Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Nigdy dotąd nie było tak wiele sprzeciwu wobec Boskich objawień

poniedziałek, 12 marca 2012 roku, godz. 19.00

Moje dziecko, to w tym czasie wszyscy Boży wizjonerzy, widzący i wybrane dusze będą cierpieli największe prześladowania.

Dni szatana prawie dobiegają końca i wykorzysta on każdą broń, szczególnie niektórych wyświęconych kapłanów, by spróbować skompromitować Moje Słowo, twojej umiłowanej Matki, i Mojego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa.

Nigdy dotąd nie było tak wiele sprzeciwu wobec Boskich objawień, jak jest dzisiaj. Ciemności nadal wdzierają się do Kościoła i wielu wewnątrz Kościoła czyni wszystko, co może, aby uciszyć słowa wizjonerów. Nie chcą, aby prawda wyszła na jaw, i będą blokować modlitwy dane wizjonerom dla zbawienia dusz, aby nie zostały ogłoszone.

Módlcie się, dzieci, aby ich wysiłki nie przeszkadzały Dziełu Mojego Syna ani nie oślepiały wierzących na Dary Ducha Świętego, podczas gdy jest On wylewany na dusze, które dostrzegają te Orędzia. Wasze modlitwy i wierność Mojemu drogiemu Synowi nigdy nie były tak ważne, ponieważ ta chmura ciemności dalej będzie nachodzić na Kościół Mojego Syna.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Światło Mojego Syna przeświecało przez nią, tak aby zagubione dusze mogły zostać oświecone przez Jego najświętsze Słowo.

Dziękuję ci, że odpowiedziałaś na Moje wezwanie, Moje dziecko, szczególnie w tym czasie wielkiego smutku w twojej duszy, spowodowanego przez udrękę, którą musiałaś znieść z rąk tych, którzy twierdzą, że przemawiają w Imię Pańskie.

Wasza niebiańska Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Never before has there been so much opposition to Divine Revelations

Monday, March 12th, 2012 @ 19:00

My child, it is at this time that all of God’s visionaries, seers and chosen souls, will suffer the greatest persecution.

Satan’s days are almost at an end and he will use every weapon, especially some sacred priests, to try and discredit the word of me, your beloved Mother, and my precious Son, Jesus Christ.

Never before has there been so much opposition to Divine Revelations, as there are today.

The darkness continues to invade the Church, and many within the Church are doing all they can to quieten the word of visionaries.

They do not want the Truth to emerge and will block the prayers, given to visionaries to save souls, from being proclaimed.

Pray, children, that their efforts will not block the Work of my Son or blind believers to the Gift of the Holy Spirit, as it continues to be poured over souls who see these Messages.

Your prayers and loyalty to my precious Son have never been so important, as this cloud of darkness continues to fall upon my Son’s Church.

Pray, pray, pray for the Light of my Son to shine through, so that lost souls can be enlightened through His Most Holy Word.

Thank you for responding to my call, my child, especially at this time of great sadness in your soul, caused by the torment you have had to endure at the hands of those who profess to speak in the Name of the Lord.

Your heavenly Mother
Mother of Salvation