Jezus Do Ludzkości

Ostatnie dni szatana – jego użądlenie, jak osy, gdy ginie, będzie najboleśniejsze

poniedziałek, 13 lutego 2012 roku, godz. 15.30

Moja córko, proszę, zapamiętaj, że człowiek musi się tylko rozejrzeć wokół siebie, aby poznać duże zmiany, które zaistniały na świecie.

Zwyczajne codzienne wydarzenia już więcej nie będą się wydawały takie same. Radości, których dostarczają wam, dzieci, korzyści materialne, straciły swój blask. Już dłużej nie pociągają. Przesłonięte są maską nicości.

Dlaczego tak jest? Czy nie wiecie, że to plaga antychrysta, a to jego obecność na ziemi rzuca te cienie? On, pomiot szatana, infekuje wasze społeczeństwo na każdym poziomie, w tym politykę, siły zbrojne, instytucje finansowe, organizacje humanitarne, a nawet wasze kościoły. Żadna sfera nie została oszczędzona, po to, by mógł on zadawać ból ludzkości w tych jego ostatnich dniach na ziemi.

Pamiętajcie, że Ja, wasz Jezus, dałem wam, Moi wyznawcy, Moc Ducha Świętego, aby uczynić sprawców tych niegodziwości bezsilnymi. Im bardziej wzrastacie w walce dzięki sile waszej wiary, tym słabszy będzie uścisk antychrysta.

Modlitwa, a zwłaszcza Modlitwy Krucjaty, dane tobie, Mój posłańcu, pomogą wyrugować to zło. Wszelkie zło może zostać zniszczone poprzez modlitwę. To jest takie proste.

Dni przetrwania szatana i jego armii są policzone. Jednak, jego użądlenie, jak osy, gdy ginie, będzie najboleśniejsze.

Okażcie cierpliwość i wytrwałość podczas tych prób, a wy, Moja Armio, w nadziei i ufności będziecie maszerować w jedności ku Bramom Mojego Nowego Raju na ziemi.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Satan’s last days – Like a wasp when dying, the sting will be the most painful

Monday, February 13th, 2012 @ 15:30

My daughter, please remember that man only has to look around him to know big changes have come into the world.

Normal every day events no longer seem the same. The joys you receive, children, from material gain have lost their lustre. They no longer appeal. They are tinged with a mask of nothingness.

Why is this? Don’t you know that it is the scourge of the antichrist and his presence on Earth, which casts these shadows?

He, the spawn of Satan, infects every level of your society including politics, the military forces, financial institutions, humanitarian organisations and even your churches.

Not one sector has been spared in order that he can inflict pain on humanity in these his last days on Earth.

Remember that I, your Jesus, have given you, My followers, the Power of the Holy Spirit to render these evil perpetrators impotent.

The more you rise in battle through the strength of your faith then the weaker will be the grip of the antichrist.

Prayer, and especially the Crusade Prayers given to you, My messenger, will help drive out this evil.

All evil can be destroyed through prayer. It is that simple.

The days are numbered for the survival of Satan and his army. However, like a wasp when dying, the sting will be the most painful.

Show patience and perseverance during these trials and you, My Army, in hope and confidence will march in unity towards the gates of My New Paradise on Earth.

Your Saviour
Jesus Christ