Jezus Do Ludzkości

Cudzołóstwo, pornografia i prostytucja – wszystko to są grzechy śmiertelne

czwartek, 9 lutego 2012 roku, godz. 15.00

Moja szczerze umiłowana córko, człowiek musi odwrócić się od grzechu i to szybko. Tak wiele grzechów nie jest już dłużej postrzeganych dzisiaj takimi, jakimi są.

Tak wiele skarg przeciwko Mojemu Ojcu przedstawia się bez poczucia jakiejkolwiek winy.

Dzieci, musicie się zatrzymać. Niszczycie swoje życie. Szatan drwi ze Mnie, gdy chlubi się tymi duszami, które Mi kradnie w każdej sekundzie. Gdybyście ujrzeli te dusze, miliony dusz, spadające w ogień wieczności, umarlibyście w szoku.

Jak bardzo rozrywa to Moje Serce, kiedy jestem świadkiem przerażenia, którego muszą doznać te dusze, które żyły w strasznym grzechu, podczas gdy były na ziemi. Grzechy, których byli winni, nie zawsze są tymi, które uważacie za grzechy śmiertelne.

Mówię o cudzołóstwie, tak łatwo akceptowanym w dzisiejszym świecie, uczestniczeniu w pornografii i oglądaniu jej, prostytucji i nadużyciach seksualnych. Wskazuję też na nienawiść wobec innych, a także na tych, którzy sprawiają ból i cierpienie mającym mniej szczęścia niż oni sami. Jest również grzech bałwochwalstwa, gdy czci się dobra materialne ponad wszystko inne, choć są one niczym innym jak popiół.

Czy nie rozumiecie, że gdy zgrzeszycie w ten sposób, to z każdym dniem jesteście bardziej oddaleni od Mnie? Bardzo trudne staje się wtedy, by uwolnić się z uścisku narzuconego wam przez króla ciemności.

Obudźcie się, dzieci. Miejcie świadomość, że piekło istnieje i bardzo lękajcie się wejścia przez bramy wiecznego potępienia. Mówię wam o tym, nie aby was straszyć, ale aby sprawić, że zrozumiecie, iż grzech śmiertelny was tam zaprowadzi, jeśli nie powrócicie teraz do Mnie. Modlitwa, wiele modlitwy, będzie potrzebna, aby wrócić z powrotem do Mnie, ale posłuchajcie tego. Ci z was, którzy są zdesperowani, smutni i czują się bezradni z powodu otchłani grzechu, w której są – tylko poproście, a Ja wam przebaczę.

Musicie okazywać prawdziwą skruchę i chodzić teraz do spowiedzi. Jeśli nie możecie chodzić do spowiedzi, to przez okres siedmiu kolejnych dni odmawiajcie Moją Modlitwę Krucjaty 24 o Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia.

O mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.

Ty jesteś Płomieniem, który ogarnia wszystkie dusze.

Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic.

Nie jesteśmy godni Ofiary, której dokonałeś przez Swoją śmierć na Krzyżu, wiemy bowiem, że Twoja Miłość do nas jest większa od tej miłości, którą my darzymy Ciebie.

Udziel nam, o Panie, Daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo.

Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją Armię, by głosiła Prawdę Twojego świętego Słowa i przygotowywała naszych braci i siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Cię.

Chwalimy Cię.

Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie, by ratować dusze.

Kochamy Cię, Jezu.

Zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi, gdziekolwiek mogą się znajdować.

Amen.

Nigdy nie porzucę grzeszników i mam wobec nich szczególne uczucie. Kocham ich w bardzo szczególny sposób, ale nienawidzę ich grzechów.

Pomóżcie Mi ratować was, dzieci. Nie odkładajcie tego, aż będzie za późno.

Wasz umiłowany Jezus

Fornication, pornography and prostitution – all mortal sins

Thursday, February 9th, 2012 @ 15:00

My dearly beloved daughter, man must turn away from sin and soon. So many sins today, are no longer seen as such.

So many grievances, against My Father, are committed without any guilt.

Children, you must stop. You are destroying your lives. Satan taunts Me, as he boasts of those souls he steals from Me, every single second. If you saw the souls, millions of them, tumbling into the fires of eternity, you would die of shock.

How it breaks My Heart to witness the terror that these souls, who lived in terrible sin when they were on Earth, have to suffer. The sins they were guilty of are not always those you presume to be mortal sin.

I talk about fornication, so easily accepted in the world today, participating in and viewing pornography, prostitution and sexual abuse.

I refer to hatred for others, as well as, those who cause pain and misery to those less fortunate than themselves.

So, too, is the sin of idolatry where you worship material goods, above everything else, yet they are nothing, but ashes.

Do you not understand that once you sin in this way, you become further removed from Me, every day? Then it becomes very difficult to free yourself from the grip placed upon you by the king of darkness.

Wake up, children. Be aware of the existence of Hell and be very fearful of entering the gates of eternal damnation.

I tell you this not to frighten you, but to ensure that you understand that mortal sin will lead you there unless you turn back to Me now.

Prayer, and much of it, will be needed to turn back to Me, but hear this. To those of you who are desperate, sorrowful and feel helpless, because of the abyss of sin you are in, just ask and I will forgive you.

You must show true remorse and go to Confession, now. If you cannot go to Confession then say My Crusade Prayer (24) for a Plenary Indulgence for Absolution, for a period of seven consecutive days.

“O my Jesus, You are the Light of the Earth.

You are the Flame that touches all souls.

Your Mercy and Love knows no bounds.

We are not worthy of the Sacrifice You made by Your death on the Cross. Yet we know that Your Love for us is greater than the love we hold for You.

Grant us, O Lord, the Gift of humility so that we are deserving of Your New Kingdom.

Fill us with the Holy Spirit so we can march forth and lead Your Army to proclaim the Truth of Your Holy Word and prepare our brothers and sisters for the Glory of Your Second Coming on Earth.

We honour You.

We Praise You.

We offer ourselves, our sorrows, our sufferings, as a gift to You, to save souls.

We love You, Jesus.

Have Mercy on all Your children, wherever they may be.

Amen.”

I never give up on sinners and feel a particular affection for them. I love them in a very special way, but detest their sins.

Help Me to save you, children. Do not leave it until it is too late.

Your beloved Jesus