Jezus Do Ludzkości

Mój biedny święty Wikariusz papież Benedykt XVI zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej w Rzymie

sobota, 11 lutego 2012 roku, godz. 11.30

Moja szczerze umiłowana córko, wojny rozszerzają się wszędzie i już wkrótce Ręka Mojego Ojca zainterweniuje, aby powstrzymać to zło.

Nie bój się, ponieważ plany ratowania ludzkości zostały ukończone, a teraz nie potrwa to długo, aż każdy z was otrzyma Moje wielkie Miłosierdzie.

Nigdy się nie lękajcie dzieł antychrysta, kiedy wy, drogie dzieci, macie w sobie moc, by poprzez modlitwę osłabić jego uścisk na świecie.

Inni światowi przywódcy zostaną wkrótce zabici, a Mój biedny święty Wikariusz papież Benedykt XVI zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej w Rzymie. W minionym roku, Moja córko, powiedziałem ci o spisku w korytarzach Watykanu. Plan zniszczenia Mojego świętego Wikariusza został opracowany w tajemnicy 17 marca 2011 roku i dojdzie do skutku, ponieważ zostało to przepowiedziane.

Rozpowszechniaj teraz Moje święte Słowo do każdego zakątka świata i przygotuj drukowane wersje Moich Orędzi, aby rozpowszechnić je w tak wielu krajach, jak to możliwe.

Jesteś prowadzona, więc musisz czynić to, co jest najlepsze. Proś Mnie w modlitwie, abym zesłał ci pomoc, a to się stanie.

Twój Jezus

Uwaga. Dokładnie rok później, w dniu 11 lutego 2013 roku, papież Benedykt XVI ogłosił swój plan rezygnacji.

My poor Holy Vicar, Pope Benedict XVI will be ousted from the Holy See of Rome

Saturday, February 11th, 2012 @ 11:30

My dearly beloved daughter, the wars are escalating everywhere and very soon, the Hand of My Father will intervene, to bring this evil to a halt.

Fear not, for the plans to save humanity are completed and it will not be long now for My Great Mercy, which will be given to each of you.

Never fear the works of the antichrist, when you, dear children, have the power within you, to weaken his grasp on the world, through your prayers.

Other world leaders will be killed soon and My poor Holy Vicar, Pope Benedict XVI, will be ousted from the Holy See in Rome.

Last year, my daughter, I told you of the plot within the corridors of the Vatican.

A plan to destroy My Holy Vicar was devised in secret, on the l7th of March 2011, and this will come to fruition, for it has been foretold.

Spread My Holy Word to every corner of the world now and arrange for the printed versions of My Messages to be spread to as many countries as possible.

You are being guided, so you must do what is best. Ask Me, in prayer, to send you help and it will be done.

Your Jesus

NOTE one year later on the 11 February 2013 Pope Benedict XVI announced his plan to resign