Jezus Do Ludzkości

Nigdy nie odrzucajcie proroków Pana

piątek, 24 lutego 2012 roku, godz. 21.45

Moja córko, istotne jest, abyś zachowała milczenie, gdy rozpoczynają się prześladowania.

Święte Słowo Mojego Ojca Przedwiecznego zostanie odrzucone właśnie przez tych wyświęconych sług, którzy twierdzą, że głoszą prawdę Jego najświętszego Słowa. Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem. Wszystkie kościoły zjednoczą się, aby stać się jednym, świętym i apostolskim Kościołem na Moje Powtórne Przyjście.

Dopóki się to nie stanie, każde Słowo od Mojego Ojca, dane duchowo wyschniętemu światu, będzie albo ignorowane, albo podważane, albo spotka się z gwałtowną opozycją.

Ci, którzy będą zaciekle się sprzeciwiać Moim Orędziom dawanym tobie, siódmy posłańcu na koniec czasów, podzielą się na dwa obozy. Na tych, którzy podążą za szatanem poprzez newage’owe wróżbiarstwo i czarnoksięstwo. Pozostali to będą ci, którzy są duchowo ślepi, ale którzy uważają, że są w boski sposób natchnieni Darem Ducha Świętego.

Jedni i drudzy odrzucą Słowo Boga dane tobie poprzez Trójcę Świętą i Moją umiłowaną Matkę.

Nawet dobrzy kapłani, którym nie wolno publicznie popierać tych Orędzi, będą mieli wrażenie, że jest usprawiedliwione, by szkalować Moje święte Słowo, dane, aby cały świat je usłyszał. Mając niewiele prawdziwej pokory w sercach, postanowią podważać to wezwanie z Nieba, które jest dane, aby pomóc ludzkości.

Ci kapłani, duchowieństwo i inni samozwańczy apostołowie, którzy twierdzą, że Mnie znają, będą starali się nakłonić dusze do odrzucenia Mojego Słowa. Nie mają wstydu, ponieważ arogancko rozerwą Moją Księgę Prawdy, gdy jest ona objawiana całej ludzkości. Wtedy będą niszczyć jej treść jadem ze swoich serc. Nie chcą słyszeć prawdy, ponieważ ona dręczy i wytrąca z równowagi kokon fałszywego zabezpieczenia, w który są zawinięci.

O, jakże oni Mnie obrażają. Jak wiele szkód spowodują i jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy.

Módlcie się, aby te dusze, przez wpływ zwodziciela ślepe na prawdę, otworzyły swoje serca i przyjęły Słowo Boga, gdy jest im dzisiaj ukazywane. Nie mają prawa publicznie odrzucać tych Orędzi bez rozeznania ich w czystej duszy, która musi być pokorna we wszystkich rzeczach.

Chociaż Bóg dopuszcza cierpienia doświadczane przez Jego wizjonerów na ziemi, aby sprawić, że dusze zostaną zbawione, nie będzie tolerował znieważania Jego namaszczonych proroków.

Ty, Moja córko, jesteś prorokiem. Przyjmujesz cierpienie jako dar dla Mnie. Ale to nie chodzi o ciebie, bo jesteś niczym beze Mnie, i wiesz o tym i to przyjmujesz.

Bóg, Mój Ojciec, mówi do świata poprzez Swoich proroków. To Jego Słowo odrzucacie, gdy publicznie oczerniacie Jego proroków. Bo jest to grzechem w Jego Oczach.

Nigdy nie odrzucajcie proroków Pana. Nigdy nie rańcie ani nie krzywdźcie Jego proroków w jakikolwiek sposób. Przez cały czas zachowajcie milczenie, jeśli macie wątpliwości, i módlcie się za nich.

Zaatakujcie prawdziwego proroka, a ogień wyleje się na was z Niebios jako kara z Ręki Mojego Ojca.

Żaden człowiek nie powstrzyma przekazywania Słowa Pańskiego do Jego dzieci. To jest obietnica dana przez Mojego Ojca od początku.

Usłyszcie Jego Głos. Uznajcie, że jesteście na końcu czasów.

Módlcie się, aby te Orędzia zostały usłyszane, tak aby wszystkie dzieci Boże miały Życie Wieczne.

Wasz Nauczyciel
Odkupiciel całej ludzkości
Jezus Chrystus

Never reject the prophets of the Lord

Friday, February 24th, 2012 @ 21:45

My daughter, it is imperative that you remain silent as the persecution begins.

The Holy Word of My Eternal Father will be rejected, by those very sacred servants who claim to proclaim the Truth of His Most Holy Word.

The Catholic Church is the One True Church.

All churches will unite to become one Holy and Apostolic Church at My Second Coming.

Until that happens every Word from My Father, given to a spiritually dry world, will be either, ignored, challenged or fiercely opposed.

Those who will fiercely oppose My Messages, given to you, the 7th messenger for the end times, will be divided into two camps.

Those who follow Satan through new age fortune telling and witchcraft.

The others will be those who are spiritually blind, but who believe they are divinely inspired with the Gift of the Holy Spirit.

Both will reject the Word of God, given to you through the Holy Trinity and My beloved Mother.

Even good priests, forbidden to publicly endorse these Messages, will feel it is justified to vilify My Holy Word for all the world to hear.

With little true humility in their hearts, they will set out to undermine this Call from Heaven, which is being given to help humanity.

These priests, clergy and other self-appointed apostles, who claim to know Me, will try to encourage souls to reject My Word.

They have no shame, for they will arrogantly pull My Book of Truth apart, as it is being revealed to all of mankind.

Then, they will shred the contents, with venom in their hearts.

They do not want to hear the Truth, for it will upset and rattle the cocoon of false security within which they wrap themselves.

Oh how they offend Me.

How much damage they will cause and yet, they do not realise this.

Pray that these souls, blind to the Truth, through the influence of the deceiver, will open their hearts and accept the Word of God as it is presented to them today.

They have no right to publicly dismiss these Messages without discerning them, with a clean soul, which must be humble in all things.

While God allows the sufferings experienced by His visionaries on Earth to ensure that souls are saved, He will not tolerate the abuse of His anointed prophets.

You, My daughter, are a prophet.

You accept suffering as a gift to me.

But, this is not about you, for you are nothing without Me and you know and accept this.

God, My Father, speaks to the world through His prophets.

It is His Word you reject, when you publicly slander His prophets.

For this is a sin in His Eyes.

Never reject the prophets of the Lord.

Never hurt or harm His prophets in any way.

Remain silent at all times if in doubt and pray for them.

Attack the true prophet and fire will pour forth upon you from the Heavens in punishment by the Hand of My Father.

No man will stop the Word of the Lord from being given to His children.

This is the promise made by My Father since the beginning.

Hear His Voice.

Accept that you are in the end times.

Pray that these Messages will be heard, so that all of God’s children will have Eternal Life.

Your Teacher
Redeemer of all Mankind
Jesus Christ