Jezus Do Ludzkości

Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska

niedziela, 19 lutego 2012 roku, godz. 3.00

Moja szczerze umiłowana córko, nie możesz być przerażona tymi Orędziami, ponieważ są one dawane światu z powodu Miłości, którą mam do całej ludzkości.

Wiedza o wydarzeniach, które mają nadejść, pomoże przygotować Moje dzieci, tak aby mogły bronić prawdy. Moje ostrzeżenia mogą pomóc szerzyć nawrócenie i po raz kolejny umożliwią Moim dzieciom uznanie prawdy o Mojej obietnicy, że jeszcze powrócę. Moje Powtórne Przyjście będzie miało miejsce w czasie waszego życia, dzieci.

Wy, z tego wybranego pokolenia, będziecie czerpać z cudów Mojego chwalebnego Panowania na ziemi. Włączam pomiędzy was, Moje wybrane dzieci, tych, którzy odwrócili się ode Mnie i zaprzeczają Istnieniu Mojego umiłowanego Ojca, Boga Najwyższego. Moja Miłość okryje tych, którzy Mną pogardzają. W swoim czasie się nawrócą.

Uznanie Moich Orędzi, danych tobie, Mój proroku końca czasów, który otrzymał odpowiedzialność otwarcia Siedmiu Pieczęci, nie będzie wystarczające. To, co naprawdę się liczy, to zbawienie wszystkich waszych braci i sióstr na świecie.

Dwaj sojusznicy, Rosja i Chiny, połączą siły. Stanie się tak, gdy Bestia z dziesięcioma rogami powstanie, aby zawładnąć ich niewinnymi ludźmi, od dawna cierpiącymi. Bestia z dziesięcioma rogami to Unia Europejska, Moja córko, określona Babilonem w Księdze Apokalipsy. Babilon upadnie i zostanie przejęty przez wielkiego Czerwonego Smoka, Chiny, i jego sojusznika – Niedźwiedzia, Rosję.

Kiedy to się stanie, zapanuje komunizm i biada każdemu, kogo przyłapią na praktykowaniu swojej religii w ich obecności. Wszystkie religie zostaną zakazane, ale chrześcijanie będą cierpieć największe prześladowania.

Rzymscy katolicy w ogóle nie będą tolerowani i będą musieli mieć Msze potajemnie. Nadszedł czas, dzieci, wszyscy Moi wyznawcy, abyście zaczęli planować swoją przyszłość.

Będę was prowadził przez cały czas. Teraz zacznijcie przygotowania, ponieważ otrzymacie czas, aby to czynić. Co więcej, modlitwa, wiele modlitwy, osłabi władzę Bestii, Niedźwiedzia i Czerwonego Smoka. Będą panować przez bardzo krótki czas. Po tym zostaną zgładzeni.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus

The Beast with the Ten Horns is the European Union

Sunday, February 19th, 2012 @ 03:00

My dearly beloved daughter, you must not be frightened by these Messages for they are being given to the world because of the Love that I have for the whole of mankind.

Knowledge of events to come will help prepare My children so that they can defend the Truth.

My warnings can help spread conversion and will enable My children, to once again, acknowledge the Truth of My Promise to come back again.

My Second Coming will take place in your lifetime children.

You, of this chosen generation, will reap the wonders of My Glorious Reign on Earth.

I include among you, My chosen children, those who have turned their backs on Me and deny the Existence of My beloved Father, God the Most High.

My Love will envelop those who despise Me. In time they will convert.

Acknowledging My Messages given to you, My end time prophet, given the responsibility of the opening of the Seven Seals, will not be enough.

What really matters is the salvation of all your brothers and sisters in the world.

The two allies Russia and China will join forces. This will happen as the beast with the ten horns rises to dominate their long-suffering innocent people.

The beast with the ten horns is the European Union, My daughter, referred to as Babylon in the Book of Revelation.

Babylon will fall and be dominated by the big Red Dragon, China and its ally the Bear, Russia.

When this happens communism will rule and woe to anyone seen to practice their religion in their presence.

All religions will be banned, but Christians will suffer the biggest persecution.

Roman Catholics will not be tolerated at all and they will have to hold Masses in secret. The time has come, children, all My followers, to start planning your future.

I will guide you at all times.

Start preparing now, because you will be given the time to do this.

Again, I say to you, prayer and much of it will dilute the power of the beast, the bear and the red dragon.

They will rule for a very short time. For after that they will be destroyed.

Your beloved Saviour
Redeemer of Mankind
Jesus Christ