Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Módlcie się za papieża Benedykta XVI, który jest w niebezpieczeństwie wygnania z Rzymu

wtorek, 20 marca 2012 roku, godz. 20.30

Moje dziecko, nastał spokój, tak jak cisza przed burzą, ponieważ Kościół katolicki zostanie wkrótce pogrążony w kryzysie.

Wzywam wszystkie Moje dzieci wszędzie, aby modliły się za papieża Benedykta XVI, który jest w niebezpieczeństwie wygnania z Rzymu. On, najświętszy Wikariusz Kościoła katolickiego, jest znienawidzony w wielu kręgach w Watykanie. Niegodziwy spisek, planowany od ponad roku, będzie wkrótce widoczny na całym świecie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wszystkie Boże święte sługi w Kościele katolickim, którzy będą prześladowani z powodu wielkiego podziału wewnątrz Kościoła, który wkrótce nastąpi. Cały świat będzie świadkiem wielkiej schizmy, ale nie od razu będzie ona rozpoznana jako taka.

Fałszywy papież czeka, aby objawić się światu. Dzieci, nie dajcie się zwieść, bo on nie będzie od Boga.

Klucze Rzymu zostały zwrócone Mojemu Ojcu, Bogu Najwyższemu, Który będzie panował z Niebios.

Wielka odpowiedzialność będzie spoczywała na wszystkich tych świętych kapłanach, biskupach i kardynałach, którzy bardzo kochają Mojego Syna. Będą oni potrzebowali wiele odwagi i Bożego męstwa, aby prowadzić dusze ku Nowemu Rajowi. Każdy wysiłek tych świętych uczniów dla przygotowania dusz na Powtórne Przyjście Mojego najmilszego Syna spotka się ze sprzeciwem drugiej, ciemnej strony.

Wzywam wszystkie Moje dzieci, aby modliły się o potrzebną siłę, bo antychryst i jego sprzymierzeniec fałszywy prorok zdobędą wielkie poparcie. Musicie Mnie prosić, Matkę Zbawienia, o modlitwy, aby sprawić, że Kościół katolicki będzie uratowany i że prawdziwe Słowo Mojego Syna zostanie ocalone.

Prawda obietnicy Mojego Syna, że powróci w wielkiej Chwale, zostanie przeinaczona.

Wam, Moje drogie dzieci, zostanie dany szereg kłamstw, i będzie się od was wymagać, abyście je poważali i przyjęli w Święte Imię Mojego Syna.

Moją Modlitwę Krucjaty należy odmawiać przez następny miesiąc każdego dnia, aby sprawić, żeby święci kapłani Boży nie popadli w nikczemne oszustwo, które jest planowane przez fałszywego proroka i jego zwolenników.

Modlitwa Krucjaty 38
Modlitwa o ratunek dla Kościoła katolickiego

O Najświętsza Matko Zbawienia, proszę, módl się w tych trudnych czasach za Kościół katolicki i za naszego ukochanego papieża Benedykta XVI, by złagodzić jego cierpienie.

Prosimy Cię, Matko Zbawienia, abyś okryła wyświęcone sługi Boże Twoim świętym płaszczem, by otrzymali Łaski bycia silnymi, wiernymi i odważnymi podczas prób, które stoją przed nimi.

Módl się także, by opiekowali się swoimi owcami zgodnie z prawdziwym Nauczaniem Kościoła katolickiego.

O Święta Matko Boga, daj nam, Reszcie Twojego Kościoła na ziemi, Dar przywództwa, abyśmy mogli pomóc prowadzić dusze do Królestwa Twojego Syna.

Prosimy Cię, Matko Zbawienia, trzymaj oszusta z dala od wyznawców Twojego Syna, którzy dążą do ochronienia swoich dusz, tak aby zdołali wejść przez Bramy Nowego Raju na ziemi.

Amen.

Idźcie, dzieci, i módlcie się o odnowę Kościoła i bezpieczeństwo tych wyświęconych sług, którzy będą cierpieć za swoją wiarę podczas rządów fałszywego proroka.

Maryja
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Pray for Pope Benedict XVI who is in danger of being exiled from Rome

Tuesday, March 20th, 2012 @ 20:30

My child, there is stillness, like the calm before the storm, as the Catholic Church will soon be plunged into crisis.

I call on all of my children, everywhere, to pray for Pope Benedict XVI, who is in danger of being exiled from Rome.

He, the most Holy Vicar of the Catholic Church, is hated in many quarters within the Vatican.

An evil plot, planned for over one year, will be seen all over the world shortly.

Pray, pray, pray for all of God’s holy servants in the Catholic Church, who will be persecuted, because of the great divide within the Church, which will come about soon.

The great schism will be witnessed by the whole world, but it will not be seen to be the case immediately.

The false pope is waiting to reveal himself to the world.

Children, do not be deceived, because he will not be from God.

The Keys of Rome have been returned to my Father, God the Most High, Who will Rule from the Heavens.

Great responsibility will be placed on all those holy priests, bishops and cardinals, who love my Son dearly.

They will need much courage and Divine fortitude to lead souls towards the New Paradise.

Every effort by these holy disciples, to prepare souls for the Second Coming of my dearly beloved Son, will be opposed by the other dark side.

I urge all of my children to pray for the strength needed, as the antichrist and his partner the false prophet will rise to prominence.

You must ask me, the Mother of Salvation, for prayers to ensure that the Catholic Church will be saved and that the True Word of my Son is salvaged.

The Truth of my Son’s promise to Return in Great Glory will be tampered with.

You, my dear children, will be given a series of untruths, which you will be expected to honour and accept in the Holy Name of my Son.

My Crusade Prayer (38) must be said for the next month, every single day, to ensure that God’s holy priests do not fall for the wicked deceit, which is being planned by the false prophet and his followers.

My Crusade Prayer (38)

Salvation Prayer for the Catholic Chruch

“O Blessed Mother of Salvation, please pray for the Catholic Church in these difficult times and for our beloved Pope Benedict XVI, to ease his suffering.

We ask you, Mother of Salvation, to cover God’s sacred servants with your Holy Mantle, so that they are given the Graces to be strong, loyal and brave, during the trials they face.

Pray too that they will look after their flock in accordance with the True Teachings of the Catholic Church.

O Holy Mother of God, give us, your Remnant Church on Earth, the gift of leadership, so that we can help lead souls towards the Kingdom of your Son.

We ask you, Mother of Salvation, to keep the deceiver away from the followers of your Son, in their quest to safeguard their souls, so that they are fit to enter the Gates of the New Paradise on Earth.

Amen.”

Go, children, and pray for the renewal of the Church and for the safety of those sacred servants, who will suffer for their faith under the rule of the false prophet.

Mary
Mother of Salvation