Jezus Do Ludzkości

Powiedz ludzkości, że wszystko jest teraz w Moich najświętszych Rękach

środa, 21 marca 2012 roku, godz. 20.30

Przychodzę do ciebie tego wieczoru, Moja szczerze umiłowana córko, aby powiedzieć ludzkości, że wszystko jest teraz w Moich najświętszych Rękach.

Odnoszę się do planów podejmowanych przez tę globalną grupę, która chce kontrolować waszą walutę, wasze systemy opieki zdrowotnej oraz waszą niepodległość. Nie pozwolę im panować nad wami, a Ręka Mojego Ojca natychmiast opadnie, jeśliby spróbowali was zranić, dzieci.

Żadnemu z wierzących, którzy posiadają Pieczęć Ochrony Mojego Ojca Przedwiecznego, Pieczęć Boga Żywego, nie stanie się żadna krzywda. To dlatego ty, Moja córko, musisz zapewnić, żeby jak najwięcej dzieci Bożych otrzymało natychmiast w każdym zakątku ziemi bezpośredni dostęp do niej.

Wasze modlitwy, dzieci, okazały się bardzo potężne, a szczególnie tych z was, którzy codziennie odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty, Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Różaniec święty. Opóźniły już wojnę atomową i zapobiegły jej, ocalając miliony dusz od ognia piekielnego, a także zapobiegły wielu trzęsieniom ziemi.

Nigdy nie zapominajcie, że to wasze modlitwy są największą bronią przeciw złu. Wasza miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa, rozprzestrzeniła się z powodu waszej wierności wobec Mnie. Wy, dzieci, jesteście Moimi współczesnymi uczniami i otrzymaliście teraz przyzwolenie i Dar Ducha Świętego, aby głosić Moje najświętsze Słowo.

Aby otrzymać Moc Ducha Świętego, musicie przyzywać Mojej Pomocy, żeby przez cały czas mówić prawdę, kiedy głosicie Moje święte Słowo.

Otrzymujecie teraz Modlitwę Krucjaty jako Dar, abyście mogli pójść pomiędzy wszystkie dzieci Boże i pomóc im przygotować dusze na Nowy Raj i na Moje Powtórne Przyjście.

Modlitwa Krucjaty 39
O przygotowanie dusz na Nowy Raj

O Jezu, mój umiłowany Zbawicielu, proszę Cię, okryj mnie Swoim Duchem Świętym, abym mógł głosić z mocą Twoje najświętsze Słowo, by przygotować wszystkie dzieci Boże na Twoje Powtórne Przyjście.

Błagam Cię, Panie Jezu, o wszelkie Łaski, których potrzebuję, bym mógł dotrzeć do wszystkich wyznań, wierzeń i narodowości, dokądkolwiek pójdę.

Pomóż mi mówić Twoim Językiem, uspokajać biedne dusze Twoimi Ustami i kochać wszystkie dusze szczególną Bożą Miłością, która wypływa z Twojego Najświętszego Serca.

Pomóż mi ratować dusze, tak bliskie Twojemu Sercu, i pozwól mi pocieszać Cię, drogi Jezu, gdy zagubione dusze wciąż odrzucają Twoje Miłosierdzie.

Jezu, bez Ciebie jestem niczym, ale z Twoją łaskawą pomocą będę walczył w Twoje Imię, by pomóc ratować całą ludzkość.

Amen.

Moja Armia, która wyłoniła się z tych Moich świętych Orędzi, osiągnęła już siedemset tysięcy dusz. Pomóżcie mi nawrócić więcej dzieci Bożych, aby w czasie Sądu ani jedna dusza nie została utracona na rzecz szatana. Będę was utrzymywał silnymi w każdej waszej pracy dla Mnie, dzieci.

Kocham cię, Moja drogocenna Reszto Kościoła.

Wasz umiłowany Jezus

Tell humanity that all is now in My Most Holy Hands

Wednesday, March 21st, 2012 @ 20:30

I come to you this evening, My dearly beloved daughter, to tell humanity that all is now in My Most Holy Hands.

I refer to the plans underway by the global group, who want to control your currency, your healthcare systems and your sovereignty.

They will not be allowed to control you and My Father’s Hand will fall swiftly, should they try to hurt you, children.

All believers who have My Eternal Father’s Seal of Protection, the Seal of the Living God, will come to no harm. This is why you, My daughter, must ensure that as many of God’s children are given immediate access to this, instantly, in every corner of the Earth.

Your prayers, children, have been very powerful and especially those of you who recite My Crusade Prayers, My Divine Mercy and the Holy Rosary daily. Already they have delayed and prevented a nuclear war, saved millions of souls from the fires of Hell, as well as prevented many earthquakes.

Never forget that it is your prayers, which are your greatest weapon against evil.

Your love for Me, Jesus Christ, has spread because of your allegiance to Me.

You, children, are My modern day disciples and you have now been given the authority and the Gift of the Holy Spirit to spread My Most Holy Word.

In order to receive the Power of the Holy Spirit, you must invoke My help, so that you will speak the Truth at all times when proclaiming My Holy Word.

Crusade Prayer (39) is now being Gifted to you so that you can walk amongst all of God’s children and help them to prepare their souls for the New Paradise and My Second Coming.

Crusade Prayer (39)

To prepare souls for the New Paradise

“O Jesus, my beloved Saviour, I ask You to cover me with Your Holy Spirit, so that I can speak with authority Your Most Holy Word, to prepare all God’s children for Your Second Coming.

I beseech You, Lord Jesus, for all the Graces that I need, so I can reach out to all faiths, creeds and nationalities, wherever I go.

Help me to speak with Your Tongue, soothe poor souls with Your Lips and love all souls with the special Divine Love, which pours out from Your Sacred Heart.

Help me to save souls so close to Your Heart and allow me to console You, dear Jesus, when lost souls continue to reject Your Mercy.

Jesus, I Am nothing without You, but with Your generous aid, I will fight in Your Name to help save the whole of humanity.

Amen.”

My Army, which has emerged from these My Holy Messages, has reached seven hundred thousand souls already.

Help Me to convert more of God’s children, so that not one soul is lost to Satan at the time of Judgment.

I will keep you strong in all your work for Me, children.

I love you, My precious Remnant Church.

Your beloved Jesus