Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Balsam, którego tak rozpaczliwie potrzebujecie, aby uspokoić swoje dusze

niedziela, 26 lutego 2012 roku, godz. 21.45

Moja córko, tym Moim dzieciom powołanym do głoszenia Mojego świętego Słowa, by przygotować ziemię na Przyjście Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, mam to do powiedzenia. Wy, Moje dzieci, które Mnie znacie, waszego umiłowanego Ojca, musicie w każdej minucie dnia walczyć z pokusami umieszczonymi przed wami. Zostaliście napełnieni Duchem Świętym poprzez szczególne błogosławieństwo dane światu przez Mojego Syna 10 maja 2011 roku.

Musicie zrozumieć odpowiedzialność, przed którą teraz stoicie. Ponieważ łączycie się w jedną Armię, która utworzy zaczątek Mojej Armii Reszty na ziemi, będziecie atakowani ze wszystkich stron. Wasza wiara i wierność wobec Mnie, waszego umiłowanego Ojca i Mojego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa, zostaną wystawione na próbę do granic waszej wytrzymałości.

Będziecie musieli, podążając za Moim Synem, dźwigać ciężar Jego Krzyża, a to nie będzie łatwe.

Będziecie przepełnieni wątpliwościami, cierpieniami wewnętrznymi i próbami, a czasami będziecie chcieli się odwrócić. Wiele osób, którym ufacie, może próbować was zniechęcać. Powiedzą wam, że wyobrażacie sobie rzeczy, że cierpicie na urojenia, a potem będą z was szydzić, pogardzać wami i was odrzucą. Może się nawet okazać, że ulegniecie kłamstwom i oszustwu, które zostaną wymyślone, by nakłonić was do odrzucenia tych Orędzi.

Będzie to wymagało ogromnej wiary i odwagi, by podjąć swój krzyż i pójść za Moim Synem, aby pomóc przygotować ludzkość na Jego chwalebny Powrót na ziemię.

Sprawią, że będziecie się potykać, i zostaną na was zastawione pułapki. Nigdy nie wpadajcie w pułapkę, będąc proszeni o osądzanie ludzi, gdy nie przyjmują oni tych Orędzi. Nigdy nie zwalczajcie drugiego, gdy bronicie Mojej Świętej Woli.

Miłujcie się wzajemnie. Okażcie cierpliwość tym, którzy nie tylko szydzą i znajdują błędy w tych Orędziach, lecz także odnoszą się do was z pogardą jako do osób.

Zachowajcie milczenie. Okażcie cierpliwość. Okażcie miłość tym, którzy twierdzą, że przemawiają w Moim imieniu. Nigdy nie osądzajcie innych w Moim imieniu, bo nie macie prawa. Nigdy nie rzucajcie oszczerstw na innych w Moje Imię. Gdy to czynicie, łamiecie Moje Przykazania.

Módlcie się za tych, którzy was ranią, nawet gdy czynią to w Moje Imię.

Dzieci, pragnę, abyście się złączyli w jedno. Odrzućcie na bok wszystkie różnice między wami.

Biedne dusze, które potrzebują waszej troski, to nie te, które już są nawrócone, ale te, które w ogóle Mnie nie znają.

Módlcie się za wszystkie Moje dzieci, które nic o Mnie nie wiedzą.

Módlcie się również za tych, którzy wiedzą o Mnie, ale odrzucają uznanie Mnie, swojego Stwórcy, swojego umiłowanego Ojca, Który kocha ich z czułością.

Pragnę zjednoczyć wszystkie Moje dzieci. Wzywam was do porzucenia wszelkiej waszej broni lęku, gniewu i niecierpliwości, i pozwólcie Mi zabrać was w podróż do Raju. Ta podróż będzie udręczeniem, ale miłość i pokój, których na końcu doświadczycie, będą balsamem, jakiego tak rozpaczliwie potrzebujecie, aby uspokoić swoje dusze.

Spokój, dzieci, jest ważny. Potrzebna jest cierpliwość.

Miłość wzajemna, włączając w to tych, którzy was ranią albo obrażają, jest niezbędna, aby wejść do Panowania Mojego Syna umiłowanego w Nowym Niebie i Ziemi, w Raju, który tak dawno temu wam obiecałem.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: The balm you so desperately need to calm your souls

Sunday, February 26th, 2012 @ 21:45

My daughter, to those of My children, called to proclaim My Holy Word, to prepare the Earth for the coming of My beloved Son, Jesus Christ, I have this to say.

You, My children, who know Me, your beloved Father, must fight against the temptations placed before you every minute of the day.

You have been filled with the Holy Spirit, through a special blessing given to the world by My Son on 10th of May, 2011.

You must understand the responsibilities you now face.

Because you are joining as one Army, which will form the beginning of My Remnant Army on Earth, you will be attacked on all sides.

Your faith and allegiance to Me, your beloved Father and My precious Son, Jesus Christ, will be tested beyond your endurance.

You will, by following My Son, have to bear the weight of His Cross and this won’t be easy.

You will be filled with doubts, interior sufferings and trials and at times, you will want to turn your back.

Many people in whom you trust may try to discourage you.

You will be told that you are imagining things, that you suffer from delusions and then you will be mocked, sneered at and rejected.

You may even find that you will succumb to lies and deceit, which will be designed to persuade you to reject these Messages.

It will require tremendous faith and courage to take up your cross and follow My Son to help prepare humanity for His Glorious Return to Earth.

You will be tripped and traps will be set.

Never fall into the trap of being asked to judge people, if they don’t accept these Messages.

Never fight another, when defending My Holy Will.

Love each other.

Show patience to those who not only sneer and find fault with these Messages, but who pour scorn on you as a person.

Remain silent. Show patience. Show love to those who profess to speak in My Name.

Never judge another in My Name, for you do not have the authority.

Never slander another in My Name. When you do this you break My Commandments.

Pray for those who hurt you, even when it is in My Name.

Children, I need you to unite as one.

Throw all your differences aside.

The poor souls who need your attention are not those who are already converted, but those who do not know Me at all.

Pray now for all of My children who know nothing about Me.

Pray, too, for those who do know about Me, but who refuse to acknowledge Me, their Creator, their beloved Father, who loves them tenderly.

I wish to unite all of My children.

I urge you to drop all your weapons of fear, anger and impatience, and allow Me to take you on the journey to Paradise.

This journey will be torturous, but the love and peace you will find at the end will be the balm you so desperately need to calm your souls.

Calmness, children, is important.

Patience is needed.

Love for one another, including those who hurt or offend you, is essential in order to enter the Reign of My beloved Son, in the New Heaven and Earth, in the Paradise, I promised you so long ago.

Your beloved Father
God the Most High