Jezus Do Ludzkości

Dlaczego odrzucacie Moje ostrzeżenia, przygotowujące do Mojego Powtórnego Przyjścia?

wtorek, 21 lutego 2012 roku, godz. 19.45

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo cierpisz w Imię Moje i Mojego umiłowanego Ojca.

Musisz być silna, gdy te Orędzia wywołają oburzenie w pewnych kręgach, chociaż będą one inspirować i dawać siłę innym duszom. Moje święte Słowo zostało odrzucone przez uczonych podczas Mojego Życia na ziemi.

Zostałem odrzucony jako oszust przez kapłanów i tych, którzy twierdzili, że są świętymi ludźmi.

Ci z was, którzy mówią, że postępowanie, jakiego dopuszczono się wobec Mnie, było barbarzyńskie, mieliby rację, że żyjący w tamtych dniach ludzie byli niewykształceni, grubiańscy i niegodziwi, że byli okrutni w tym, jak traktowali Mnie, swojego ukochanego Zbawiciela.

Niektórzy mogą mówić, że oni byli nieświadomi i nic nie wiedzieli o Piśmie Świętym. Ale nie jest to prawda, ponieważ ci, którzy żyją dzisiaj na świecie, choć są bardziej wykształceni i mają większą wiedzę, nie różnią się od nich. Ci, po których można by się spodziewać, że będąc dobrze obeznanymi w świętej Biblii, będą czujni na Nauczanie zawarte w niej, są ślepi na prawdę. Mimo całego ich rozumienia świętej Księgi Mojego Ojca, nie udało im się przygotować na czas, kiedy przyjdę ponownie. Myśleli, że kiedy ten czas będzie im udzielony?

Bardzo przybliża się czas Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię. Jednak ludzkość nie przygotowuje się na Moje przybycie. Nawet Moi wyświęceni słudzy nie głoszą kazań o znaczeniu tego Najbardziej chwalebnego Wydarzenia. Dlaczego tak jest?

Czy niczego się nie nauczyliście? Co muszę zrobić? Myśleliście, że kiedy mógłbym przyjść, i dlaczego myślicie, że ten czas nie jest bliski?

Co was oślepia i zamyka wam uszy na dźwięk Mojego Głosu?

Porzućcie swoje okrycie ze złota, srebra i bogactw i przyjmijcie, że jesteście niczym beze Mnie. Bez Moich Łask nie możecie przygotować swoich dusz na Mój chwalebny Powrót. Mój umiłowany Ojciec zawsze posyłał proroków, aby przygotowali Jego dzieci. On to czyni, bo czas się zaczął.

Dlaczego więc odrzucacie Moje ostrzeżenia, przygotowujące na Moje Powtórne Przyjście? Błagam was, abyście Mnie słuchali.

Nie mogę rozkazać wam słuchać, bo otrzymaliście Dar wolnej woli. Nigdy nie mogę was zmusić lub wydać wam polecenia do działania. Bo to jest niemożliwe. Mój Ojciec nigdy nie będzie ingerował w waszą wolną wolę. Ale On nigdy się nie zawaha, aby was ostrzec, prowadzić i napełnić wasze dusze Łaskami, aby uczynić was silnymi.

Tym z otwartymi sercami da Dar Ducha Świętego. Ci winni pychy, snobizmu religijnego i wyniosłości nie będą w stanie otworzyć swoich serc, ponieważ brakuje im najważniejszej cechy ze wszystkich – pokory. Bez pokory i hojności serca nie możecie przyjść bliżej Mojego Najświętszego Serca.

Przyjdźcie do Mnie, dzieci. Pozwólcie, bym zabrał was do Mojej owczarni, abym tak jak Dobry Pasterz mógł poprowadzić was w bezpieczne miejsce.

Wasz Jezus
Odkupiciel ludzkości

Why do you reject My warnings to prepare for My Second Coming?

Tuesday, February 21st, 2012 @ 19:45

My dearly beloved daughter, how you suffer in My Name and that of My beloved Father.

You must be strong, as these Messages will provoke outrage in some quarters, although they will inspire and give strength to other souls.

My Holy Word was rejected by learned men, during My Time on Earth.

I was dismissed as a fraud by the priests and those who claimed to be holy men.

Those of you who say that the treatment meted out to Me was barbaric, would be right, that people who lived in those days were uneducated, coarse and wicked, that they were cruel in their treatment of Me, their beloved Saviour.

Some may say that they were ignorant and knew nothing of Holy Scriptures. But this is not true, because those living in the world today, although they are more educated and knowledgeable, are no different.

Those, whom you would expect, fully versed in the Holy Bible, to be alert to the Teachings therein, are blind to the Truth.

For all their understanding of My Father’s Holy Book, they have failed to prepare for the time when I will come again.

When did they think they would be accorded this time?

The time is drawing very close to My Second Coming on Earth.

Yet, mankind has not prepared themselves for My arrival.

Even My sacred servants do not preach of the importance of this Most Glorious Event. Why is this?

Have you learned nothing? What is it that I have to do?

When did you think I might come and why do you think that the time is not near?

What is it that blinds you and blocks your ears to the sound of My Voice?

Drop your cloak of gold, silver and riches and accept that you are nothing, without Me.

Without My Graces, you cannot prepare your souls for My Glorious Return.

My beloved Father always sends prophets to prepare His children. He has been doing this since time began.

Why then do you reject My warnings to prepare for My Second Coming?

I beg you to listen to Me.

I cannot command you to listen, for you have been given the gift of free will.

I can never force you or give you the command to take action. For this is impossible.

My Father will never interfere with your free will.

But He will never hesitate to warn you, guide you and flood your souls with Graces to make you strong.

For those with open hearts He will give them the Gift of the Holy Spirit.

Those guilty of pride, religious snobbery and arrogance, will find it impossible to open their hearts, because they lack the most important quality of all – humility.

Without humility and generosity of heart, you cannot come close to My Sacred Heart.

Come to Me, children. Let Me take you into My flock, so like a Good Shepherd I can lead you to safety.

Your Jesus
Redeemer of Mankind