Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Pozostałe kraje postąpią podobnie jak Anglia, zakazując publicznej modlitwy

niedziela, 12 lutego 2012 roku, godz. 10.30

Moje dziecko, jakże bardzo płaczę, kiedy widzę, jak wielu próbuje wyeliminować hołd wobec Mojego umiłowanego Syna.

Powiedziałam ci wcześniej, że walka się rozpoczęła. W Anglii przystąpiono do planów zakazu publicznej modlitwy do Boga Ojca i Jego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa.

Jest to dopiero początek. Już wkrótce zostanie to wprowadzone do szkół i innych miejsc publicznych, aż stanie się bezprawne modlić się w kościołach poświęconych Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Nienawiść wśród ludzi, także tych na wysokich stanowiskach, do Mojego Syna sprawi, że uczynią wszystko, co mogą, by zakazać publicznego praktykowania chrześcijaństwa.

Ci, którzy nienawidzą Mojego Syna, mówią, że nie wierzą w Mojego Syna. Ale jak mogą okazywać tak wiele nienawiści do kogoś, w kogo nie wierzą? Ich pogarda dla Mojego Syna stanie się bardziej wyraźna, gdy inne kraje postąpią podobnie jak Anglia, zakazując publicznego praktykowania chrześcijaństwa. Oddawanie czci Mojemu Synowi stanie się przestępstwem.

Inne religie, które wierzą w Boga Ojca, także będą cierpieć. Nie będą one jednak cierpiały tak bardzo jak Kościół rzymskokatolicki i inni chrześcijanie. Ich cierpienie stanie się dotkliwe. Módlcie się, dzieci, aby oddalić wiele z tego zła, gdy staje się ono teraz bardziej widoczne.

Tak długo ci, którzy twierdzą, że nie wierzą w Mojego Syna, pozostawali w ukryciu. Wzrośnie teraz ich pewność siebie i będą prześladować Mojego Syna poprzez cierpienie, które narzucą Jego wyznawcom.

Módlcie się mocno, dzieci, aby bronić swojej wiary i waszego prawa do publicznego oddawania czci Mojemu Synowi bez odczuwania wstydu. Proszę, módlcie się tą Modlitwą Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 29
Chroń praktykowanie chrześcijaństwa

O Panie mój Jezu Chryste, proszę Cię usilnie, abyś wylał Swojego Ducha Świętego na wszystkie Twoje dzieci.

Błagam Cię, abyś przebaczył tym, którzy mają w swoich duszach nienawiść do Ciebie.

Modlę się, aby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia i aby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły Ciebie czcić z godnością, by się wzniosły ponad wszelkie prześladowania.

Proszę, napełnij wszystkie Twoje dzieci Darem Swojego Ducha, aby mogły powstać z odwagą i poprowadzić Twoją Armię do ostatecznej bitwy przeciw szatanowi, jego demonom oraz wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic.

Amen.

Idź w pokoju, Moje dziecko, i powiedz światu, aby przygotował się na tę wielką niesprawiedliwość.

Dziękuję ci, że odpowiedziałaś dzisiaj na Moje wezwanie.

Maryja
Królowa wszystkich aniołów
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Other countries will follow England to ban public prayer

Sunday, February 12th, 2012 @ 10:30

My child, how I weep when I see how many are trying to stamp out homage to my beloved Son.

I told you before that the battle has begun. Plans have already commenced to ban public prayer to God the Father, and His precious Son, Jesus Christ, in England.

This is only the beginning. Very soon it will apply to schools and other public places until it will become unlawful to pray in churches, consecrated to my Son, Jesus Christ.

Hatred among men and those in high places, towards my Son, means that they will do everything they can to ban the public practice of Christianity.

Those who hate my Son say they don’t believe in my Son. But, how can they show so much hatred for someone they don’t believe in?

Their contempt for my Son will become clearer as other countries will follow England to ban the public practice of Christianity.

It will become an offence to honour my Son.

Other religions, who believe in God the Father, will suffer also.

However, they will not suffer as much as the Roman Catholic Church and other Christians. Their suffering will become intense.

Pray, children, to avert much of this evil as it becomes more apparent now.

For so long those who claim not to believe in my Son have stayed hidden.

Now they will surge forth in confidence and persecute my Son through the suffering they will inflict on His followers.

Pray hard, children, to protect your faith and your right to honour my Son in public without being made to feel ashamed.

Please pray this, the Crusade Prayer (29)

to protect the practice of Christianity

“O my Lord Jesus Christ, I beseech You to pour down Your Holy Spirit over all of Your children.

I beg You to forgive those who have hatred in their souls for You.

I pray that atheists open up their hardened hearts during Your Great Mercy and that Your children who love You can honour You with dignity to rise above all persecution.

Please fill all Your children with the Gift of Your Spirit, so that they can rise with courage and lead Your Army into the final battle against Satan, his demons and all those souls who are slaves to his false promises.

Amen.”

Go in peace, my child, and tell the world to prepare for this great injustice.

Thank you for responding to my call today.

Mary
Queen of all the Angels
Mother of Salvation