Jezus Do Ludzkości

Kraje europejskie ulegną dyktaturze nie lżejszej niż ta za czasów Hitlera

sobota, 18 lutego 2012 roku, godz. 16.00

Moja szczerze umiłowana córko, jest Moim zamiarem chronić tak wielu Moich wyznawców, podczas gdy wkrótce Ręka Mojego Ojca opadnie, aby ukarać ludzkość za jej niegodziwość i zapobiec straszliwym okrucieństwom popełnianym przez grzeszników, którzy chcą zgładzić wiele narodów. Wy wszyscy będziecie chronieni, ale macie obowiązek względem innych.

Przyjrzyjcie się teraz, jak kraje europejskie ulegną dyktaturze nie lżejszej niż ta za czasów Hitlera. Plany światowej grupy na przejęcie każdego kraju w Europie są gotowe.

Babilon upadnie, jak zostało to przepowiedziane. Niedźwiedź i Czerwony Smok pójdą na wojnę, tak jak prorokowano. Rzym stanie się siedzibą niegodziwych rządów i dominacji. Włochy się rozpadną. Grecja będzie katalizatorem, który dostarczy pretekstu do obalenia Babilonu. Wszystko to zostanie teraz ujawnione światu.

Modlitwa może złagodzić udrękę Moich biednych dzieci, które będą zmuszone żebrać o jedzenie, by mieć co włożyć do ust. Będą traktowani jak dzieci, ale będzie się po nich deptać, gdy zostaną zniewoleni przez globalną grupę, która działa w parze z europejskimi przywódcami.

Są zdrajcami, oni wszyscy, nie tylko wobec tych, którym służą, ale też wobec Boga, Mojego Ojca Wszechmogącego. Jego Imię jest znienawidzone przez tę grupę, która zakazała w swoich krajach oddawać Mu hołd.

Przez to będą cierpieć. Zostaną ukarani i powstrzymani przed wypełnieniem swojej niegodziwej misji. Gniew Mojego umiłowanego Ojca osiągnął niespotykany rozmiar, gdy powstanie wielkiego Czerwonego Smoka jest bliskie.

Tak wiele zniszczenia, dzieci, tak wielka żądza władzy i panowania, tak wiele nienawiści wobec Mnie, ich Boskiego Zbawiciela.

Czterej posłańcy szatana zstąpili i działają teraz w tych grupach. Ci nikczemni i potężni przywódcy są kontrolowani przez antychrysta, który jest teraz bardzo aktywny. Antychryst przewodzi bardzo wielkiej organizacji. Są tak przebiegli, że niewielu zdaje sobie sprawę z tego, co oni naprawdę czynią. Moje dzieci, oni będą starali się przejąć kontrolę i będzie się wydawało, że wszystkie ich plany się rozwijają.

Ale to wtedy Mój Ojciec zainterweniuje. Biada tym, którzy zmierzą się z Gniewem Mojego Ojca. Nie otrzymają nawet szansy, by zadrżeć przed Nim, jeśli się natychmiast nie nawrócą.

Bardzo niewielu z was, dzieci, jest darowana prawda, ponieważ wielu z tych ludzi sprawuje kontrolę nad wiadomościami w mediach, co do których jesteście przekonani, że są prawdą.

Nie macie żadnych innych sposobów poznania tego, co się dzieje na świecie. Te z organizacji, które uważacie za zaufane i troszczące się o narody, w rzeczywistości są właśnie tymi grupami prowadzonymi przez antychrysta.

Te narody, które uważacie za nikczemne, są gnębione i używane jako pionki, tak że właśnie wydają się zewnętrznemu światu nikczemne. Nie zawsze wolno wam wierzyć w to, co jest wam przedstawiane w imię sprawiedliwości.

Módlcie się mocno za wszystkich swoich braci i siostry, którzy będą deptani przez tych ludzi.

Módlcie się, aby Ostrzeżenie opóźniło ich działanie i módlcie się o złagodzenie skutków tego planu, który jest sporządzany, aby znieść wasze prawa do waszych pieniędzy, waszego wyżywienia i wasze prawo do praktykowania chrześcijaństwa i innych religii, które oddają cześć Mojemu Ojcu.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus
Zbawiciel ludzkości

European countries will succumb to dictatorship, no better than the days of Hitler

Saturday, February 18th, 2012 @ 16:00

My dearly beloved daughter, it is My Intention to protect as many of My followers, as the Hand of My Father will descend shortly to punish mankind for their wickedness and to prevent terrible atrocities from being committed by sinners who want to destroy many nations.

All of you will be protected, but your responsibility is to the others.

Watch now, as European countries succumb to dictatorship, no better than the days of Hitler.

The plans are in place by the world group to take over each country in Europe.

Babylon will topple as foretold.

The Bear and the Red Dragon will go to war just as prophesised.

Rome will become the seat of wicked rule and domination.

Italy will crumble.

Greece will be the catalyst, which will provide the excuse to bring down Babylon.

All will now be revealed to the world.

Prayer can ease the torment of My poor children who will be forced to beg for the food they put in their mouths.

They will be treated as children, but will be trodden upon, as they become enslaved by the global group, which works in tandem with European leaders.

They are traitors, all of them, not just to those they serve, but to God, My Almighty Father.

His Name is hated by this group, who have banned homage to Him in their countries.

For this they will suffer. They will be punished and prevented from fulfilling their wicked mission. The Anger of My beloved Father has now reached unprecedented heights, as the rise of the big Red Dragon is imminent.

So much destruction, children, so much lust for power and control, so much hatred for Me, their Divine Saviour.

Satan’s four messengers have descended and work now within these groups.

Those wicked and powerful leaders are being controlled by the antichrist, who is now very active. The antichrist runs a very large organisation.

So cunning are they that few realise what they really do.

My children, they will try to take over and all their plans will seem to be unfolding.

But that is when, My Father, will intervene.

Woe to those who will face the Anger of My Father.

They will not even be given the chance to tremble before Him if they do not repent immediately.

Very few of you, children, are being given the Truth, because many of these people control the news you believe to be the truth.

You have no other means of knowing what is going on in the world.

For those you consider to be responsible organisations, who care about nations, are, in fact, the very groups run by the antichrist.

The nations you consider to be wicked are being victimised and used as pawns so that they, instead, seem wicked to the outside world.

You must not always believe what is presented to you in the name of justice.

Pray hard for all your brothers and sisters who will be trampled upon by these people.

Pray that The Warning will delay their action and pray to dilute the impact of the plan being orchestrated to abolish your rights to your money, your food and your right to practice Christianity and other religions, which honour My Father.

Your beloved Jesus Christ
Saviour of mankind