Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Europa będzie pierwszym celem Czerwonego Smoka, kolejnym będą USA

wtorek, 14 lutego 2012 roku, godz. 18.00

Moja córko, wyznaczony przeze Mnie czas na Moją karę i Ostrzeżenie nie jest do twojej wiadomości.

Nie ma potrzeby martwić się o Mój Boski wyznaczony czas, ponieważ będzie on zgodny tylko z Moją Świętą Wolą.

To jednak wiedz, że Czerwony Smok, o którym ci powiedziano jakiś czas temu, podniósł teraz głowę z fałszywą nieśmiałością, ale ze śmiertelnym zamiarem pożarcia chrześcijan na całym świecie.

Tak długo cierpliwy, oczekujący, rzuci się teraz na dół i ogniem ze swej paszczy zniszczy wszystko, co stanowi hołd dla Mnie, Boga Najwyższego i Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa.

Europa będzie jego pierwszym celem, a później Stany Zjednoczone Ameryki. Zostanie wprowadzony komunizm i biada tym, którzy sprzeciwią się panowaniu Czerwonego Smoka.

Moja córko, zdaję sobie sprawę, że ostatnie dane ci Boskie Orędzia są niepokojące, ale prawda musi zostać ujawniona. To tylko dzięki proroctwom wiadomo, że wiara zostanie odnowiona. Jest to przyczyna, dla której proroctwa są teraz dawane Moim dzieciom, aby rozpoznali prawdę Mojego Nauczania.

Wszystkie proroctwa dane Moim prorokom Danielowi i Janowi zrealizują się warstwa po warstwie. Szczegóły zostaną podane tobie, Moja córko, aby pomóc budować Resztę Mojego Kościoła na ziemi. Oni, Moje dzieci, będą potrzebowali pocieszenia przez Moje Orędzia Miłości i Ja ich pokrzepię. Oprzyjcie się na Mnie, dzieci, waszym umiłowanym Ojcu, a Ja obdarzę was Łaskami, których potrzebujecie do pokonania wroga.

Oni nie mogą zwyciężyć, a ich moc nie tylko będzie krótkotrwała, ale Czerwony Smok i jego ślepi sojusznicy zostaną wrzuceni do ognia wiecznego potępienia.

Módlcie się za ich dusze, ponieważ możecie im pomóc poprzez swoje modlitwy, aby ich zbawić.

Ostrzeżenie będzie miało małe znaczenie dla wyznawców szatana, Czerwonego Smoka i jego armii. Tak zatwardziałe są ich serca, że będą rozmyślnie wspierać złego. Są przywiązani do fałszywego raju, który im obiecał.

Tak jak wybrane dusze otrzymują Dar objawień albo, jak w twoim przypadku, Dar widzenia Mnie i Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, niektórym duszom ukazywane są wizje szatana i jego upadłych aniołów.

Ich oddanie się złemu jest tak wielkie, że wielu wyznawców szatana wolałoby raczej umrzeć, niż uznać Mnie, ich Ojca Wszechmogącego.

Moja obietnica jest taka, dzieci.

Będę chronić wszystkie Moje dzieci, które mają umieszczoną w duszach Pieczęć Mojej Miłości. Zostaną wam oszczędzone prześladowania, tak abyście pozostali silni, by modlić się ze wszystkich sił za tych nikczemnych ludzi. Pomoże to złagodzić grozę i oddalić wojnę, głód i prześladowania religijne.

Modlitwa do Mnie, waszego Ojca, musi być teraz włączona do waszych codziennych modlitw poprzez tę szczególną Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 30
Modlitwa o oddalenie wojny, głodu i prześladowań religijnych

O mój Ojcze Przedwieczny, Boże Stwórco wszechświata, w Imię Twojego najdroższego Syna, błagam Cię, spraw, abyśmy Cię bardziej kochali.

Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności i przyjmij przed Twój Tron nasze ofiary, cierpienia i próby jako dar, by ratować Twoje dzieci na ziemi.

Skrusz serca nieczystych dusz.

Otwórz im oczy na prawdę o Twojej Miłości, aby mogli się przyłączyć do wszystkich Twoich dzieci w Raju na ziemi, który zgodnie z Twoją Boską Wolą z taką Miłością stworzyłeś dla nas.

Amen.

Proszę, nie lekceważcie dzisiaj Mojej niebiańskiej Interwencji w waszym życiu, dzieci.

Wy, z głęboką miłością do Mnie, waszego Ojca, wiedzcie, że muszę przygotować was do tej ważnej podróży. Nie mógłbym wypełniać Mojego obowiązku jako wasz kochający Stwórca i Ojciec, gdybym nie kontaktował się z wami w tym końcu czasów, który, jak wiecie, już nadszedł na ziemię.

Wy, którzy możecie być przerażeni Moimi najświętszymi Słowami, pozwólcie Mi pocieszyć was, mówiąc wam, że nie oznacza to końca świata, bo nie oznacza.

