Jezus Do Ludzkości

Miłość jest silniejsza od nienawiści

środa, 14 marca 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, tulę cię mocno w Sobie, gdy doznajesz tego bólu w zjednoczeniu ze Mną.

Moje dzieci, a zwłaszcza Moi wyznawcy, odczuwają wobec siebie nawzajem czułość, czego nie potrafią wytłumaczyć. Mogą być dla siebie obcy, żyć na przeciwległych stronach świata, ale miłość, którą odczuwają, jest Moją Miłością. Miłują się wzajemnie jak rodzeni bracia i siostry w każdej kochającej się rodzinie.

Ja Jestem Światłem, które stwarza tę spontaniczną miłość, która łączy dusze. To jest Mój Duch Święty, który jednoczy wszystkie dzieci Boże razem jako jedną rodzinę. Wy, Moje dzieci, jesteście Moją rodziną.

Trójca Święta przewodzi rodzinie, a gdy wasza miłość jest czysta i pokorna, jesteście automatycznie częścią tej świętej rodziny. Miłość Ojca jest poprzez Mnie. Gdy Mnie kochacie, wezmę was w Ramiona Mojego Ojca, który umieści Pieczęć Ochrony dookoła was i waszych rodzin.

Moje Serce jest czułe, gdy doświadczam z radością tej miłości, którą macie dla siebie nawzajem. Przynosicie Mi taką pociechę w udręczeniu, które muszę znosić, gdy Moje biedne dzieci są prześladowane w krajach rozdartych wojną. Zjednoczcie się teraz ze Mną, tak aby Moja rodzina oddanych wyznawców połączyła się w jedno, bez względu na środowisko, z którego się wywodzą, albo na kraj, z którego pochodzą, aby pokonać nienawiść na świecie.

Miłość jest silniejsza od nienawiści.

Nienawiść jest osłabiana, jeśli odpowiada się na nią z miłością.

Jeśli ktoś traktuje was niesprawiedliwie, musicie odpowiedzieć z miłością, a szatan skuli się z bólu.

Jeśli czujecie się kuszeni, by szukać zemsty na tych, którzy was ranią, musicie modlić się za nich, przebaczyć im i okazywać im w zamian miłość. Miłość, która wypełnia Moją rodzinę na ziemi, jest bardzo potężną siłą. Nigdy nie wolno wam uwierzyć, nawet na chwilę, że nienawiść może pokonać miłość. Siła, którą ma nienawiść, choć ohydna i bolesna, jeśli jej doświadczać, może zostać przezwyciężona przez siłę miłości.

Jak miłość może osłabić dzisiaj nienawiść na świecie? Modlitwa jest odpowiedzią. Kochajcie Mnie. Słuchajcie Mnie.

Odpowiedzcie na prośby Mojej umiłowanej Matki i Moje, Jej Syna, poprzez różne modlitwy wam dane.

Tu jest szczególna Modlitwa Krucjaty o zjednoczenie dzieci Bożych. Będzie ona rozszerzać miłość w każdym zakątku ziemi i rozpraszać nienawiść, która wzrasta każdego dnia. Ta nienawiść, spowodowana przez szatana poprzez słabość ludzkości, i która tworzy okrucieństwa, takie jak tortury, morderstwa, aborcje i samobójstwa, może zostać oddalona przez tę Modlitwę.

Modlitwa Krucjaty 37
Zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych

O drogi Jezu, zjednocz wszystkich Swoich ukochanych wyznawców w miłości, byśmy mogli szerzyć prawdę o Twojej obietnicy Zbawienia Wiecznego po całym świecie.

Modlimy się, aby te letnie dusze, lękające ofiarować się Tobie w umyśle, ciele i duszy, porzuciły swój pancerz pychy, otworzyły swoje serca na Twoją Miłość i stały się częścią Twojej świętej rodziny na ziemi.

Przyjmij wszystkie te zagubione dusze, drogi Jezu, i pozwól nam, jako ich braciom i siostrom, naszą miłością podnieść ich z pustkowia i zabrać wraz z nami do Schronienia, Miłości i Światła Trójcy Świętej.

Składamy całą naszą nadzieję, ufność i miłość w Twoje święte Ręce.

Błagamy Cię, abyś pogłębił naszą pobożność, abyśmy mogli pomóc uratować więcej dusz.

Amen.

Kocham was, dzieci.

Nigdy nie wolno wam odczuwać zniechęcenia, kiedy widzicie wokół siebie niegodziwość.

Wasze modlitwy mogą osłabić niegodziwość. Wasza miłość ją zwycięży.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Love is more powerful than hatred

Wednesday, March 14th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, I embrace you tightly, within My Bosom, as you endure this pain in union with Me.

My children, and especially My followers, feel a tenderness towards each other, which they cannot explain.

They may be strangers, living on opposite sides of the world, yet the love they feel is My Love.

They love each other as natural brothers and sisters do in any loving family.

I Am the Light that creates this spontaneous love, which brings souls together.

It is My Holy Spirit, which unites all of God’s children together as one family.

You, My children, are My family.

The Holy Trinity heads up the family, and when your love is pure and humble, you are automatically part of this holy family.

Love of the Father is through Me.

When you love Me I will take you into the Arms of My Father who will place the Seal of Protection around you and your family.

My Heart is tender, as I witness with joy, the love that you have for each other.

You bring Me such comfort from the torment that I have to endure, as My poor children in war torn countries are being persecuted.

Unite with Me now, so that My family of devoted followers will join as one, no matter what their background is or what country they come from, in order to conquer the hatred in the world.

Love is more powerful than hatred.

Hatred is diluted if it is responded to with love.

If someone treats you unjustly, you must respond with love, and Satan will cower in pain.

If you feel tempted to seek revenge on those who hurt you, then you must pray for them, forgive them and show them love instead.

Love, which permeates through My family on Earth, is a very powerful force.

You must never believe, for one instant, that hatred can defeat love.

The power that hatred wields, although ugly and painful to witness, can be defeated through the power of love.

How can love weaken hatred in the world today? Prayer is the answer.

Love Me.

Listen to Me.

Respond to the requests of My beloved Mother and Me, her Son, through the various prayers given to you.

Here is a special Crusade Prayer for the unification of God’s children.

It will spread love in the every corner of the Earth and dispel the hatred that grows every day.

This hatred, caused by Satan through the weakness of humanity, and which creates atrocities such as torture, murder, abortion and suicide can be averted through this

Crusade Prayer number (37)

for the unification of all God’s children

“O dear Jesus, unite all Your beloved followers in love, so that we can spread the Truth of Your promise for eternal salvation, throughout the whole world.

We pray that those lukewarm souls, afraid of offering themselves to You in mind, body and soul, will drop their armour of pride and open their hearts to Your Love and become part of Your holy family on Earth.

Embrace all those lost souls, dear Jesus, and allow our love, as their brothers and sisters to lift them from the wilderness and take them with us into the Bosom, Love and Light of the Holy Trinity.

We place all our hope, trust and love in Your Holy Hands.

We beg You to expand our devotion so that we can help save more souls.

Amen.”

I love you, children.

You must never feel disheartened when you see the wickedness around you.

Your prayers can dilute this wickedness.

Your love will defeat it.

Your loving Saviour
Jesus Christ