszy podczas Mojego Życia na ziemi. Prawda Mojego Nauczania, która nigdy nie została zmieniona, będzie uznana za kłamstwo. Dlaczego tak jest? Mówię wam, jest tak dlatego, że tak wielu przeinaczyło prawdę Mojego Nauczania do tego stopnia, że już dłużej nie wierzą w grzech śmiertelny.

Tak wielu decyduje się lekceważyć prawdę zawartą w świętej Biblii. Dlaczego zaprzeczacie na przykład istnieniu tysiącletniego Nowego Nieba i Ziemi? To objawienie jest bardzo konkretne, a prawdę mogą dostrzec wszyscy. Jednak Moje święte Słowo jest kwestionowane.

Księga Apokalipsy, tak samo jak proroctwa zawarte w Księdze Daniela, zostały wam przekazane tylko w części. Wielu z was jest zdezorientowanych. Ale dzieje się tak, ponieważ treści ujawnione obu tym prorokom były zamknięte i ukryte aż do końca czasów. Tylko Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, mam władzę ujawnić ludzkości te treści.

Jak możecie twierdzić, że wiecie wszystko o Moim Powtórnym Przyjściu, gdy znacie tylko część? Gdy jeszcze nie zostało to ujawnione?

Musicie słuchać Mojego świętego Słowa, ponieważ jest wam przekazywane dla ratowania waszych dusz.

Jeśli dalej będziecie zaprzeczać Mojemu Słowu, po tym, jak będzie miało miejsce Ostrzeżenie, gdy te Moje Orędzia do świata będą się nadal wypełniać, będziecie winni odrzucenia Mojej Ręki Miłosierdzia.

Bez względu na to, jak bardzo we Mnie wierzycie albo twierdzicie, że Mnie znacie, popełnicie grzech odrzucenia Mnie. Będziecie straceni dla Mnie i nie będziecie w stanie wejść przez Bramy Raju. Jest to Moim zobowiązaniem, podjętym wobec was z Czystej Miłości i współczucia, że próbuję obecnie przygotować was na koniec czasów.

Proszę, nie odrzucajcie Mnie po raz drugi, gdy przychodzę zachować ludzkość od wiecznego potępienia i podarować wam klucze do Zbawienia Wiecznego. Dlatego że was kocham, muszę być stanowczy i prowadzić was do prawdy. Nie czekajcie, aż Mój Dzień Sądu ujawni prawdę.

Pójdźcie teraz ze Mną i pomóżcie Mi ocalić dusze wszystkich ludzi.

Wasz Nauczyciel i Odkupiciel
Jezus Chrystus

The opposition to My Second Coming will be fierce

Thursday, March 22nd, 2012 @ 23:00

My dearly beloved daughter, My pain has now become yours, in full union with Me. While this will be very difficult for you, it will bring you much joy and many new Graces.

I now bestow upon you the Gift of being able to read souls. I bequeath this special Gift for two reasons. The first is to offer you the protection you require when you will begin to mingle with some of My followers.

The second is to convert those hardened of hearts who will confront you as they challenge My Most Holy Word.

You must accept this new suffering, which you are experiencing and know that it is intensifying because of the increased wickedness in the world.

You, My daughter, and many of My other chosen souls, are all now experiencing both physical and interior suffering, at the same time.

This is due to the suffering My Most Holy Vicar is also experiencing in these days, when he will face his biggest trial.

Accept My Cup, My daughter, and for those who accept My Holy Word, through these Messages, know that your generosity of spirit is saving millions of souls every day.

Not one minute of your suffering goes to waste.

I realise, My children, that when you take up My Cross and follow Me, that you will suffer as a result.

But know that by doing this you are helping Me to save most of humanity. You will also help Me in My Reign on Earth, when the deceiver is banished and as My New Paradise on Earth emerges.

Know also that you, who suffer with Me, by following My path to Paradise, will take the very same road to Calvary, when I came the first time.

Christians today may believe, that were I to come again a second time, that I would never be treated with such cruelty again. Well they are wrong.

The opposition to My Second Coming will be fierce.

My Holy Word will and already is, being ridiculed and questioned.

My children, especially those with rigid and firm beliefs, fail to understand that My prophets will be outwardly rejected by the majority, just as they were in the past.

My Word, given to you this time, is already being ignored in many quarters of the Church and dismissed just as it was by the Pharisees during My time on Earth.

The Truth of My Teachings, which have never changed, will be deemed to be lies.

Why is this? I tell you, it is because so many have twisted the Truth of My Teachings to such an extent that they no longer believe in mortal sin.

So many choose to ignore the Truth contained in the Holy Bible.

Why do you deny, for example, the existence of the 1,000 years of the New Heaven and Earth?

This Revelation is very specific and the Truth is there for all to see.

Yet My Holy Word is challenged.

The Book of Revelation, just as the prophecies contained in the Book of Daniel, have been given to you only in parts. Many of you are confused.

But, this is because the contents revealed to both these prophets were closed and hidden until the end of times.

Only I, Jesus Christ, the Lamb of God has the Authority to reveal the contents to mankind.

How can you claim to know everything about My Second Coming when you know only parts? When they have not been revealed yet?

You must listen to My Holy Word for it is being given to you to save your souls.

Should you continue to deny My Word, after The Warning takes place, as these My Messages to the world will continue to unfold, you will be guilty of rejecting My Hand of Mercy.

No matter how much you believe in Me or claim to know Me, you will commit the sin of denying Me. As such you will be lost to Me and will not be fit to enter the Gates of Paradise.

It is My duty, given to you out of Pure Love and Compassion, that I now try to prepare you for the end times.

Please do not reject Me, this second time, as I come to save mankind from eternal damnation and offer you the keys to eternal salvation.

It is because I love you that I must be firm and lead you to the Truth.

Do not wait until My Day of Judgment to discover the Truth.

Come with Me now and help Me salvage the souls of the whole of humanity.

Your Teacher and Redeemer
Jesus Christ