Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Wprowadźcie aborcję w Irlandii, a zerwiecie więź z Moim Sercem

piątek, 17 lutego 2012 roku, godz. 15.30

Jestem waszą umiłowaną Matką, Królową Aniołów, Dziewicą Maryją, Niepokalanym Poczęciem.

O, jakże płaczę dziś, gdy Irlandia, kraj najbardziej Mi poświęcony, swojej umiłowanej Matce, pada ofiarą złego ducha. Wielka ciemność zstąpiła na ten naród. Tak wielu straciło wiarę, podobnie tak wielu odwróciło serca od Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Moje dzieci w Irlandii pozwoliły złemu duchowi przemienić ich serca w kamień. Ci, którzy kochają Mojego Syna, są w bólu, ponieważ są świadkami zeświecczenia, które owładnęło tym niegdyś świętym krajem. Obecnie podejmowane są próby wprowadzenia aborcji, a jeśli stałoby się tak, będzie to głęboko obrażać Mojego drogiego Syna.

Moje dzieci, jeśli wprowadzicie aborcję w Irlandii, zerwiecie więź, która przyprowadziła was tak blisko Mojego Serca.

Tak wielu ludzi w Irlandii znieważa teraz Mojego Syna poprzez okazywanie Mu braku szacunku. Nie jestem już dłużej tolerowana, a Moje Imię jest poniżane.

Dzieci Irlandii, wybrane jako szczególne dusze do przekazywania Słowa Mojego Ojca całemu światu, musicie Mnie posłuchać.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby te plany wprowadzenia ustaw aborcyjnych nie miały miejsca.

Jeśliby jednak do tego doszło, to Irlandia straci wiele Łask w Królestwie Mojego Ojca.

Grzech aborcji jest najcięższy w Oczach Mojego Ojca. Jest to najgorszy rodzaj ludobójstwa.

Musicie walczyć z tym złem, dzieci. Musicie to czynić teraz albo ostatnia Boska więź, która powinna zostać wzmocniona, zamiast tego zostanie osłabiona. Musicie powstać, dzieci, i odzyskać swoją katolicką i chrześcijańską wiarę, bo właśnie wam ją kradną. Nie pozwalajcie tym u władzy, aby z was szydzili, kiedy głosicie święte Słowo Boże. Ten duch ciemności nie tylko okrył teraz wasz kraj, ale i święte sanktuaria, w których powinnam być czczona.

Płaczę ze smutku, gdy widzę, jak odpada teraz Moja umiłowana Irlandia.

Jest jednak nadzieja, dzieci, ale musicie teraz zjednoczyć siły, aby bronić swojej wiary. Wkrótce zostaniecie zmuszeni do porzucenia nie tylko waszej wiary katolickiej, ale także waszej wiary chrześcijańskiej. Odzyskajcie swój kraj z socjalizmu i świeckich dyktatur. Będą usprawiedliwiać się prawami obywateli, ale zaprzeczą tym właśnie prawom, których, jak twierdzą, bronią, łącznie z prawem do modlitwy. Będą was zmuszać do uznania w ustawach prawa do mordowania dzieci jeszcze nie narodzonych.

Pamiętajcie, że każda dusza została stworzona z miłością przez Boga, Ojca Wszechmogącego. Każdy człowiek, który wybiera aborcję lub pomaga w tym nikczemnym akcie aborcji, popełnia grzech śmiertelny.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się Moją Modlitwą Krucjaty za Irlandię.

Modlitwa Krucjaty 32
O powstrzymanie legalizacji aborcji w Irlandii

O Matko Zbawienia, módl się za Twoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec narzuceniu nam niegodziwego czynu aborcji.

Chroń ten święty naród od coraz głębszego pogrążania się w rozpaczy, od ciemności, która ogarnia nasz kraj.

Uwolnij nas od złego ducha, który chce zniszczyć Twoje dzieci mające się dopiero narodzić.

Módl się, żeby tamtejsi przywódcy mieli odwagę słuchać tych, którzy kochają Twojego Syna, tak by postępowali zgodnie z Nauczaniem Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Amen.

Idź teraz, Moje dziecko, i powiedz Moim dzieciom w Irlandii, że muszą być silni. Muszą opowiedzieć się za tym, co jest słuszne. Nigdy nie wolno wam się lękać głoszenia Prawdy świętego Słowa Bożego, bez względu na to, jak bardzo to może być trudne.

Wasza umiłowana Królowa Nieba
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Introduce abortion in Ireland and you sever the link to my Heart

Friday, February 17th, 2012 @ 15:30

I am your beloved Mother, Queen of the Angels, the Virgin Mary, the Immaculate Conception.

O how I weep today, as Ireland, the country most dedicated to me, their beloved Mother, falls prey to the evil one.

Great darkness has descended over this nation. So many have lost their faith, just as so many have turned their hearts away from my beloved Son, Jesus Christ.

My children in Ireland have allowed the evil one to turn their hearts to stone.

Those who love my Son are in pain as they witness the secularism, which has taken control over this, once holy, country.

Attempts are now being made to introduce abortion and if this were to happen, it will deeply offend my Precious Son.

My children, should you introduce abortion in Ireland, you will sever the link that has brought you so close to my Heart.

So many people in Ireland now insult my Son through the disrespect they show Him. I also am no longer tolerated and my name is demeaned.

Children of Ireland, chosen as special souls to impart the Word of my Father, throughout the world, you must listen to me.

Pray, pray, pray that these plans to introduce abortion laws do not take place.

Should this happen, Ireland will lose much favour in my Father’s Kingdom.

The sin of abortion is the most grievous in the Eyes of my Father. It is the worst kind of genocide.

You must fight this evil, children. You must do it now or the last Divine link, which needs to be strengthened, will, instead, be weakened.

You must rise, children, and reclaim your Catholic and Christian Faiths, for they are being stolen from you.

Do not allow those in power to sneer at you when you proclaim the Holy Word of God.

This spirit of darkness has now, not only covered your country, but the Holy Shrines at which I am supposed to be revered.

I weep in sorrow as I see my beloved Ireland fall by the wayside.

Yet there is hope, children, but you must now join, in force, to protect your Faith.

Soon you will be forced to abandon, not only your Catholic Faith, but your Christian Faith.

Reclaim your country from socialism and secular dictatorships.

They will plead for the right of citizens, but will deny the very rights they claim to protect, including the right to pray.

They will force you to accept, in law, the right to murder children not yet born.

Remember, each soul was lovingly created by God, the Almighty Father.

Any man who chooses abortion or assists in the wicked act of abortion commits mortal sin.

Pray, pray, pray my Crusade Prayer for Ireland (32)

Crusade Prayer (32)

To stop abortion being legalized in Ireland

“O Mother of Salvation, pray for your children in Ireland to prevent the wicked act of abortion from being inflicted upon us.

Protect this holy nation from sinking deeper into despair, from the darkness, which covers our country.

Rid us of the evil one, who wants to destroy your children yet to be born.

Pray that those leaders will have the courage to listen to those who love your Son, so that they will follow the Teachings of Our Lord Jesus Christ.

Amen.”

Go now, my child, and tell my children in Ireland that they must be strong. They must stand up for what is right.

They must never be afraid to proclaim the Truth, the Holy Word of God, no matter how difficult this may be.

Your beloved Queen of Heaven
Mother of Salvation