Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Moja Pieczęć Ochrony została przepowiedziana, podczas gdy Druga Pieczęć jest łamana

czwartek, 8 marca 2012 roku, godz. 19.52

Moja najdroższa córko, świat czekał na tę chwilę od dwóch tysięcy lat. Niektórzy z lękiem w sercach, inni z niecierpliwością i zdumieniem, kiedy ta chwila nadejdzie, a nadeszła teraz.

To jest czas, w którym posyłam Mojego proroka końca czasów, ciebie, Mario, aby ostatecznie zaprezentować Księgę Prawdy, która ujawnia treść Księgi Apokalipsy.

Ja Jestem Bogiem, za którym wszystkie Moje dzieci płaczą w tych straszliwych czasach. To jestem Ja, do kogo oni, Moje przygnębione dzieci, muszą teraz wołać. Gromadzę razem Moją rodzinę w tym czasie, abyśmy mogli się zjednoczyć w tej ostatecznej walce dla zgładzenia smoka, który tak długo dręczył ziemię.

Dzieci, nie lękajcie się. Żadna krzywda nie stanie się tym, którzy noszą przy sobie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego.

Szatan i jego upadłe anioły, które w tym czasie opanowują świat, nie mają władzy nad tymi, którzy mają Znamię Boga Żywego.

Musicie Mnie słuchać, dzieci, i przyjąć Moją Pieczęć, ponieważ ona uratuje nie tylko wasze życie, ale i wasze dusze.

Odmawiajcie każdego dnia tę Modlitwę, aby otrzymać Moją Pieczęć.

Upewnijcie się, że każdy członek waszej rodziny oraz wasi najbliżsi rozumieją znaczenie Mojej Pieczęci.

Wasza miłość do Mnie, waszego Ojca Niebieskiego, będzie waszą zbawienną Łaską i da wam siłę, której potrzebujecie. Moja Pieczęć Ochrony została przepowiedziana, podczas gdy Druga Pieczęć jest łamana.

Jeździec na czerwonym koniu jest mściwym aniołem ciemności, który zgładzi Moje dzieci w wielu wojnach, które mają nastąpić. Ale pominie on te Moje dzieci z Pieczęcią na czołach.

Przygotujcie się teraz, ponieważ te wojny już się toczą i więcej jest planowanych w każdym zakątku ziemi, a szczególnie na Bliskim Wschodzie i na tych ziemiach, po których Mój drogi Syn, Jezus Chrystus, chodził podczas Swojego życia na ziemi.

Twój umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: My Seal of Protection is foretold, as the Second Seal is broken

Thursday, March 8th, 2012 @ 19:52

My dearest daughter, the world has awaited this moment for two thousand years.

Some with fear in their hearts, others with anticipation and wonder, as to when this moment would come, and now it has.

This is the time I send My end time prophet, you, Maria, to finally present the Book of Truth, which reveals the contents of the Book of Revelation.

I Am the God for whom all of My children are crying out, in these terrible times.

It is I to whom they, My distressed children, must call out for now.

I gather My family together, at this time, so that we can unite in the final battle to slay the dragon, who has tormented the Earth for so long.

Children do not be afraid. No harm will come to those who wear My Seal, the Seal of the Living God.

Satan and his fallen angels, who infest the world at this time, do not have the authority over those who have the Mark of the Living God.

You must listen to Me, children, and accept My Seal, for it will save not only your lives, but your souls.

Recite the Prayer to receive My Seal every day*. (See end of this Message.)

Ensure that each member of your family and loved ones understand the significance of My Seal.

Your love for Me, your heavenly Father, will be your saving Grace and it will give you the strength that you need. My Seal of Protection is foretold, as the Second Seal is broken.

The rider of the red horse is the avenging dark angel, who will slay My children in the many wars to come. But he will pass over those of My children with the Seal on their foreheads.

Prepare now, for these wars are already happening and more are being planned in every corner of the Earth, and especially in the Middle East and in those lands upon which My precious Son, Jesus Christ, walked during His Time on Earth.

Your beloved Father
God the Most High