Jezus Do Ludzkości

Małżeństwo osób tej samej płci grzechem śmiertelnym

piątek, 16 marca 2012 roku, godz. 22.20

Moja szczerze umiłowana córko, ból i cierpienie Moich biednych wyznawców, którzy muszą bezradnie patrzeć na nowe prawa przeciwne Mojemu Nauczaniu, osiągają niespotykany poziom na świecie. Nie tylko musicie być świadkami grzechu, dzieci, ale musicie potem patrzeć, jak grzech jest wam przedstawiany, gdy jesteście zmuszani do przyjęcia go jako czegoś ludzkiego.

Odnoszę się w szczególności do jednego grzechu, małżeństwa osób tej samej płci, które jest przedstawiane jako naturalne prawo. Oczekuje się od was, że zaakceptujecie tę obrzydliwość, gdy dokonuje się w kościołach przed Tronem Mojego Ojca.

Tym ludziom nie wystarczy zgoda na małżeństwo osób tej samej płci w świetle prawa, będą chcieli potem zmusić Boga Ojca, aby dał im Swoje błogosławieństwo. On nigdy nie mógłby tego uczynić, ponieważ w Jego Oczach jest to grzech ciężki. Jak ci ludzie ośmielają się myśleć, że w kościołach Mojego Ojca dopuszczalne jest obnosić się z tym obrzydliwym czynem?

Dzieci, kocham każdą duszę. Kocham grzeszników. Nienawidzę ich grzechu, ale kocham grzesznika.

Akty seksualne osób tej samej płci są nie do przyjęcia w Oczach Mojego Ojca. Módlcie się za te dusze, ponieważ Ja je kocham, ale nie mogę dać im Łask, których pragną. Muszą wiedzieć, że bez względu na to, jak bardzo starają się o zatwierdzenie małżeństw osób tej samej płci, nie mają oni prawa do udziału w świętym sakramencie małżeństwa.

Sakrament musi pochodzić od Boga. Zasady przyjmowania sakramentów muszą wywodzić się z Nauczania Mojego Ojca. Nie możecie zmusić Mojego Ojca, Boga Najwyższego, aby dał Swoje błogosławieństwo lub przyzwolenie na Swoje święte sakramenty, jeśli nie będzie się ich przestrzegać w taki sposób, w jaki należy.

Grzech jest teraz przedstawiany światu jako rzecz dobra. Jak wcześniej powiedziałem, świat pojmuje wszystko opacznie.

Dobro jest przedstawione jako zło, a ludzie, którzy starają się żyć według Praw Boga Ojca, są wyśmiewani. Zło, bez względu na to, jak zostanie upiększone, nie może w Oczach Mojego Ojca stać się aktem dobroci. Mój Ojciec ukarze tych, którzy nadal będą się obnosić przed Nim ze swoimi grzechami.

Zważcie na to ostrzeżenie, ponieważ grzechy, które popełniacie, gdy odmawiacie posłuszeństwa Bogu, nie będą i nie mogą być odpuszczone.

Jest tak dlatego, że odmawiacie uznania grzechu za to, czym on jest.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Same sex marriage a grave sin

Friday, March 16th, 2012 @ 22:20

My dearly beloved daughter, the pain and suffering of My poor followers, who have to watch, helplessly, as new laws, contrary to My Teachings, are reaching unprecedented levels in the world.

Not only do you have to witness sin, children, you then have to watch as sin is presented to you, where you are forced to accept it as being humane.

I refer to one sin in particular, same sex marriage, which is presented as a natural right.

You are then expected to accept this abomination, as it is set before My Father’s Throne in a church.

It is not enough for these people to condone same sex marriage in the eyes of the law, they then want to force God the Father to give them His blessing. He could never do this, because it is a grave sin in His Eyes.

How dare these people think it is acceptable to parade this abominable act in My Father’s churches?

Children, I love every soul.

I love sinners.

I detest their sin, but love the sinner.

Same sex sexual acts are not acceptable in My Father’s Eyes.

Pray for these souls because I love them, but cannot give them the Graces they desire.

They must know, that no matter how much they try to condone same sex marriages, they are not entitled to participate in the Holy Sacrament of Marriage.

A Sacrament must come from God. The Rules for receiving Sacraments must stem from My Father’s Teachings.

You cannot force My Father, God the Most High, to give His blessing, or access to, His Holy Sacraments, unless they are respected in the way they are meant to be.

Sin is now presented in the world as a good thing.

As I have said before the world is back to front.

Good is presented as evil and those people who try to live by the Laws of God the Father, are sneered at.

Evil, no matter how you dress it up, cannot be turned into an act of goodness, in the Eyes of My Father.

My Father will punish those who continue to flaunt their sins before Him.

Heed this warning, for your sins, which are carried out when you refuse to obey God, will not and cannot be forgiven.

This is because you refuse to accept sin for what it is.

Your Saviour
Jesus Christ