Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Jesteście albo za Mną, albo przeciwko Mnie. Wybór należy do was

wtorek, 21 lutego 2012 roku, godz. 0.30

Ja Jestem Bogiem Ojcem, Stworzycielem wszystkich rzeczy. Ja rozmawiam z tobą podczas tej nocy w Imię Trójcy Świętej.

Moja córko, nadszedł czas na złamanie pierwszej z Pieczęci i jakże to Mnie zasmuca.

Obiecałem, że zanim to nastąpi, ofiaruję Moją Pieczęć Ochrony, umieszczając ją na czołach tych wszystkich, którzy wierzą we Mnie.

Daję wam teraz, dzieci, ostatnią szansę, aby powstać i się zdecydować. Jesteście albo za Mną, albo przeciwko Mnie. Wybór należy do was. Wy, którzy odrzucacie Moje święte Słowo dane temu prorokowi końca czasów, musicie Mnie teraz usłyszeć, gdy mówię. Daję wam proroków, aby was prowadzili.

Dlaczego odrzucacie Moją Miłość? Dlaczego pozwalacie wątpliwościom, aby zaślepiły was na prawdę? Choć tak bardzo was kocham, to jednak jest niewiele czasu i otrzymacie sekundy na zdecydowanie o swoim własnym losie. Ponieważ z czasem Moja Cierpliwość się wyczerpie. Zignorujcie Moje wezwanie, a doświadczycie, że będzie wam trudno Mnie znaleźć na pustkowiu, które jest przed wami.

Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Miłości, będziecie wewnątrz Mojej Ochrony przez cały czas. Ta Ochrona okryje wasze rodziny. To jest Moje ostateczne wezwanie, aby ofiarować wam Moją Pieczęć Miłości. Po tym będziecie musieli stawić czoła beznadziei tego Wielkiego Ucisku bezbronni, samotni i niemający się na czym oprzeć.

Nigdy nie będę was przymuszał, dzieci, abyście Mnie kochali. To jest wasz własny wybór, a miłość może pochodzić, oczywiście, tylko z serca. Wyciągam teraz Moją Dłoń Miłości. Jeśli Mnie znacie, rozpoznacie Mnie. Jeśli mówicie, że Mnie znacie, ale odrzucacie Mój gest miłości i ochrony, to naprawdę w ogóle Mnie nie znacie.

Moje dzieci, trzymajcie się teraz blisko Mnie, ponieważ pierwsza Pieczęć została w końcu otwarta. Ziemia zatrzęsie się wszędzie w różnych częściach świata i wtedy nie będziecie mieć wątpliwości. Ponieważ was kocham, będę po tym czekać na waszą odpowiedź.

Nigdy nie odrzucajcie Moich proroków, ponieważ odrzucacie Mnie. Krzywdźcie lub zniesławiajcie Moich proroków, a czynicie to samo Mnie, bo to jest Mój Głos z Nieba, Który znieważacie. Jest o wiele lepiej, jeśli w ogóle się nie odzywacie i zachowujecie milczenie, gdy macie wątpliwości. Teraz jest czas, aby proroctwa się sprawdziły. Wielu upadnie na kolana ze wstydu i żalu, kiedy zobaczą, jak odrzucenie przez nich Moich Orędzi, danych poprzez Moich proroków końca czasów, rozdarło Mnie na pół.

Jak potępianie ich i wyśmiewanie uczyniły drwiny z Mojego świętego Słowa. Jak prawda była dla nich zbyt gorzka do przełknięcia i jak kłamstwa od fałszywych proroków i wróżbitów dawały im płytkie pocieszenie, którego szukali.

Jak daleko Moje dzieci odpadły ode Mnie. Jakże są niewdzięczni.

Wy, którzy Mnie znacie i przyjmujecie Moją Pieczęć, wiedzcie, że będziecie mieli Życie Wieczne. Nigdy nie wątpiliście w Moje Słowo, bo wasza pokora i dziecięca miłość do Mnie sprawiły, że nie pozwoliliście, aby intelektualne rozumowanie zamknęło wasze uszy na prawdę.

