Jezus Do Ludzkości

Świat ma wkrótce przejść kolejny etap oczyszczenia

poniedziałek, 27 lutego 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, gdy na świecie wydarzenia pełne zamętu nadal się nasilają, przybliża się czas Mojego Bożego Miłosierdzia.

Gdy wojny i nieporządek rozprzestrzeniają się w każdym kierunku, wiara Mojego Kościoła nadal będzie słabnąć. Schizma w Moim Świętym Kościele tak szybko nastanie. Kapłan przeciw kapłanowi. Biskup przeciw biskupowi.

Świat ma wkrótce przejść kolejny etap oczyszczenia.

Gniew przeciwko Mojemu Ojcu pojawi się w każdym kraju na świecie.

Moi wyznawcy doświadczą teraz cierpienia za swoją wiarę w taki sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Ból odczuwany przez te biedne dusze jest odbiciem bólu, którego Ja teraz doznaję.

Wszyscy ci, którzy są w jedności ze Mną, swoim umiłowanym Jezusem, poznają bez wątpliwości w swoich duszach, że teraz Mój Duch Święty w nich odpoczywa. Natychmiast to pojmą, kiedy będą świadkami grzechu wokół nich, a także, jak bardzo Mnie on boli. Gdy zobaczą wojny narzucane tym niewinnym, odczują Moją udrękę w każdej kości swoich ciał. Gdy zobaczą grzech aborcji paradujący przed nimi, tak jakby nie miało to konsekwencji, zostaną przeszyci Moim bólem.

Grzech się nasila. Wiara Mojego Kościoła się rozprasza. Wierność Moich wyświęconych sług słabnie. Wiara w Moje Nauczanie jest odrzucana przez Moich wyświęconych sług, gdy Mojej trzodzie mówi się kłamstwa o powadze grzechu.

Są też Moi umiłowani kapłani, siostry zakonne i duchowni wszystkich wyznań, którzy uwierzyli we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, Który cierpi ból, gdy musi być świadkiem rozprzestrzeniania się grzechu jak pożaru ogarniającego narody, wszędzie, z przerażającą prędkością.

Bez względu na to, jak jest to trudne, musicie pozostać silni i trwać zjednoczeni w Moje Imię.

Teraz jest potrzebna modlitwa i musicie poświęcić co najmniej godzinę dziennie, czyniąc to, by złagodzić wydarzenia, które obecnie będą się rozwijać na świecie.

Kościoły chrześcijańskie stają się celami świeckich grup i są przez nie dręczone. Będą dążyli do usunięcia wszystkich rzeczy, które służą oddawaniu czci Mnie, ich Boskiemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Nienawiść, która jest wszczepiana w ich dusze, jest z ręki szatana.

Módlcie się, módlcie się teraz, aby te dusze, które zadają ból i cierpienie dzieciom Bożym, mogły być zbawione.

Wasz Jezus

The world is about to undergo the next stage of cleansing

Monday, February 27th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, as the events of disruption in the world continue to increase the time is the drawing close for My Divine Mercy.

As the wars and unrest spread in every direction, the Faith of My Church will continue to weaken.

The schism in My Holy Church is about to develop quickly.

Priest against priest.

Bishop against bishop.

The world is about to undergo the next stage of cleansing.

Anger against My Father will emerge in every country in the world.

My followers will now experience suffering for their faith in a way they have not experienced before.

The pain felt by those poor souls is a reflection of the Pain that I Am enduring right now.

All those in union with Me, their beloved Jesus, will know, without doubt in their souls, that My Holy Spirit now rests within them.

They will instantly know when they witness sin around them and how it pains Me.

When they see wars inflicted on the innocent they will feel My torment in every bone of their bodies.

When they see the sin of abortion paraded in front of them, as if it were of no consequence, they will be riddled with My Pain.

Sin is escalating. The Faith of My Church is dissipating.

The loyalty of My sacred servants is weakening.

Belief in My Teachings is being dismissed by My sacred servants, where My flock are told lies about the seriousness of sin.

Then there are My beloved priests, nuns and clergy, of all religious denominations, who believed in Me and My Eternal Father, Who are enduring the pain of having to witness the spread of sin like wildfire, which is engulfing nations, everywhere, at a ferocious speed.

No matter how difficult this is, you must stay strong and keep united in My Name.

Prayer is now needed and you must spend at least one hour a day doing this in order to mitigate events, which will now unfold in the world.

Christian churches are being targeted and tormented by secular groups.

They will seek to abolish all things, which honour Me, their Divine Saviour, Jesus Christ.

The hatred being instilled in their souls is by the hand of Satan.

Pray, pray now that those souls who inflict pain and suffering on God’s children can be saved.

Your Jesus