Jezus Do Ludzkości

Pierwszą Pieczęcią jest odstępstwo

środa, 7 marca 2012 roku, godz. 15.40

Moja najdroższa, umiłowana córko, powiedz Moim dzieciom, że żaden człowiek nie ma wiedzy ani władzy do odsłonięcia prawdy zawartej w Księdze Apokalipsy.

Bez względu na to, jak bardzo kompetentnymi mogą się sobie wydawać, tylko Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości, jestem tym, Który ma władzę, aby odsłonić przed światem, co jest zawarte w Księdze Prawdy.

Tylko Ja, Baranek Boży, mam prawo przekazać dzisiejszemu światu prawdę daną Mojemu uczniowi, Janowi Ewangeliście, narzędziu Prawdy.

Pierwszą Pieczęcią jest odstępstwo, widoczne nie tylko wśród niewierzących, ale także pośród tych, którzy twierdzą, że Mnie znają, i tych, którzy publicznie głoszą swoją miłość do Mnie. To jest ten czas, kiedy prawdziwa wiara będzie przeinaczana, kiedy wam, Moje dzieci, zostanie przedstawiona rozmyta doktryna, która jest obrazą Mojego Nauczania. Mówię wam, dzieci, że kiedy spostrzeżecie nowe fałszywe wierzenia i powstające doktryny religijne, będziecie wiedzieli, że to teraz jest czas na ujawnienie Pierwszej Pieczęci.

Rozejrzyjcie się wokół i co widzicie? Religie, które składają hołd nowym bogom, o których nigdy nie słyszeliście. Religie oparte na fantastyce naukowej, które są nonsensem i które są pozbawione treści. Duchowe istoty, które nie są z tego świata, ale które, jak wielu wierzy, reprezentują niebiańskie Królestwo Mojego Ojca.

Posłuchajcie teraz, bo żyjecie w fantazji. Żadne z tych metafizycznych przekonań nie przedstawia prawdy. Wszelka doktryna, która uczy was ważności stawiania siebie samego przed wszystkim innym, jest doktryną, która pochodzi od szatana.

Nie słuchajcie. Odwróćcie się od tego okrutnego oszustwa. Ci, którzy szukają fałszywych bogów i poświęcają swoje życie na ubóstwianie fałszywych bogów, są dla Mnie straceni. Jeśli się nie zatrzymacie i nie będziecie się modlić do Mnie o prowadzenie, nie będę mógł was zbawić.

Wy i ci wszyscy, którzy teraz świadomie odchodzicie od króla ciemności, otrzymacie Dar rozeznania, jeśli poprosicie Mnie o to w tej Modlitwie Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 36
Pomóż mi czcić jedynego prawdziwego Boga

Jezu, pomóż mi, bo jestem zagubiony i zdezorientowany.

Nie znam prawdy o życiu po śmierci.

Przebacz mi, jeśli Cię obrażam, oddając cześć fałszywym bogom, którzy nie są prawdziwym Bogiem.

Uratuj mnie i pomóż mi zobaczyć prawdę z całą jasnością i ustrzeż mnie przed ciemnością mojej duszy.

Pomóż mi wejść w Światłość Twojego Miłosierdzia.

Amen.

Jest tylko jeden Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty w jednej Trójcy Świętej.

Każdy inny bóg pochodzi od szatana, bez względu na to, jak atrakcyjną formę przybierze.

Proszę, nie traćcie swojego Życia Wiecznego, ślubując wierność tym wierzeniom, w których zachowuje się praktyki New Age, włączając w to reiki, jogę, medytację New Age, karty tarota, jasnowidzenie, parapsychologiczne umiejętności i kult aniołów związany z wniebowstąpionymi mistrzami.

Powoli, ale zdecydowanie, te okultystyczne praktyki są przyjmowane nie tylko przez wasze społeczeństwo, ale także przez Kościół katolicki i kościoły chrześcijańskie.

Te fałszywe doktryny religijne szerzą się tak szybko, że pochłaniają miliardy dzieci Bożych, które znajdują w nich teraz tak wiele fałszywego pocieszenia, tak że już dłużej nie uznają Istnienia jedynego prawdziwego Boga.

Wasz Jezus

The First Seal is the Apostasy

Wednesday, March 7th, 2012 @ 15:40

My dearest beloved daughter, tell My children that no man has the knowledge or the authority to reveal the Truth contained in the Book of Revelation.

No matter how knowledgeable they may consider themselves to be, it is only I, Jesus Christ, Saviour and Redeemer of mankind, Who has the Authority to reveal to the world what is contained in the Book of Truth.

Only I, the Lamb of God, has the right to deliver the Truth, given to My disciple, John the Evangelist, the instrument of the Truth, to the world today.

The First Seal is the apostasy, seen not only among unbelievers, but among those who profess to know Me and those who publicly proclaim their love for Me. This is the time when the True Faith will be twisted, when you, My children, are presented with a watered-down doctrine, which is an insult to My Teachings. I tell you, children, that when you see new false faiths and religious doctrines spring up, you will know that this is now the time for the First Seal to be revealed.

Look around and what do you see, religions that pay homage to new gods, which you have never heard of. Science fiction based religions, which amount to nonsense and which are empty of substance. Spiritual entities that are not of this world, but which many believe represent the heavenly realm of My Father.

Heed now, for you are living in fantasy.

None of these metaphysical beliefs represent the Truth.

Any doctrine, which teaches you the importance of putting yourself before everything else, is a doctrine which springs from Satan.

Do not listen. Turn your backs on this cruel deceit.

Those who seek out false gods and devote their lives by idolising false gods, are lost to Me.

Unless you stop and pray to Me for guidance, I cannot save you.

You and all those who knowingly withdraw now from the king of darkness, will be given the Gift of discernment, if you ask Me in this Crusade Prayer (36)

Crusade Prayer (36)

Help me to honour the True God

“Jesus, help me for I am lost and confused.

I do not know the Truth of life after death.

Forgive me if I offend You, by honouring false gods, which are not the True God.

Save me and help me to see the Truth with clarity and save me from the darkness of my soul.

Help me to come into the Light of Your Mercy.

Amen.”

There is only one God, the Father, the Son and the Holy Spirit, in the One Holy Trinity.

Any other god comes from Satan, no matter how attractive the guise.

Please do not waste your Eternal Life by pledging your allegiance to those faiths which honour new age practices, including reiki, yoga, new age meditation, tarot cards, clairvoyance, psychic readings and angel worship connected with ascended masters.

Slowly, but surely, these practices of the occult are being accepted not only by your society, but by Catholic and Christian churches.

These false religious doctrines are spreading so fast, they have consumed billions of God’s children, who have now found so much false solace within them, that they no longer acknowledge the Existence of the One True God.

Your Jesus