Jezus Do Ludzkości

Święta Biblia nie jest spychana na bok na korzyść tych Orędzi

niedziela, 12 lutego 2012 roku, godz. 15.00

Moja szczerze umiłowana córko, tęskniłem wczoraj za tobą. Obudziłem cię w nocy, pamiętasz? Byłaś bardzo zmęczona, ale jakże chciałem wtedy mówić do ciebie.

Muszę cię dzisiaj przynaglić, abyś powiedziała światu, że wojna ma się nasilić i że jeśli więcej Moich wyznawców nie będzie się modlić, to zostanie rozpętana wojna atomowa.

Jest to blisko, a modlitwa może to odwrócić, razem z Ręką Mojego Ojca Przedwiecznego. Potrzebuję więcej Moich wyznawców – do rozpowszechniania Mojego świętego Słowa danego całej ludzkości dla dobra waszych dusz.

Ty, Moja córko, jesteś atakowana przez tych, którzy mówią, że święta Księga Mojego Ojca jest spychana na bok na korzyść tych Orędzi. A tak nie jest. Moje Orędzia umacniają dziś Nauczanie zawarte w świętej Biblii, ponieważ tak wielu w dzisiejszym świecie nie wie, co jest w Niej zawarte.

Ani nie poznają oni znaków ostrzegających o końcu czasów, jeśli teraz ci ich nie ujawnię. Dlaczego tak jest? Muszę przygotować wasze dusze na Mój Nowy Raj. Nigdy nie powinno się wam wydawać, że staram się poprowadzić was inną drogą.

Ponieważ jest tylko jedna Droga do Raju, a Ja Jestem Tym, który poprowadzi was do jego Bram.

Przestrzegajcie Mojego Słowa. Słuchajcie Mojego wezwania. Idźcie ze Mną z podniesionymi głowami, bez lęku w sercach, gdy prowadzę Moją Armię, aby pomogła Mi odzyskać Moje Królestwo na ziemi.

Wasz umiłowany Jezus

The Holy Bible is not being shoved aside in favour of these Messages

Sunday, February 12th, 2012 @ 15:00

My dearly beloved daughter, I missed you yesterday. I woke you during the night do you remember? You were too tired, but how I wanted to speak to you then.

Today I must urge you to tell the world that war is to escalate and that, unless more of My followers pray, there will be a nuclear war inflicted.

This is close and prayer can avert this along with the Hand of My Eternal Father. I need more of My followers to spread My Holy Word given to all of humanity for the good of your souls.

You, My daughter, are being attacked by those who say that the Holy Book of My Father is being shoved aside, in favour of these Messages. This is not so. My Messages today are to reinforce the Teachings contained in the Holy Bible, because so many in the world today do not know what is contained therein.

Nor will they know the warning signs of the end times unless I reveal them to you now. Why is this? I must prepare your souls for My New Paradise. Never feel I Am trying to bring you on a different path.

For there is only one Path to Paradise and I Am the One who will guide you to its Gates.

Heed My Word. Listen to My Call. Walk with Me with your heads high, without fear in your hearts, as I lead My Army to help Me to reclaim My Kingdom on Earth.

Your beloved Jesus