Jezus Do Ludzkości

Czas na otwarcie Drugiej Pieczęci, gdy wojny będą się nasilać

sobota, 10 marca 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, nadszedł czas na otwarcie Drugiej Pieczęci, gdy wojny będą się nasilać i rozprzestrzeniać.

Mściwy anioł ciemności pochodzi z jednego źródła, Moja córko, a te wszystkie wojny są ze sobą związane. Nie wydarzyły się one z powodu lokalnych zamieszek, one były planowane przez Zachód.

Te wojny zostały świadomie rozpoczęte w celu pozyskania kontroli, i wiele z tych narodów jest ukazywanych jako demoniczne, podczas gdy rozpowszechnia się kłamstwa o ich politycznych przywódcach.

Dzieci, te wojny zostały przebiegle zaaranżowane, wszystkie naraz, a ich celem jest usuwanie przywódcy po przywódcy. Zostaną przedstawione rozwiązania pokojowe, i będą one oklaskiwane, ale są nieprawdziwe.

Wy, Moje dzieci, jesteście oszukiwani.

Pogłoski o wojnie są po prostu pogłoskami. Jak pojawiają się pogłoski? Kto je tworzy i dlaczego? Jak myślisz, dlaczego tak wiele krajów zostało wplątanych w te wojny w tym samym czasie?

To nie był zbieg okoliczności. Istnieje plan, który jest układany przez antychrysta, by kontrolować i podbić te narody, które mają bogate zasoby. Gdy będą kontrolować te kraje, staną się bardzo potężni.

Kiedy te wojny będą się nasilać i staną się uciążliwe, to wtedy antychryst da się poznać jako pokojowy negocjator. Nielicznym z was mówi się prawdę z powodu kontroli, którą antychryst i jego organizacje sprawują w świecie przekazu informacji.

Módlcie się teraz, gdy te wojny będą się nasilać, tak żeby uczynić ich plany niewykonalnymi.

Wiedz, że Izrael, tak bardzo poddany wpływom Zachodu, zostanie odrzucony i zdradzony przez Stany Zjednoczone, kiedy będzie się tego najmniej spodziewał. To wtedy ten holokaust, o którym mówię, będzie miał miejsce.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za naród Izraela, który będzie dalej cierpiał za swoje grzechy, aż do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Wasz umiłowany Jezus

Time for the Second Seal to open, as wars will increase

Saturday, March 10th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, it is time for the Second Seal to open, as wars will increase and spread.

The avenging dark angel comes from one source, My daughter, and these wars are all connected.

They did not happen because of regional unrest. They were planned by the West.

These wars have been ignited, deliberately, in order to control, and many of these nations are painted as demonic, with lies spread about their political leaders.

Children, these wars have been cunningly set up, all at once, the objective being to remove leader after leader.

Peaceful solutions will be presented and applauded, but they are false.

You, My children, are being deceived.

Rumour of war is just that – rumour. How do rumours start? Who starts them and why?

Why do you think so many countries became embroiled in these wars at the same time?

This was not a coincidence.

There is a plan being organised by the antichrist to control and conquer these nations who have rich resources.

Once they control these countries they will become very powerful.

As these wars increase and become wearisome, then the antichrist will make himself known, as the peaceful negotiator.

Few of you are being told the Truth, because of the control that the antichrist and his organisations hold, in the world of communications.

Pray now, as the wars will increase, so as to render their plans impotent.

Know that Israel, so influenced by the West, will be rejected and betrayed by the US, when they least expect it.

It will be then that the holocaust I speak of will take place.

Pray, pray, pray for the people of Israel, who will continue to suffer for their sins, until My Second Coming.

Your beloved Jesus