Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego

poniedziałek, 20 lutego 2012 roku, godz. 0.20

Moja umiłowana córko, Moje Serce jest przepełnione smutkiem z powodu grzechów Moich dzieci. Ich nikczemna nienawiść do siebie nawzajem rozdziera Moje Serce na pół, jak u każdego kochającego ojca. Jest to jak miecz przeszywający Moje Serce, który nie zniknie.

Ja Jestem Bogiem Najwyższym, Który ze względu na wolną wolę, daną wszystkim Moim dzieciom, będzie musiał cierpieć nieustanny ból, aż wyłoni się Nowy Raj na ziemi. Wówczas wy, Moje dzieci, połączycie się jednocześnie z Moją Świętą Wolą. Dopóki to nie nastąpi, nie będzie mogło być pokoju na ziemi. Dopiero wtedy, gdy zły i ci, którzy niewolniczo podążają za kłamstwami, które on obiecuje, zostaną zgładzeni, świat ostatecznie stanie się spokojny.

Moja córko, powiedz Moim dzieciom, że nie mam upodobania w myślach o karaniu Moich dzieci, bo ich kocham. Oni są Moi, są Moim umiłowanym stworzeniem. Patrzenie na to, jak zły skaził ich dusze, jest Moją nieustanną udręką, ich umiłowanego Ojca.

Pragnę zabrać was wszystkich, kochane dzieci, które znacie i rozumiecie Moją Miłość do was, do Mojego pięknego Nowego Raju na ziemi.

Obiecuję wam, że prześladowania będą krótkie i że będziecie chronieni. Ponieważ przekazuję teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony.

Zdołacie z nią ujść uwadze tych, którzy spowodują niedolę w waszych krajach. Moja Pieczęć jest Moją obietnicą zbawienia. Moja Moc wzrośnie poprzez was dzięki tej Pieczęci i żadna krzywda was nie spotka. Jest to cud, dzieci, i tylko ci, którzy oddają Mi pokłon, swojemu Panu i Stworzycielowi wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością w swoich sercach dla Mnie, mogą być pobłogosławieni tym Boskim Darem.

Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty 33 – O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością.

O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.

Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze.

Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.

Kocham Cię, drogi Ojcze.

Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.

Idźcie, Moje dzieci, i nie lękajcie się. Zaufajcie mi, waszemu umiłowanemu Ojcu, Który z miłością stworzył każdego z was.

Znam każdą duszę; każda wasza cząstka jest Mi znana. Nikt z was nie jest mniej kochany niż pozostali. Z tego powodu nie chcę stracić żadnej duszy. Ani jednej.

Proszę, módlcie się nadal każdego dnia Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Pewnego dnia zrozumiecie, dlaczego to oczyszczenie jest potrzebne.

Wasz kochający Ojciec w Niebie
Bóg Najwyższy

God the Father: Rise now and accept My Seal, the Seal of the Living God

Monday, February 20th, 2012 @ 00:20

My beloved daughter, My Heart heaves in sorrow for the sins of My children.

Like any loving Father, their wicked hatred for each other tears My Heart in two.

It is like a sword piercing My Heart, which will not go away.

I Am God of the Most High, Who, because of the free will I have given to all of My children, will have to suffer enduring pain until the New Paradise on Earth evolves.

Then you will, My children, join in unison with My Holy Will.

Until that happens there can be no peace on Earth.

Only when the evil one and those who slavishly follow the lies he promises, are destroyed, finally can the world become calm.

My daughter, tell My children that I do not relish the thoughts of punishing My children, for I love them.

They are Mine, My cherished Creation. To see how the evil one has corrupted their souls is a constant torment to Me, their beloved Father.

I desire to take all of you loving children who know and understand My Love for you, into My beautiful, New Paradise on Earth.

I promise you that the persecution will be swift and that you will be protected.

For I now bequeath the Seal of My Love and Protection.

With this you will escape the notice of those who will cause hardship in your countries.

My Seal is My Promise of Salvation. My Power will surge through you with this Seal and no harm will come to you.

This is a miracle, children, and only those who bow before Me, their Lord and Creator of all things, as little children with love in their hearts for Me, can be blessed with this Divine Gift.

Rise now and accept My Seal, the Seal of the Living God. Recite this Crusade Prayer (33) to acknowledge My Seal and accept it with love, joy and gratitude.

“O my God, my loving Father, I accept with love and gratitude Your Divine Seal of Protection.

Your Divinity encompasses my body and soul for eternity.

I bow in humble thanksgiving and offer my deep love and loyalty to You, my beloved Father.

I beg You to protect me and my loved ones with this special Seal and I pledge my life to Your service forever and ever.

I love You, dear Father.

I console You in these times, dear Father.

I offer You the Body, Blood, Soul and Divinity of Your dearly beloved Son, in atonement for the sins of the world and for the salvation of all Your children.

Amen.”

Go, My children, and do not fear. Trust in Me, your beloved Father, Who lovingly created each of you.

I know every single soul; every part of you is known to Me. Not one of you is loved less than the other.

Because of this I do not want to lose one soul. Not one.

Please continue to pray My Divine Mercy Chaplet every day.

One day, you will understand why this purification is needed.

Your loving Father in Heaven
God of the Most High