Jezus Do Ludzkości

Już wkrótce przyjdzie człowiek, który będzie twierdził, że jest Mną

środa, 8 lutego 2012 roku, godz. 20.45

Moja szczerze umiłowana córko, nie potrwa to teraz długo, zanim wszystkie przepowiedziane proroctwa zostaną odsłonięte przed niewierzącym światem.

Nawet tym nieczystym duszom, które unikają Mnie, swojego Boskiego Zbawiciela, i Mojego Ojca Przedwiecznego, nie uda się tego nie zauważyć. Będą się zastanawiać, dlaczego się to dzieje i w końcu po raz pierwszy zdadzą sobie ostatecznie sprawę z tego, że nie kontrolują swojego własnego losu.

Mimo wszystkich swoich błędnych przekonań i uznanego przez siebie prawa do osobistej korzyści, szybko uświadomią sobie prawdę. Moja córko, drogą naprzód jest modlić się, aby te dusze, jakkolwiek zgubione dla Mnie, nie uległy urokowi antychrysta i fałszywego proroka.

Już wkrótce przyjdzie człowiek, którzy będzie twierdził, że jest Mną. Ale oczywiście nie może tak być, ponieważ Ja nie przyjdę jak tylko na samym końcu.

Będzie on jednak okazywał wszystkie te cechy, które zwiodą biedne dusze do wiary, że to jestem Ja. Będzie dokonywał cudów, wielkich działań dla pokoju, humanitarnych czynów i przedsięwzięć przy powszechnej sympatii.

Będzie ubóstwiany, a jego moce będą pochodzić od szatana, króla ciemności. Będzie tak przekonywający, że gdy zaprezentuje znaki właściwe wielkim świętym, wielu Moich wyświęconych sług upadnie w pokorze do jego stóp. Moje Słowo, dane tobie, prawdziwy proroku końca czasów, zostanie odrzucone i odtrącone jako herezja.

Daję ci teraz, Moja córko, wiele ostrzeżeń, aby tak wiele Moich dzieci mogło otrzymać prawdę, zanim to nastąpi.

Nie dajcie się oszukać tym, którzy w waszych oczach wywyższają się na świętych. Nigdy nie bądźcie zdezorientowani poprzez humanitarne czyny, jakby zawsze pochodziły one ode Mnie. Zły jest kłamcą. Jest przebiegły i czasami zaprezentuje się na zewnątrz jako kochający i czyniący dobro. Obserwujcie te organizacje, na których czele stoją bardzo bogate osoby, chlubiące się swoimi wysiłkami dla ratowania ludzkości. Wiele z nich pracuje w tajemnicy, aby potępić Moje Słowo.

Ten rodzaj oszustwa zostanie wykorzystany przez antychrysta, aby zwerbować wyznawców mających dobre chęci, ale łatwowiernych. Kiedy was zwiedzie, znajdziecie się w pułapce. Wtedy omamią was, byście przyjęli znamię bestii, którego za wszelką cenę musicie uniknąć, albo staniecie się straceni dla Mnie na zawsze.

Przez cały czas miejcie się na baczności.

Wasze zadanie jest proste. Pamiętajcie, jest tylko jeden Bóg, trzy Osoby w Trójcy Świętej – Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty.

Cokolwiek innego, co będzie wam inaczej przedstawiane, nie istnieje.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Very soon, a man will come who will profess to be Me

Wednesday, February 8th, 2012 @ 20:45

My dearly beloved daughter, it will not be long now before all prophesies foretold will be unveiled before a disbelieving world.

Even those unclean souls who shun Me, their Divine Saviour and My Eternal Father, will not fail to notice. They will wonder why this is happening and for the first time will finally realise that they do not control their own destiny.

For all their misguided beliefs and their perceived right to personal gain, they will soon realise the Truth.

My daughter, the way forward is to pray that these souls, however lost to Me, do not follow the allure of the antichrist and the false prophet.

Very soon a man will come who will profess to be Me. But of course, this cannot be, for I will not come until the very end.

Yet he will display all the qualities that will deceive poor souls into believing that it is I.

He will perform wonders; great acts of peace, humanitarian deeds and acts of public affection.

He will be idolised and his powers will come from Satan, the king of darkness. So convincing will he be, that when he displays signs associated with the great saints, many of My sacred servants will drop in humility at his feet.

My Word, given to you, the true end time prophet, will be rejected and dismissed as heresy.

I give you, My daughter, plenty of warning now so that as many of My children can be given the Truth before this happens.

Do not be fooled by those who exalt themselves in your eyes as being holy. Never confuse humanitarian deeds as always coming from Me.

The evil one is a liar. He is cunning and will present, at times, a loving charitable exterior.

Watch for those organizations, which are fronted by very wealthy individuals who boast about their efforts to save humanity. Many of them work in secret to denounce My Word.

This type of deception, will be used by the antichrist to recruit well-meaning, but gullible, followers.

Once seduced you will become trapped. Then you will be fooled into accepting the mark of the beast, which you must avoid at all costs or you will become lost to Me, forever.

Be on your guard at all times.

Your task is simple. Remember there is only One God, Three Persons in the Blessed Trinity, God the Father, the Son and the Holy Spirit.

Anything else that is presented to you otherwise, does not exist.

Your beloved Saviour
Jesus Christ