Jezus Do Ludzkości

Przybędę na obłokach, w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych z Nieba

niedziela, 18 marca 2012 roku, godz. 16.00

Moja szczerze umiłowana córko, Moje dzieci muszą wiedzieć, że przyczyną obecnej pustki duchowej świata jest to, że już dłużej nie rozpoznaje on różnicy pomiędzy tym, co słuszne, a błędne.

Jeśli zabrakłoby Mojego Światła, które wypełnia każdą duszę, włączając w to grzeszników, świat przestałby istnieć. To Moje Światło utrzymuje świat żywym. Wielu Moich wyznawców, którzy się poświęcają, aby cierpieć w zjednoczeniu ze Mną, również pomaga utrzymać to Światło żywym. Tuż przed tym, gdy powrócę, Moje Światło zniknie na świecie na czas trzech dni. Stanie się to na samym końcu i nie należy tego mylić z Ostrzeżeniem. Stanie się tak podczas tych trzech dni, że będzie płacz i zgrzytanie zębów, a ludzie będą się szamotać, szukając Mojego Światła, nawet jeśli Mnie odrzucili.

Będzie to czas na prawdę.

Moi wyznawcy nie powinni się lękać tych trzech dni, bo chociaż możecie nie być świadomi Mojej Obecności, Ja będę z wami. Wtedy, po tych trzech dniach, powrócę na ziemię dokładnie w taki sposób, w jaki wstępowałem do Nieba. Przybędę na obłokach, w wielkiej Chwale, w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych z Nieba.

Jak piękny i radosny będzie ten Dzień, w którym przybędę panować nad ziemią, zgodnie z Wolą Mojego Ojca.

Żaden człowiek nie będzie miał jakichkolwiek wątpliwości, że to będę Ja. Ani nie będzie też miał żadnych wątpliwości co do swojej przyszłości. To będzie ten Dzień, w którym przyjdę sądzić.

Dokonam podziału Mojego ludu na tych, którzy Mnie kochają, i tych, którzy Mnie nienawidzą. Ci, którzy Mnie odrzucili i składali hołd wszystkim złym sprawom, zostaną wypędzeni w wieczny ogień piekielny. Pozostali przyjdą żyć ze Mną w Raju, razem ze zmartwychwstałymi sprawiedliwymi. Jest to cel, którego każda dusza musi wyczekiwać, kiedy przyjdę ponownie, jak wam obiecywałem.

Chrześcijanom to mówię. Wiedzcie, że to wielkie i chwalebne Wydarzenie będzie miało miejsce wkrótce. Wasze pokolenie będzie świadkiem Mojego chwalebnego Powrotu. Nigdy nie ujawnię tego Dnia, bo zna go jedynie Mój Ojciec, ale mogę was zapewnić, że czas na Moje Powtórne Przyjście jest bliski.

Wam, Moi wyświęceni słudzy, mówię, że jest waszym obowiązkiem przygotować Mój lud – te dusze, za które jesteście odpowiedzialni, tak aby znalazły się w Księdze Żyjących. Błagam was, pracujcie ciężko, poprzez siłę środków przekazu i modlitwy, aby przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
Odkupiciel całej ludzkości

I will come in the clouds surrounded by all the angels and the saints in Heaven

Sunday, March 18th, 2012 @ 16:00

My dearly beloved daughter, My children must know that the reason the world is spiritually empty is because they no longer know the difference between right and wrong.

If it were not for My Light, which fills each soul, including sinners, the world would cease to exist. It is My Light, which keeps the world alive.

Many of My followers, who consecrate themselves to suffer in union with Me, also help keep this Light alive.

Just before I return, My Light will disappear in the world, for a period of three days.

This will happen at the very end and must not be confused with The Warning.

It will be during these three days, that there will weeping and gnashing of teeth and people will scramble looking for My Light, even though they rejected Me.

This will be the time for the Truth.

My followers must not fear these three days, for while you may not be aware of My Presence, I will be with you.

Then after the three days, I will return to Earth, exactly the way in which I ascended into Heaven.

I will come in the clouds, surrounded by all the angels and saints in Heaven in Great Glory.

How beautiful and joyful will that Day be when I come to Reign over the Earth according to My Father’s Will.

No man will be in any doubt that it is I.

Nor will they have any doubts about their future.

This will be the Day I come to Judge.

I will divide My people into those who love Me and those who hate Me.

Those, who rejected Me and paid homage to all things evil, will be banished in the eternal fires of Hell.

The rest will come and live with Me, in Paradise, along with the resurrected righteous.

This is the goal, which every soul must look forward to, when I come again as I promised you.

To Christians, I say this. Know that this Great and Glorious Event will take place soon. Your generation will witness My Glorious Return.

I will never reveal the Day, for only My Father knows this, but I can assure you that the time for My Second Coming is close.

To My sacred servants I tell you that it is your duty to prepare My people, those souls for whom you are responsible, so that they are included in the Book of the Living.

I plead with you to work hard, through the power of communications and prayer, to prepare the world for My Second Coming.

Your loving Saviour
Jesus Christ
Redeemer of all Mankind