Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Odmawiajcie Różaniec we wszystkich narodach od teraz do Niedzieli Wielkanocnej

piątek, 9 marca 2012 roku, godz. 19.15

Moje słodkie dziecko, jakże płaczę, gdy widzę nienawiść podnoszącą się nie tylko przeciwko tobie, ale przeciwko świętemu Słowu Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Teraz wiesz, jak On cierpiał w ogrodzie Getsemani i jak On nadal cierpi dzisiaj, kiedy każda Jego próba zainterweniowania dla ratowania dusz jest udaremniana przez złego.

Podczas gdy wojny są teraz potajemnie planowane, jest ważne, aby odmawiać Mój Różaniec święty każdego dnia przed Wielkanocą.

Dzieci, jeśli moglibyście poświęcić każdy dzień w tygodniu na Mój Różaniec święty, a w każdy piątek odmawiać cztery części od teraz do Wielkanocy, wiele zniszczeń na świecie może być i będzie złagodzonych.

Mój Syn jest bardzo zadowolony z tych, którzy przyjmują Jego święte Słowo z miłością i czystością serca. Wielkie Łaski są udzielane tym czystym duszom, które ufają Mu całkowicie, bez żadnych wątpliwości w sercach. Ty, Moje dziecko, jesteś resztą, małym żołędziem wierzących, którzy pomogą wzrosnąć Armii, potrzebnej teraz do zredukowania grzechu na świecie.

Wasze modlitwy, a szczególnie Mój najświętszy Różaniec, są bronią potrzebną do zgładzenia złego oraz tych, których opanował w każdym zakątku ziemi.

Idźcie teraz, Moje dzieci, i organizujcie globalną modlitwę, aby Mój Różaniec był odmawiany we wszystkich narodach od teraz do Niedzieli Wielkanocnej.

Idź w pokoju, Moje dziecko. Łaski, które teraz otrzymujesz, pomogą ci radzić sobie z codziennymi atakami szatana, gdy wzrasta jego gniew na to Dzieło.

Wasza niebiańska Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Recite Rosary across all nations between now and Easter Sunday

Friday, March 9th, 2012 @ 19:15

My sweet child, how I weep, as I see the hatred mounted, not only against you, but against the Holy Word of my beloved Son, Jesus Christ.

Now you know how He suffered in the Garden of Gethsemane and how He still suffers today as every attempt by Him to intervene to save souls is thwarted by the evil one.

As the wars are now being plotted. it is important that my Holy Rosary be recited every day before Easter.

Children, if you could devote each day of the week to my Holy Rosary with every Friday to saying the four mysteries, between now and Easter, much destruction in the world can and will be mitigated.

My Son is so happy with those who accept His Holy Word, with love and purity of heart.

Great Graces are being bestowed on those clean souls who trust in Him completely, without any doubts in their hearts.

You, my children, are the remnant, the little acorn of believers, who will help swell the Army, now required to deplete sin in the world.

Your prayers and especially my Most Holy Rosary, are the weapons needed to destroy the evil one and those he infests in every corner of the Earth.

Go now, my children, and organise global prayers so that my Rosary is recited across all nations, between now and Easter Sunday.

Go in peace, my child. The Graces you are now being given will help you to deal with the daily attacks from Satan, as his anger with this Work increases.

Your heavenly Mother
Mother of Salvation