Jezus Do Ludzkości

Módlcie się, aby wojna atomowa, która zmiotłaby jedną trzecią ludzkości, mogła zostać oddalona

poniedziałek, 6 lutego 2012 roku, godz. 20.15

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą się zjednoczyć jako jedna rodzina i pozostać silni.

Udzielam wszystkim Moim umiłowanym i ufającym wyznawcom Łask zachowania spokoju pośród burzy. Podczas gdy ziemia nadal się trzęsie na wszelki sposób, wasze modlitwy pocieszają Mnie w tym czasie.

Jak bardzo rozrywa to Moje Serce, gdy widzę, że niewinni giną w wojnach na Bliskim Wschodzie. Te biedne dusze są biczowane i cierpią, tak jak Ja cierpiałem.

Niegodziwość, którą widzę, będzie zmniejszona, a Ręka Mojego Ojca opóźni się, ale nie powstrzyma tych krajów od zabijania się nawzajem.

Pieczęcie zostały złamane, Moja córko, a wojny szybko się pojawią.

Módlcie się, aby globalne okrucieństwo wojny atomowej, która zmiotłaby jedną trzecią ludzkości, mogło zostać oddalone. Potrzebuję więcej modlitwy, dzieci. Zdaję sobie sprawę, jak usilnie się modlicie, ale proszę, błagam was, zachęcajcie wiele grup modlitewnych, przyjaciół i rodzin, aby modlili się o pokój.

Daję wam teraz nową Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 27
Modlitwa o pokój na świecie

O mój Jezu, błagam o Miłosierdzie dla cierpiących z powodu strasznych wojen.

Błagam, by pokój przeniknął te udręczone narody, które są ślepe na prawdę o Twoim Istnieniu.

Proszę, okryj te narody Mocą Ducha Świętego, aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.

Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec straszliwych okrucieństw, ogarniających cały świat.

Amen.

Moja córko, zachęcam cię do cierpliwości, bo nie potrwa to długo, aż nastąpi Spowiedź. Gdy będzie miała ona miejsce, wszystko stanie się spokojniejsze.

Idź w pokoju i miłości. Przede wszystkim złóż całą swoją ufność w twoim umiłowanym Jezusie.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Pray that a nuclear war, which would wipe out one third of humanity, can be averted

Monday, February 6th, 2012 @ 20:15

My dearly beloved daughter, My followers must unite together as one family, and stay strong.

I afford all My beloved and trusting followers the Graces to keep calm amidst the storm.

While the Earth continues to shake in every way your prayers are comforting to Me during this time.

How it breaks My Heart to see the innocent being killed in the wars in the Middle East. These poor souls are scourged and suffer just as I did.

The wickedness I see will be diluted and My Father’s Hand will delay, but will not stop these countries from killing each other.

The Seals have been broken, My daughter, and wars will emerge quickly.

Pray that the global atrocity of a nuclear war, which would wipe out one third of humanity, can be averted.

I need more prayer, children. I realise how hard you pray, but please, I implore you, invite as many Prayer Groups, friends and families to pray for peace.

I give you now a new Crusade Prayer.

Crusade Prayer (27)

Prayer for Peace in the World

“O my Jesus, I beg for Mercy for those afflicted by terrible wars.

I plead for peace to be instilled in those tortured nations who are blind to the Truth of Your Existence.

Please cover these nations with the Power of the Holy Spirit so that they will stop their pursuit of power over innocent souls.

Have Mercy on all Your countries, who are powerless against the evil atrocities, which cover the whole world.

Amen.”

My daughter, I urge you to be patient, for it will not be long before the Confession. Once it takes place, everything will become calmer.

Go in peace and love. Above all, place all your trust in your beloved Jesus.

Your Saviour
Jesus Christ