Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Trzęsienia ziemi będą odczuwane jako część małej kary przed Ostrzeżeniem

piątek, 10 lutego 2012 roku, godz. 19.50

Ja Jestem Bogiem Ojcem, Stworzycielem wszystkich rzeczy. Przybywam w Imię Trójcy Świętej.

Moja umiłowana córko, ogłaszam dzisiaj, że wszystkie przygotowania na wielkie Miłosierdzie Mojego Syna zostały zakończone.

Proszę, powiadom Moje dzieci o ich obowiązku modlitwy za wszystkie dusze, które oddaliły się ode Mnie, ich Ojca Przedwiecznego. Tylko wy, dzieci, możecie pomóc uratować te dusze.

Pragnę powiadomić was także, że pewna liczba trzęsień ziemi będzie odczuwalna, gdy ześlę małą karę, aby ukarać te nikczemne dusze, które dręczą swoich współbraci rodaków.

Moja córko, gdy ta kara się skończy, przyjdzie czas na Ostrzeżenie. Ludzie będą czcić Mojego Syna, kiedy będą starali się o przebaczenie z powodu sposobu, w jaki Mnie obrazili.

Wielu się nawróci. Wielu umrze. Dusze tych, którzy umrą, będą mogły być zbawione poprzez wasze modlitwy. Po tym świat nieco się wyciszy i będzie dany czas na pokutowanie.

Pamiętajcie, kocham wszystkie Moje dzieci, ale jak każdy dobry ojciec muszę karać Moje dzieci, aby zrozumiały różnicę między tym, co słuszne, a tym, co błędne. To oczyszczenie obudzi Moje dzieci i o wiele więcej przyjmie z wdzięcznością Łaski, gdy będą podczas Ostrzeżenia wylewane na ludzkość.

Kocham was, dzieci, a jest Moim pragnieniem, aby zbawić każdego z was, włączając w to tych o zatwardziałych duszach, którzy nie przyjmują Istnienia Trójcy Świętej.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: Earthquakes will be felt as part of a small chastisement before The Warning

Friday, February 10th, 2012 @ 19:50

I Am God the Father, Creator of all things. I come in the Name of the Holy Trinity.

My beloved daughter, I announce today that all the preparations have now been completed for My Son’s Great Mercy.

Please inform My children of their duty to pray for all souls who have removed themselves from Me, their Eternal Father. Only you can, children, help save these souls.

I also wish to inform you that a number of earthquakes will be felt, as I cast down a small chastisement, to punish those wicked souls who torment their fellow countrymen.

My daughter, once this chastisement is over it will be time for The Warning. Mankind will honour My Son, when they will seek forgiveness, for the way in which they have offended Me.

Many will convert. Many will die. Of those who will die, their souls can be saved through your prayers. After that, the world will calm a little, and time will be given to repent.

Remember, I love all of My children, but like any good father, I must punish My children, in order for them to understand the difference between right and wrong. This cleansing will waken up My children and many more will accept the Graces, with gratitude, when they are poured over humanity during The Warning.

I love you, children, and it is My desire to save each of you, including those, hardened of soul, who will not accept the Existence the Holy Trinity.

Your beloved Father
God of the Most High