Tak wielu Moich prawdziwych proroków posłanych do was w ciągu ostatnich dwudziestu lat było wyszydzanych, znieważanych, zadręczanych i wyrzucanych na pustkowie. Wy, którzy szydzicie z Moich Orędzi, powinniście się zawstydzić. Wy jednak ubóstwiacie fałszywych proroków i kłaniacie się im. Pytam was, któremu Bogu się kłaniacie?

Wiecie, kim jesteście. Nadszedł dla was czas, abyście zmierzyli się z prawdą, ponieważ jesteście za Mną albo przeciw Mnie. Jeśli nie potraficie Mnie rozpoznać, to jesteście straceni.

Wy, którzy słyszycie Mój Głos, pójdźcie za Mną i pomóżcie Mi zbudować Resztę Mojego Kościoła na ziemi.

Poprowadzę was przez spustoszenie, nad którym będzie dzierżył władzę antychryst. Nie będziecie doznawać udręki, która spadnie na tych, którzy odmawiają odrzucenia fałszywych bogów, chciwości, materializmu i żądzy władzy.

Wzywam wszystkie Moje dzieci, aby słuchały. Proszę was, otwórzcie oczy, zanim będzie za późno.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: You are either for Me or against Me. The choice is yours

Tuesday, February 21st, 2012 @ 00:30

I Am God the Father, Creator of all things. I Am speaking with you tonight in the Name of the Holy Trinity.

My daughter, the time has come for the first of the Seals to be broken and how this saddens Me.

I have promised that before this happens I will offer My Seal of Protection on the foreheads of all those who believe in Me.

Now I give you, children, a last chance to stand up and decide.

You are either for Me or against Me. The choice is yours.

To those who reject My Holy Word given to this, the end time prophet, you must hear Me now as I speak.

I give you the prophets to guide you.

Why do you reject My Love?

Why do you allow doubts to blind you to the Truth?

Much as I love you, there is little time and you will be given seconds to decide on your own fate. For in time, My Patience will run out.

Ignore My Calling and you will find it difficult to find Me in the wilderness ahead.

If you accept My Seal of Love, you will be within My Protection at all times.

This Protection will cover your families.

This is My final Call to offer you My Seal of Love.

After that you will have to face the bleakness of the Great Tribulation exposed, alone and without a crutch to lean on.

I will never force you, children, to love Me. That is your own choice, and of course, love can only come from the heart.

I extend My Hand of Love now. If you know Me, you will recognise Me.

If you say you know Me, but reject My gesture of love and protection, then you do not really know Me at all.

My children, keep close to Me now for the first Seal has been finally opened.

The Earth will shake all over in various parts of the world and then you will be without doubt. Because I love you I will await your response after that.

Never reject My prophets, for you reject Me.

Harm or slander My prophets and you do the same to Me, for it is My Voice from Heaven that you insult.

Far better, if you do not speak at all and remain silent, if in doubt.

It is now the time for the prophecies to be proven.

Many will fall on their knees in shame and regret when they will see how their rejection of My Messages, through My end time prophets, have torn Me in two.

How their condemnation and ridicule have made a mockery of My Holy Word.

How the Truth was too bitter for them to swallow and how the lies from the false prophets and fortunetellers gave them the shallow comfort they sought.

How far My children have fallen away from Me.

How ungrateful they are.

To those who know Me and accept My Seal, know that you will have Eternal Life. You never doubted My Word, because your humility and childlike love for Me, meant that you did not allow intellectual reasoning to block your ears to the Truth.

So many of My true prophets sent to you over the last twenty years were mocked, abused, tormented and cast into the wilderness.

To those of you who slandered My Messages, you should be ashamed.

Yet you idolised the false prophets and bowed before them.

To you I ask, which God do you bow before?

You know who you are. The time has come for you to face the Truth, for you are either for Me or against Me. If you cannot recognise Me then you are lost.

To those who do hear My Voice, follow Me and help Me build My Remnant Church on Earth.

I will lead you through the havoc, which will be wielded by the antichrist.

You will not suffer the torment, which will befall those who refuse to reject false idols, greed, materialism and lust for power.

I Call on all of My children, to listen.

I ask you to open your eyes, before it is too late.

Your beloved Father
God of the Most High