Jezus Do Ludzkości

Czyż nie wiecie, że Duch Święty nie może wejść i nie wejdzie do dusz tych, którzy mają zatwardziałe serca?

środa, 29 lutego 2012 roku, godz. 17.30

Moja szczerze umiłowana córko, czas wydarzeń według Woli Mojego Ojca nie jest do twojej wiedzy. Moi wyznawcy muszą być cierpliwi, gdy wszystko na świecie rozwinie się, tak jak zostało to przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca.

Wszystko to stanie się zgodnie z przewidzianym czasem Mojego Ojca i odpowiednio do skutku, jaki odniosą wasze modlitwy, pomagające oddalić globalne wojny. Już niedługo wszystkie Moje obietnice się wypełnią.

Wy, Moi wyznawcy, musicie Mi zaufać, waszemu umiłowanemu Jezusowi.

Módlcie się za dusze i pozostawcie wszystko w Moich Rękach.

Nigdy nie zapominajcie, aby się modlić do Mojego Ojca tak często, jak możecie, o Pieczęć Boga Żywego, aby ochronić siebie i wasze rodziny.

Modlitwa Krucjaty 33, aby prosić o Pieczęć Boga Żywego i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością.

O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.

Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze.

Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.

Kocham Cię, drogi Ojcze.

Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.

Zadbajcie także o to, aby zachęcać innych do odmawiania siedmiodniowej Modlitwy Krucjaty 24, aby szukać odkupienia swoich grzechów.

O mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi. Ty jesteś Płomieniem, który ogarnia wszystkie dusze. Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic.

Nie jesteśmy godni Ofiary, której dokonałeś przez Swoją śmierć na Krzyżu, wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa od miłości, którą my darzymy Ciebie.

Udziel nam, o Panie, Daru Pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo.

Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją Armię, by głosiła Prawdę Twojego Świętego Słowa i przygotowywała naszych braci i siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Cię. Chwalimy Cię.

Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie, by ratować dusze.

Kochamy Cię, Jezu.

Zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi, gdziekolwiek mogą się znajdować.

Amen.

Wy, którzy podważacie ten szczególny Dar modlitwy, w którym ofiaruję całkowite rozgrzeszenie, musicie to wiedzieć.

Ja Jestem Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, i otrzymałem władzę odpuszczania wszystkich grzechów.

Moi wyświęceni kapłani także otrzymali władzę odpuszczania grzechu, poprzez święty sakrament spowiedzi.

Proszę, abyście przyjęli Mój Dar Rozgrzeszenia dla dobra tych, którzy nie mogą otrzymać sakramentu spowiedzi, lub dla tych, którzy nie są członkami Kościoła rzymskokatolickiego.

Czy odmówilibyście tym drogim duszom prawa do Mojego Daru? Dlaczego próbujecie zniechęcać te dusze, które przyjmują Moje Boskie Słowo, do otrzymania rozgrzeszenia? Czy wolelibyście, aby się oni nie odkupili w Moich Oczach?

Musicie okazać miłość swoim braciom i siostrom i być szczęśliwi, że otrzymują ten szczególny Dar ode Mnie, swojego umiłowanego Jezusa. Każdy grzesznik, nawet jeśli nie czytał Moich Orędzi, danych tobie, Moja córko, ma prawo prosić Mnie o przebaczenie mu, gdy okaże prawdziwą skruchę w duszy.

Otwórzcie swoje serca i módlcie się o Dar pokory. Czy nie wiecie, że Duch Święty nie może wejść i nie wejdzie do dusz tych z zatwardziałymi sercami?

Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus

Don’t you know that the Holy Spirit cannot and will not enter the souls of those with hardened hearts?

Wednesday, February 29th, 2012 @ 17:30

My dearly beloved daughter, the timing of My Father’s Will is not for your knowing.

My followers must be patient, as everything in the world will evolve as prophesised in My Father’s Book.

All of this will be according to My Father’s timing and the effect that your prayers will have, in helping to avert global wars.

It is not long for all My Promises to be fulfilled.

You, My followers, must trust in Me, your beloved Jesus.

Pray for souls and leave everything in My Hands.

Never forget to pray to My Father, as often as you can, for the Seal of the Living God, in order to protect you and your families.

Crusade Prayer (33) to ask for the Seal of the Living God and accept it with love, joy and gratitude.

“O my God, my loving Father, I accept with love and gratitude Your Divine Seal of Protection.

Your Divinity encompasses my body and soul for eternity.

I bow in humble thanksgiving and offer my deep love and loyalty to You, my beloved Father.

I beg You to protect me and my loved ones with this special Seal and I pledge my life to Your service forever and ever.

I love You, dear Father.

I console You in these times, dear Father.

I offer You the Body, Blood, Soul and Divinity of Your dearly beloved Son, in atonement for the sins of the world and for the salvation of all Your children.

Amen.”

Ensure also that you encourage others to pray the seven-day Crusade Prayer (24) to seek redemption for your sins.

“O my Jesus, You are the Light of the Earth. You are the Flame that touches all souls. Your Mercy and Love knows no bounds.

We are not worthy of the Sacrifice You made by Your death on the Cross. Yet we know that Your Love for us is greater than the love we hold for You.

Grant us, O Lord, the Gift of humility so that we are deserving of Your New Kingdom.

Fill us with the Holy Spirit so we can march forth and lead Your Army to proclaim the Truth of Your Holy Word and prepare our brothers and sisters for the Glory of Your Second Coming on Earth.

We honour You. We Praise You.

We offer ourselves, our sorrows, our sufferings, as a gift to You, to save souls.

We love You, Jesus.

Have Mercy on all Your children, wherever they may be.

Amen.”

To those who challenge this special Gift of prayer, in which I offer Total Absolution, you must know this.

I Am Jesus Christ, the Son of man and have been given the Authority to forgive all sins.

My sacred priests have also been given the power to forgive sin, through the holy Sacrament of Confession.

I request that you accept My Gift of Absolution, for the benefit of those who cannot receive the Sacrament of Confession or for those who are not members of the Roman Catholic Church.

Would you deny these precious souls the right to My Gift?

Why would you try to discourage those souls, who accept My Divine Word, from receiving Absolution? Would you rather they did not redeem themselves in My Eyes?

You must show love to your brothers and sisters and be happy that they are being given this special Gift by Me, their beloved Jesus.

Even if they never read My Messages given to you, My daughter, every sinner has the right to ask Me to forgive them once they show true remorse in their souls.

Open your hearts and pray for the Gift of humility.

Don’t you know that the Holy Spirit cannot and will not enter the souls of those with hardened hearts?

Your Divine Saviour
Jesus Christ