Jest to po prostu koniec panowania szatana na ziemi, który należy przywitać z radością, dzieci. Zbliża się czas, aby Mój Syn objął Swój prawowity Tron, kiedy przyjdzie po raz drugi, aby panować nad Nowym Doskonałym Rajem na ziemi.

Moje Serce tryska radością, gdy mówię wam, dzieci, o Nowej Ziemi, którą przygotowałem dla was. Moje dzieci będą żyć przez tysiąc lat w Raju, który stworzyłem dla Adama i Ewy.

Nastanie pokój, miłość, harmonia i niczego wam nie będzie brakować.

Ludzie będą się żenić i za mąż wychodzić, będą mieć dzieci, a kwiaty, rzeki, morza, góry i jeziora będą zapierać wam dech.

Zwierzęta będą żyć z Moimi dziećmi w zgodzie i będziecie rządzeni z Miłością, pod Panowaniem Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dopiero wtedy Moja Święta Wola spełni się na ziemi, tak jak w Niebie.

Wasz kochający Ojciec
Bóg Stworzyciel całej ludzkości
Bóg Najwyższy

God the Father: Europe will be first target of Red Dragon, followed by the USA

Tuesday, February 14th, 2012 @ 18:00

My daughter, My timing, in relation to My Chastisement and The Warning, is not for your knowing.

There is no need for concern about My Divine timing, for this will be only according to My Holy Will.

Know this, though, the Red Dragon you were told about some time ago, has now risen his head coyly, but with a deadly intent of devouring Christians all over the world.

Patient for so long, in waiting, he will now swoop down and with fire from his mouth, destroy everything that represents homage to Me, God of the Most High, and My beloved Son, Jesus Christ.

Europe will be his first target and then the United States of America.

Communism will be introduced and woe to those who oppose the reign of the Red Dragon.

My daughter, I realise that the recent Divine Messages given to you are distracting, but the Truth must be revealed.

It is only through the prophecies made known that faith will be restored. This is the reason why prophecies are being given to My children now, so that they will recognise the Truth of My Teachings.

All prophecies given to My prophets, Daniel and John, will unfold layer by layer.

Details will be given to you, My daughter, to help build the remnant of My Church on Earth.

They, My children, will need to be consoled through My Messages of Love and I will reassure them of this.

Lean on Me, children, your beloved Father, and I will give you the Graces you need to defeat the enemy.

They cannot win and their power will not only be short-lived, but the Red Dragon and his blind allies will be thrown into the fires of eternal damnation.

Pray for their souls, because you can help them through your prayers, in order to save them.

The Warning will matter little to Satan’s followers, the Red Dragon and his armies.

So hardened are their hearts, that they will deliberately side with the evil one. Their allegiance is to the false paradise he promises them.

Just as chosen souls are given the Gift of apparitions or, as in your case, the Gift of seeing Me and My beloved Son, Jesus Christ, certain souls are shown visions of Satan and his fallen angels.

So close is their commitment to the evil one, that many of Satan’s followers would rather die, than acknowledge Me, their Almighty Father.

My Promise is this, children.

I will protect all of My children, who have the Seal of My Love, embedded in their souls.

You will be spared the persecution so that you remain strong to pray with all your might for these wicked people.

This will help dilute the terror and avert war, famine and religious persecution.

Prayer to Me, your Father, must now be included in your daily prayers with this special Crusade Prayer.

Crusade Prayer (30)

Prayer to avert war, famine and religious persecution

“O my Eternal Father, God the Creator of the Universe, in the Name of Your precious Son, I beg You to make us love You more.

Help us to be brave, fearless and strong in the face of adversity. Accept our sacrifices, sufferings and trials as a gift before Your Throne, to save Your children on Earth.

Soften the hearts of unclean souls.

Open their eyes to the Truth of Your Love, so that they can join with all of Your children, in the Paradise on Earth, You have lovingly created for us according to Your Divine Will.

Amen.”

Please do not ignore My Heavenly Intervention in your lives today, children.

For those of you with a deep love for Me, your Father, know that I must prepare you for this important journey.

I would not be doing My duty as your loving Creator and Father were I not to communicate with you during these, the end times, as you know them on Earth, as it is now.

To those who may be frightened by My Most Holy Words, let Me console you, by telling you that this does not mean the end of the world, because it does not.

It is simply the end of Satan’s reign on Earth, which is to be welcomed, children. The time is drawing closer for My Son to take up His Rightful Throne, when He will come, for the Second time, to Reign over the New Perfect Paradise on Earth.

My Heart bursts with joy when I tell you children of the new Earth, which I have prepared for you.

My children will live for 1,000 years in the Paradise I created for Adam and Eve.

There will be peace, love, harmony and you will want for nothing.

People will marry, have children and the flowers, rivers, seas, mountains and lakes will take your breath away.

Animals will live with My children in harmony and you will be governed with Love, under the Reign of My Son, Jesus Christ.

Only then will My Holy Will be done on Earth as it is in Heaven.

Your loving Father
God the Creator of all mankind
God of the Most High