Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Zły nie spocznie, dopóki Kościół katolicki nie zostanie powalony na ziemię

środa, 8 lutego 2012 roku, godz. 20.30

Ja jestem Niepokalanym Poczęciem. Jestem Dziewicą Maryją, Matką Boga.

Moje dziecko, ten biedny świat jest w chaosie, a gdy on dalej trwa, także czas Ostrzeżenia przybliża się z każdym dniem.

Zostało przepowiedziane, że nienawiść do Mojego Syna rozciągnie się na Jego Święty Kościół na ziemi. To już się stało. Zły nie spocznie, dopóki Kościół katolicki nie zostanie powalony na ziemię. Kiedy Kościół osłabnie, wyłonią się dwie strony. Bez względu na to, jak bardzo Kościół będzie cierpiał, on nie może umrzeć ani też nie umrze. To się stać nie może, dzieci. A chociaż Bóg Ojciec może pozwolić, aby Kościół na ziemi został poddany takiemu samemu biczowaniu jak to, którego doznał Jego Syn umiłowany, Jezus Chrystus, to tak jak Mój drogi Syn, powstanie on w świetności raz jeszcze.

Nigdy nie porzucę Kościoła katolickiego.

Nigdy nie odrzucajcie innych kościołów chrześcijańskich Mojego Syna. Ponieważ wszyscy jesteście wyznawcami Chrystusa. Wy wszyscy, którzy oddajecie się Mojemu Synowi, musicie odłożyć na bok różnice i się połączyć, by walczyć z antychrystem.

Modlitwa Krucjaty 28
O zjednoczenie wszystkich kościołów chrześcijańskich

O Boże Najwyższy, klękamy przed Tobą, błagając o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci w walce o zachowanie Twoich kościołów chrześcijańskich na ziemi.

Niech nasze różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiego odstępstwa na świecie.

W naszej miłości do Ciebie, drogi Ojcze, błagamy Cię, daj nam Łaski, abyśmy się wzajemnie miłowali w Imię Twojego Syna umiłowanego, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Wielbimy Cię.

Kochamy Cię.

Jednoczymy się, aby walczyć o siłę do zachowania Twoich kościołów chrześcijańskich na ziemi podczas prób, które mogą nas czekać w przyszłych latach.

Amen.

Zaufajcie mi, dzieci, że prowadzę was do Nowego Raju i Panowania Mojego Syna na ziemi, tak jak to powinno być.

Wasza kochająca Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: The evil one will not rest until the Catholic Church is knocked to the ground

Wednesday, February 8th, 2012 @ 20:30

I am the Immaculate Conception. I am the Virgin Mary, Mother of God.

My child, this poor world is in turmoil and as this continues, so too, will the time for The Warning draw closer by the day.

It is foretold that the hatred for my Son will extend to His Holy Church on Earth. This has already happened. The evil one will not rest until the Catholic Church has been knocked to the ground.

When the Church breaks down, two sides will emerge. No matter how much the Church will suffer, it cannot, nor will it, die. This cannot be, children.

For while God the Father may allow the Church on Earth to be dealt the same scourging as that suffered by His beloved Son, Jesus Christ, it will, as my precious Son, rise in glory once more.

Never forsake the Catholic Church.

Never deny my Son’s other Christian churches. For you are all followers of Christ. All of you with a devotion to my Son must put your differences aside and join together to fight the antichrist.

Crusade Prayer (28)

Virgin Mary prayer for unification of all Christian churches

“O God of the Most High, we kneel before You to beg for the unification of all Your children in the fight to retain Your Christian churches on Earth.

Let not our differences divide us, at this time of great apostasy in the world.

In our love for You, dear Father, we beseech You to give us the Graces to love one another, in the Name of Your beloved Son, Our Saviour, Jesus Christ.

We adore You.

We love You.

We unite to fight for the strength to retain Your Christian churches on Earth in the trials we may face in the years ahead.

Amen.”

Trust in me, children, to guide you towards the New Paradise and my Son’s Reign on Earth as it is meant to be.

Your loving Mother
Mother of Salvation