Jezus Do Ludzkości

Nie można zapobiec Mojemu Powtórnemu Przyjściu ani nie można go powstrzymać

środa, 7 marca 2012 roku, godz. 20.30

Moja szczerze umiłowana córko, będę cię chronił szczególnymi Łaskami, potrzebnymi, aby dać ci siłę do radzenia sobie z siłami zła, które są w trakcie powstrzymywania tej świętej Misji.

Ważne jest, aby zrozumieć, że ludzka opinia nie jest ważna. Jedyne, co się liczy, to Moje najświętsze Słowo.

Moje Słowo jest Prawdą. Ja Jestem Prawdą. Każdy, kto ci mówi, że te Orędzia nie są zgodne z Moim Nauczaniem, jest kłamcą. Oni Mnie nie znają. Mogą myśleć, że znają, ale mogą Mnie znać, tylko jeśli pozostają pokorni w sercu.

Ci, których opinia przeczy Mojemu Słowu, są winni grzechu pychy. Pycha oślepia na Prawdę Mojego świętego Słowa nawet Moje wyświęcone sługi.

Moje obietnice dla ludzkości, że przyjdę w Chwale sądzić żywych i umarłych, muszą się wypełnić. Nie można zapobiec temu Mojemu Powtórnemu Przyjściu ani nie można go powstrzymać.

Moje ostrzeżenia dla ludzkości, dane jej, ponieważ kocham każdą duszę, są ważne. Muszę odpowiednio przygotować wszystkie dzieci Boże na to Najchwalebniejsze Wydarzenie.

Wielu będzie się starało cię powstrzymać. Wielu będzie usiłowało podważyć Moje święte Słowo i wielu będzie próbowało cię skrzywdzić w celu zapobieżenia temu, aby Moje święte Słowo zostało wysłuchane. Wszystkie te próby będą bezcelowe.

Tylko Ja, Jezus Chrystus, mam Moc obdarzenia Zbawieniem Wiecznym całej ludzkości. Tylko Ja mam Moc przygotować dusze wszystkich ludzi do ich Dziedzictwa w Raju. Nikt, nawet szatan, król ciemności, ani jego służalcy, nie mogą sprawić, żeby to się nie wydarzyło. Zawsze o tym pamiętajcie. Będę chronił tych wszystkich, którzy przestrzegają Mojego świętego Słowa.

Możecie być przerażeni globalnymi wydarzeniami, gdy siły ciemności spowijają wasze kraje. Wydarzenia was zaniepokoją, ale nigdy nie możecie się lękać, ponieważ zabiorę was ze Sobą do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Wszystko, o co proszę, to abyście Mi ufali. Pozwólcie Mi prowadzić was. Pozwólcie Mi pokazać wam sposób oczyszczenia waszych dusz poprzez Krucjatę Modlitw, które wam daję. Następnie wszystko Mi pozostawcie.

Pamiętajcie, Moja Miłość do was wszystkich jest tak potężna, że żaden człowiek nigdy nie będzie w stanie osłabić tej Czystej Miłości i współczucia, które w Moim Najświętszym Sercu mam dla każdego dziecka Bożego.

Wasz umiłowany Jezus
Odkupiciel ludzkości

My Second Coming, cannot be prevented, nor can it be stopped

Wednesday, March 7th, 2012 @ 20:30

My dearly beloved daughter, I will protect you with the special Graces needed, to give you the strength to deal with the forces of evil, which are underway to stop this Holy Mission.

It is important to understand that human opinion is not important.

All that matters, is My Most Holy Word.

My Word is the Truth. I Am the Truth. Anyone who tells you these Messages are not in accordance with My Teachings is a liar.

They do not know Me. They may think they do, but they can only know Me, if they remain humble of heart.

Those whose opinion contradicts My Word, are guilty of the sin of pride.

Pride blinds even My sacred servants to the Truth of My Holy Word.

My Promises to mankind, to come again in Glory to Judge the living and the dead, must come to pass.

This, My Second Coming, cannot be prevented nor can it be stopped.

My warnings to humanity, given to them because I love every soul, are important.

I must prepare all of God’s children, adequately, for this Most Glorious Event.

Many will attempt to block you. Many will try to undermine My Holy Word and many will try to harm you in order to prevent My Holy Word from being heard.

All of these attempts will be useless.

Only I, Jesus Christ, have the Power to provide Eternal Salvation to the whole of humanity.

Only I have the Power to prepare the souls of all mankind for their inheritance in Paradise.

No one, not even Satan, the king of darkness or his minions, can stop this from happening.

Always remember this. I will protect all of those who abide by My Holy Word.

You may be frightened by global events, as the forces of darkness envelop your countries.

Events will distress you, but you must never fear, for I will bring you with Me into My New Kingdom on Earth.

All I ask is that you trust in Me.

Let Me guide you. Allow Me to show you the way to purify your souls, through the Crusade of Prayers I give you.

Then leave all to Me.

Remember, My Love for all of you is so strong, that no man can ever dilute this Pure Love and Compassion I hold for each of God’s children in My Sacred Heart.

Your beloved Jesus
Redeemer of Mankind