Jezus Do Ludzkości

Nikczemna grupa dopuszcza się największego kłamstwa, aby przejąć kontrolę nad krajami

czwartek, 16 lutego 2012 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, musisz powiedzieć Moim dzieciom, wszystkim Moim wyznawcom, aby się połączyli i utworzyli łańcuch ochrony w modlitwie.

Łącząc się jako bracia i siostry w modlitwie za te zagubione dzieci, które błąkają się, szukając miłości do Mnie, ale które nie mogą odnaleźć pokoju w swoich duszach, możecie je uratować. Oni was potrzebują, byście modlili się za nich, ponieważ Ostrzeżenie nie nawróci tych biednych dusz.

Wy, Moi wierni wyznawcy, przynieście Mi pocieszenie, którego potrzebuję, gdy widzę straszny ból i niedolę, których doświadczają teraz Moje dzieci niemal w każdym zakątku świata.

Ta nikczemna grupa, składająca się z najpotężniejszych i elitarnych światowych grup, dopuszcza się największego kłamstwa poprzez swoje rozmyślne spiskowanie, aby przejąć kontrolę nad krajami Bliskiego Wschodu, Europy i Stanami Zjednoczonymi.

Ich plan ujawnia się na waszych oczach. Czy nie widzicie? Ten plan rozwijał się przez dziesięciolecia. Każde z Moich dzieci przez cały czas musi być czujne. Nie pozwólcie im zabrać waszych krajów. Powstańcie przeciwko nim. Pieniądze są ich bronią oszustwa. Upadek waszych systemów bankowych był celowy. Przechodzą teraz do zakończenia kolejnej fazy swojego planu.

Wy, dzieci, możecie zatrzymać jego realizację poprzez swoje modlitwy. Mój Ojciec stawia już przeszkody na ich drodze. Moi wyznawcy znajdują się w wielu krajach. Musicie teraz połączyć się razem w modlitwie, aby powstrzymać europejskich przywódców, spośród których niektórzy w nikczemny sposób nieuchronnie sprowadzają straszną niedolę na niewinnych ludzi.

Wzywam was do odmawiania tej Modlitwy Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 31
Modlitwa Łańcucha Ochrony

O mój Jezu, niech moja modlitwa przywoła Twojego Ducha Świętego, by zstąpił na tych przywódców, którzy kierują się pożądaniem, zachłannością, chciwością i pychą, by zaprzestali prześladowania Twoich niewinnych dzieci.

Proszę Cię o powstrzymanie ubóstwa, głodu i wojen, by nie wyniszczały Twoich dzieci, i modlę się, żeby przywódcy europejscy otworzyli swoje serca na prawdę o Twojej Miłości.

Amen.

Moja córko, łańcuch modlitwy rozciągnie się daleko i szeroko, a Moc Ducha Świętego pomoże powstrzymać tych ludzi, którzy mają władzę, by zakończyć cierpienia, i zastopować ich w ich działaniach.

Szerz Moje Słowo, aby szerzyć nawrócenie.

Mój czas, abym przybył panować, jest bliski. Zatem nie będzie wystarczająco czasu, aby uratować wszystkie dusze. Uczyńcie dla Mnie wszystko, co możecie, dla waszego Jezusa, Który was kocha i troszczy się o was wszystkich.

Musimy pracować razem, dzieci, dla dobra całej ludzkości, w naszej walce o powstrzymanie antychrysta i jego okrutnego planu oszustwa. Nadzieja, miłość i modlitwy, dzieci – tego od was oczekuję.

Dziękuję wam za całą waszą wierność i posłuszeństwo. Nie widzieliście, ale uwierzyliście. Gdy usłyszeliście Mój Głos poprzez te Orędzia, rozpoznaliście Mnie. Byliście w stanie to uczynić z powodu Ducha Świętego, który panuje w waszych duszach. Musicie dzielić się tym wielkim Darem, abyście mogli przyprowadzić ze sobą wszystkich swoich najbliższych do Mojego Nowego Raju na ziemi.

Kocham każdego z was. Przynosicie Mi tak wielkie pocieszenie i radość.

Wasz umiłowany Jezus

Wicked group perpetrating biggest lie in order to seize control of countries

Thursday, February 16th, 2012 @ 20:00

My dearly beloved daughter, you must tell My children, all those followers of Mine, to link and form a chain of protection in prayer.

By joining as brothers and sisters in prayer for those lost children, who wander, seeking love for Me, but who cannot find peace in their souls, you can save them.

They need you to pray for them because The Warning won’t convert these poor souls.

You, My loyal followers, bring Me the consolation I need when I see the terrible pain and hardships, which are now being endured by My children in almost every corner of the world.

This wicked group, made up of some of the worlds most powerful and elite are perpetrating the biggest lie through their deliberate plotting to seize control of countries in the Middle East, Europe and the US.

Their plan is unveiling before your eyes. Can’t you see? This plan has taken decades to develop.

Every one of My children needs to stay awake at all times.

Do not allow them to take your countries. Stand up to them. Money is their weapon of deceit. The collapse of your banking systems was deliberate. Now they move to complete the next phase of their plan.

You, children, can stop this evolving through your prayers.

Already My Father is placing obstacles in their way.

My followers span many countries. Now you must join together, in prayer, to stop European leaders, some of whom are intrinsic in bringing about terrible hardship on innocent people, in their wicked ways.

I urge you to say this Crusade Prayer (31) to stop them.

Crusade Prayer (31)

Chain of Protection Prayer

“O my Jesus, let my prayer invoke Your Holy Spirit to descend on those leaders driven by lust, greed, avarice and pride to stop the persecution of Your innocent children.

I ask You to stop poverty, famine and wars from devouring Your children. And I pray that European leaders will open their hearts to the Truth of Your Love.

Amen.”

My daughter, the chain of prayer will spread out far and wide and the Power of the Holy Spirit will help stop those people, who have the power to stop suffering and halt them in their actions.

Spread My Word in order to spread conversion.

My time to come to Reign is close. So, there will not be time enough to save all souls.

Do all you can for Me, your Jesus, Who loves and cherishes you all.

We must work together, children, for the sake of all of mankind, in our battle to prevent the antichrist and his atrocious plan of deception.

Hope, love and prayers, children, this is what I expect of you.

I thank you for all your loyalty and obedience.

You have not seen, yet you have believed. Once you heard My Voice, through these Messages, you recognised Me.

You were able to do this because of the Holy Spirit, which reigns in your souls.

You must share this great Gift so that you can bring all of your loved ones with you into My New Paradise on Earth.

I love each and every one of you. You bring Me such consolation and joy.

Your beloved Jesus