Jezus Do Ludzkości

Tajemnice tak długo ukryte w archiwach Bożego Królestwa

wtorek, 7 lutego 2012 roku, godz. 20.00

Ja Jestem waszym umiłowanym Jezusem, Synem Boga Najwyższego, urodzonym z Niepokalanego Serca Maryi. Przybywam w Imię Trójcy Świętej.

To są te dni, Moja szczerze umiłowana córko, które będą dla ciebie najtrudniejsze. Twoje cierpienie, przekazywane Mi z radością i oddaniem w sercu, ocali wiele dusz. Musisz być dzielna, kiedy to czynisz, i nie martwić się o swoje zdrowie. Bo jest to tylko kolejna próba, która nie potrwa zbyt długo, ale która się przyczyni do przyprowadzenia do Mnie wielu zagubionych dusz.

Moja Księga Prawdy jest teraz przekazywana, aby wierzący dawali świadectwo o tym, jak przekazuję te Tajemnice, tak długo ukryte w archiwach Bożego Królestwa.

Teraz, gdy prawda jest ujawniana, ludzkość musi przyjąć, że to Moje najświętsze Słowo zostanie przedstawione każdemu do przemyślenia. To zapewni słodką ulgę dla waszych dusz, która dla tych, którzy są oddaleni ode Mnie, będzie bardzo trudna do przyjęcia. Gorycz prawdy jest trudna do przełknięcia, ale jeśli zostanie przyjęta, przyniesie ulgę tym, którzy akceptują, że to jestem rzeczywiście Ja, wasz drogi Jezus, Który przychodzi do was w tych czasach, aby was objąć.

Ja, Baranek Boży, przychodzę teraz, aby doprowadzić was do zbawienia. Bez Mojej pomocy nie byłoby to możliwe. Przynoszę wam teraz Światło i musicie iść za Mną, gdy prowadzę was do Nowego Raju.

Wzywam was wszystkich, abyście byli dzielni, silni i nieustraszeni na przeraźliwym pustkowiu, na którym się teraz znajdujecie. Nie będzie to łatwe, ale obiecuję wam, że siła, którą wam dam, uczyni tę podróż mniej męczącą. Przyjmijcie to, czego jesteście świadkami na świecie, gdy oczyszczenie następuje z wielką intensywnością. Bo jest ono konieczne.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o cierpliwość i wytrwałość, ponieważ musicie wznieść się ponad ciemność i pomóc Mi przyprowadzić całą ludzkość do Światła. Nigdy nie traćcie nadziei. Po prostu pamiętajcie, że jedyne, co się liczy, to zjednoczenie ludzkości. Wasze modlitwy, cierpienia i miłość do Mnie pomogą zjednoczyć Moją świętą i drogą rodzinę w Moim Nowym Raju na ziemi. Cieszcie się, dzieci, bo to jest to życie, do którego jesteście przeznaczeni, gdy okazujecie posłuszeństwo Mojej Świętej Woli.

Kocham was i błogosławię was, drogie dzieci, za waszą miłość i współczucie dla Mnie, waszego umiłowanego Zbawiciela.

Wasz Jezus

The Mysteries for so long hidden in the archives of the Divine Realm

Tuesday, February 7th, 2012 @ 20:00

I Am your beloved Jesus, Son of God the Most High, born of the Immaculate Heart of Mary. I come in the Name of the Holy Trinity.

These are the days, My dearly beloved daughter, which you will find to be the most difficult. Your suffering, handed over to Me, with joy and surrender in your heart, will save many souls. You must be brave when you do this and not be worried about your health. For this is just another trial, which will not last too long, but which will go a long way in bringing Me lost souls.

My Book of Truth is being given so that believers will bear witness to My proclamation of the Mysteries, for so long hidden, in the archives of the Divine Realm.

Now that the Truth is being unraveled, mankind must accept that this, My Most Holy Word, will now be presented for everyone to digest.

This will provide sweet relief for your souls, which for those who are removed from Me, will become very hard to accept.

The bitterness of the Truth is hard to swallow, but if accepted, will bring comfort to those who will accept that it is, indeed, I, your precious Jesus, Who comes to embrace you in these times.

I, the Lamb of God, come now to bring you towards your salvation.

Without My help this would not be possible.

I bring you the Light now and you must walk behind Me as I lead you to the New Paradise.

I call on all of you to be brave, strong and fearless in the awful wilderness you now find yourselves.

It will not be easy, but I promise you that the strength that I will give you will make this journey less arduous.

Accept what you witness in the world as the purification continues with great intensity. For this is necessary.

Pray, pray, pray for patience and endurance because you must rise above the darkness and help Me to bring all of humanity into the Light.

Never lose hope. Just remember that all that matters is the unification of mankind. Your prayers, suffering and love for Me, will help unite My holy and precious family in My New Paradise on Earth.

Look forward, children, for this is the life for which you are destined when you obey My Holy Will.

I love you and bless you, dear children for your love and compassion for Me, your beloved Saviour.

Your Jesus