Jezus Do Ludzkości

Czas schizmy w Kościele już prawie nadszedł i musicie się teraz przygotować

wtorek, 20 marca 2012 roku, godz. 21.20

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę w tej chwili wziąć w Swoje Ramiona wszystkich Moich uczniów i wyznawców, gdziekolwiek są.

Pragnę waszego pocieszenia, dzieci. Potrzebuję waszego pocieszenia w Moim cierpieniu, gdy wylewam Łzy nad Moim Kościołem na ziemi. Niektórzy Moi wyświęceni słudzy pozostają tak bardzo oddaleni, że wielu nie wierzy w Moje Powtórne Przyjście. Ci kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy rzeczywiście wierzą, są spychani na bok i zmuszani do zachowania milczenia.

Jakże płaczę nad tymi Moimi biednymi, drogimi uczniami, którzy przysięgali swoje życie Mnie i głoszeniu ludzkości Mojego Nauczania. Wkrótce będą musieli uważać na to, co mówią o Moim świętym Słowie, bo będą przymuszani do głoszenia nauk kłamcy, którego dusza nie przybywa ze Światła.

Zjednoczcie się teraz, Moje dzieci, Moi umiłowani kapłani i wszyscy ci, którzy Mnie kochacie, i pomóżcie Mi ratować dusze. Aby to uczynić, nie możecie marnować ani chwili. Musicie powiedzieć innym o tej wielkiej Chwale, która czeka na każdego z was przy Moim Powtórnym Przyjściu. To wielkie i chwalebne Wydarzenie będzie momentem, kiedy ostatecznie zjednoczycie się ze Mną, waszym drogim Jezusem, Który tak bardzo was wszystkich kocha.

Wy, Moi umiłowani wyznawcy, musicie przez cały czas mieć się na baczności. Będziecie kuszeni, aby Mnie porzucić, wyprzeć się Mojego prawdziwego Nauczania oraz będziecie zmuszani, by oddawać cześć wilkowi w owczej skórze i być mu posłusznym.

Tak wiele biednych dusz nie tylko ulegnie urokowi fałszywego papieża – fałszywego proroka, przepowiedzianego tak dawno temu – lecz sprawi on także, że uwierzycie, że ma on boskie moce.

Dzieci, czas schizmy w Kościele już prawie nadszedł i musicie się teraz przygotować. Złączcie się razem w jedno. Trzymajcie się siebie nawzajem. Ochraniajcie jedni drugich i módlcie się za tych, którzy podążą błędną drogą i złożą hołd fałszywemu prorokowi.

Potrzeba wiele modlitwy, ale jeśli uczynicie tak, jak wam mówię, możecie ratować dusze.

Wy, Moi drodzy wyznawcy, będziecie tworzyć Resztę Kościoła na ziemi i będziecie prowadzeni przez te dzielne wyświęcone sługi, którzy rozpoznają fałszywego proroka jako tego, kim jest.

Nie lękajcie się, bo Ja udzielam Łask mądrości, pokoju i rozeznania każdemu z was, kto prosi Mnie tą modlitwą, bym to uczynił.

O Jezu, pomóż mi w każdym czasie widzieć Prawdę Twojego świętego Słowa i pozostać wiernym Twojemu Nauczaniu, niezależnie od tego, jak bardzo jestem zmuszany do odrzucenia Ciebie.

Powstańcie teraz i bądźcie dzielni, wy wszyscy, bo nigdy was nie opuszczę. Będę szedł z wami ciernistą drogą i bezpiecznie prowadził was do Bram Nowego Raju. Jedyne, co macie uczynić, to całkowicie Mi zaufać.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

The time for the schism in the Church is almost here and you must get prepared now

Tuesday, March 20th, 2012 @ 21:20

My dearly beloved daughter, I wish to embrace all of My disciples and followers everywhere in My Arms at this moment.

I need your comfort, children.

I need your consolation in My suffering, as I cry tears for My Church on Earth.

So far removed have some of My sacred servants become, that many do not believe in My Second Coming.

Those priests, bishops and cardinals who do believe are being pushed aside and forced to keep silent.

How I weep for these poor, precious disciples of Mine who have pledged their lives to Me and to the spreading of My Teachings to humanity.

Soon they will have to watch what they say about My Holy Word, for they will be forced to proclaim the teachings of a liar, whose soul does not come from the Light.

Unite, My children, My beloved priests and all those who love Me, now and help Me to save souls.

To do this you must not waste one moment. You must tell others of the Great Glory that lies ahead for each and every one of you at My Second Coming.

This Great and Glorious Event will be the moment when you will finally unite with Me, your precious Jesus, Who loves you all so much.

You, My beloved followers, must remain on your guard at all times.

You will be tempted to forsake Me, to denounce My True Teachings and be forced to honour and obey the wolf in sheep’s clothing.

So many poor souls will not only fall under the spell of the false pope – the false prophet, foretold so long ago – but he will have you believe that he has divine powers.

Children the time for the schism in the Church is almost here and you must get prepared now. Join together as one.

Hold onto each other.

Protect each other and pray for those who will follow the wrong path and pay homage to the false prophet.

Much prayer is needed, but if you do as I tell you, you can save souls.

You, My precious followers, will form the Remnant Church on Earth and will be led by those brave sacred servants, who will recognise the false prophet for what he is.

Do not fear, as I Am bestowing Graces of wisdom, calm and discernment on each of you who ask Me to do so with this prayer:

O Jesus, help me to see the Truth of Your Holy Word, at all times, and remain loyal to Your Teachings, no matter how much I Am forced to reject You.

Stand up now and be brave, all of you, for I will never forsake you.

I will walk with you the thorny road and lead you safely to the Gates of the New Paradise.

All you have to do is trust in Me completely.

Your beloved Saviour
Jesus Christ