Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Kiedy odmawiacie Mój Różaniec, możecie pomóc ratować swój naród

niedziela, 5 lutego 2012 roku, godz. 13.15

Moje dziecko, wzywam wszystkie Moje dzieci, aby w tym czasie modliły się o jedność na świecie.

Wiara w Mojego Syna zanika, a Moje dzieci są pozostawiane z jałowymi duszami.

Jestem waszym Niepokalanym Sercem i przez miłość, którą mam dla Mojego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa, będę z Nim ściśle pracować, aby ratować ludzkość. Gdy modlicie się do Mnie o wstawiennictwo, to będę błagać Mojego Ojca, Boga Najwyższego, aby powstrzymał Swoją Rękę Sprawiedliwości od surowej kary, którą wyleje na ziemię, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się niegodziwości. Pomogę wam, dzieci, przybliżyć się do Serca Mojego Syna. Kiedy pracujemy razem, Moje dzieci, możemy zapobiec kataklizmom na całym świecie.

Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Mojego najświętszego Różańca, bo kiedy odmawiacie go każdego dnia, możecie pomóc ocalić swój naród. Moc szatana jest osłabiona, gdy odmawiacie Mój Różaniec. Ucieka on w wielkim bólu i staje się bezsilny. Najważniejsze jest, bez względu na to, do której wiary chrześcijańskiej należycie, aby odmawiać go przynajmniej raz dziennie.

Tak wielu ludzi Mnie nie akceptuje, swojej Matki Najświętszej.

Tak jak Mój Syn, jestem odrzucana, pogardzana, znieważana i poniżana. Jeśli jednak prosi się Mnie o pomoc, mogę przyprowadzić dusze wprost do Najświętszego Serca Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Mój Syn, Jezus Chrystus, jest waszym Zbawicielem, dzieci, i nigdy nie odrzuci grzeszników, bez względu na to, jak sczerniałe są wasze dusze.

Jeśli odczuwacie żal, że Go obraziliście, po prostu wołajcie do Mnie, waszej kochającej Matki, a zaprowadzę was za rękę do Niego.

Mój Syn przygotowuje się, aby przyjść i zebrać wszystkie swoje dzieci razem, abyście mogli przyłączyć się do Niego w Nowym Raju na ziemi. Wejść mogą tylko dusze czyste i pokorne.

Musicie zacząć teraz swoje przygotowania. Zacznijcie od odmawiania Mojego Różańca świętego. Ta modlitwa jest tak ważna, że musi teraz na swoich własnych prawach stać się Modlitwą Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 26
Módlcie się Różańcem, by pomóc ocalić swój naród

Odczujcie pokój, dzieci, gdy rozważacie Mój Różaniec.

Gdy wylewane będą na was Łaski, po jego odmówieniu, będziecie wtedy wiedzieli, że zwodziciel odstąpił od was, a na to miejsce przyjdzie Miłość. Miłość pochodzi od Mojego Ojca Przedwiecznego.

Kiedy odczuwacie miłość w swoich sercach, będziecie wiedzieli, że wygrywacie walkę o pokonanie złego.

Wasza umiłowana Królowa Aniołów
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: When you say my Rosary you can help save your nation

Sunday, February 5th, 2012 @ 13:15

My child, I call on all of my children to pray for unity in the world at this time.

Belief in my Son is disappearing and my children are being left with barren souls.

I am your Immaculate Heart and through the love I have for my precious Son, Jesus Christ, will work with Him closely to save humanity.

By praying for me to intercede, I will beg my Father, God the Most High, to keep His Hand of Justice from the severe punishment He will pour down on the Earth, to stop wickedness from spreading.

I will help you, children, to become closer to my Son’s Heart. When we work together, my children, we can avert disasters worldwide.

Never forget the importance of my Most Holy Rosary, because when you say it every day, you can help save your nation. Satan’s power is weakened when you say my Rosary. He runs away in great pain and becomes powerless. It is most important, no matter what Christian faith you belong to, to say this at least once a day.

So many people do not accept me, their Blessed Mother.

Like my Son, I am rejected, scorned, insulted and demeaned. Yet, by asking for my help, I can bring souls right to the Sacred Heart of my Son, Jesus Christ.

My Son, Jesus Christ, is your Saviour, children, and He will never reject sinners no matter how blackened your souls are.

If you feel sorry for having offended Him, just call out to me, your loving Mother and I will take you by the hand to Him.

My Son is preparing to come to bring all His children together so you can all join with Him in the New Paradise on Earth. Only pure and humble souls can enter.

You must start your preparations now. Start by reciting my Holy Rosary.

So important is this Prayer that it must now become a Crusade Prayer, in its own right.

Crusade Prayer (26)
Pray the Rosary to save your nation

Feel the peace, children, when you meditate on my Rosary.

As the Graces are poured over you, after reciting it, you will then know that the deceiver has moved away from you and in its place will come love. Love comes from my Eternal Father.

When you feel love in your hearts, you will know that you are winning the battle to defeat the evil one.

Your beloved Queen of the Angels
Mother of Salvation