Jezus Do Ludzkości

Post jest ważny dla waszych dusz

środa, 22 lutego 2012 roku, godz. 19.00
Orędzie otrzymane przez Marię od Bożego Miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

Moja szczerze umiłowana córko, powiedz Moim dzieciom, że ten czas Wielkiego Postu jest czasem cichej refleksji, osobistych ofiar oraz okazji do modlitwy o złagodzenie wojny na świecie.

Naśladujcie Mój post na pustyni poprzez drobne wyrzeczenia. Post jest ważny dla waszych dusz. Oczyszcza ducha i daje Mi wielkie pocieszenie. Możecie uratować wiele dusz, poszcząc zaledwie raz w tygodniu. Można go podjąć zgodnie z własnym pragnieniem. Jedyne, co jest ważne, to abyście ofiarowali ten dzień za dusze.

Wykorzystajcie ten czas, aby pomóc Mi w Mojej walce o dusze. Rozważajcie Moje Życie na ziemi i Dar, którym was obdarzyłem przez Moją Śmierć na Krzyżu, aby zapewnić wszystkim Moim dzieciom Życie Wieczne. Tych kilka tygodni Wielkiego Postu musi być wykorzystane na przygotowanie dusz waszych i waszych braci i sióstr.

Proszę, przygotujcie się na Wielki Tydzień i Wielkanoc poprzez odmawianie tej Modlitwy Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 34
Mój dar postu dla Jezusa

O mój Jezu, pomóż mi w mój skromny sposób naśladować Twoje Życie Ofiary, by ratować ludzkość.

Pozwól mi ofiarować Ci dar postu, jeden dzień w tygodniu podczas Wielkiego Postu, dla ratowania całej ludzkości, by mogła wejść przez Bramy Nowego Raju na ziemi.

Składam Ci, drogi Jezu, moją ofiarę z miłością i radością w sercu.

By poprzez tę ofiarę pokazać Ci wielkość mojej miłości, błagam Cię o zbawienie każdej duszy, która mogła utracić Łaskę.

Amen.

Nie pozwólcie lękowi przyćmić waszej nadziei na Zbawienie Wieczne, dzieci. Oczyszczenie będzie szybkie. Wy, Moi wyznawcy, którzy przyjmujecie Pieczęć Boga Żywego, jesteście błogosławieni.

Nie musicie się martwić. Musicie być mocni. Musicie być pełni nadziei i przez cały czas skupiać się na Mnie.

Tylko wtedy powstaniecie i pójdziecie bez wahania ciernistą drogą. Poprowadzę was i pokieruję w waszej podróży na każdym kroku tej drogi.

Was umiłowany Jezus

Fasting is important for your souls

Wednesday, February 22nd, 2012 @ 19:00

(Message received by Maria Divine Mercy during Adoration of the Holy Eucharist.)

My dearly beloved daughter, tell My children that this time of Lent is a time of quiet reflection, of personal sacrifice and an opportunity to pray for the mitigation of war in the world.

Emulate My fasting in the desert by making small sacrifices.

Fasting is important for your souls. It cleanses the spirit and gives Me great comfort.

You can save many souls by fasting just once a week. This can be according to your desire. All that matters is that you offer up this day for souls.

Use this time to help Me in My battle for souls.

Reflect on My Life on Earth, and the Gift I bestowed, by My death on the Cross, to provide all of My children with Eternal Life.

These few weeks of Lent must be used to prepare your souls and those of your brothers and sisters.

Please prepare for Holy Week and Easter by reciting this Crusade Prayer (34)

Crusade Prayer (34)

My Gift of Fasting to Jesus

“O My Jesus, help me in my own small way, to imitate Your life of Sacrifice, in order to save mankind.

Allow me to offer You the gift of fasting one day a week, throughout Lent, to save all of humanity so that they can enter the Gates of the New Paradise on Earth.

I offer You, dear Jesus, my sacrifice with love and joy in my heart.

To show You the extent of my love through this sacrifice, I beg You for the salvation of every soul who may have fallen from Grace.

Amen.”

Do not allow fear to cloud your hope of Eternal Salvation, children. The purification will be swift.

You, My followers, who accept the Seal of the Living God, are blessed.

You must not worry.

You must be strong.

You must be hopeful and focus on Me at all times.

Only then will you rise and walk the thorny road, without hesitation.

I will guide and lead you on your journey every step of the way.

Your beloved Jesus