Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Nienawiść jest nienawiścią. Nie ma jej dwóch rodzajów. One są tym samym

sobota, 4 lutego 2012 roku, godz. 10.09

Moje dziecko, zło szybko rozprzestrzenia się w pewnych częściach świata. Gdy nienawiść w duszach przygotowuje wojny, to w tym samym czasie Duch Święty napełnia w różnych częściach świata dusze innych. Walka o dusze się rozpoczęła. Dobro przeciw złu.

Moje dziecko, nigdy nie zakładaj, że te zatwardziałe dusze są tymi bez wiary lub z letnią wiarą. Wiele pełnych współczucia wierzących w Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostanie teraz zmienionych przez pokusy. Ich umysły zostaną wypełnione wątpliwościami, co uczyni ich ślepymi na Słowo Mojego umiłowanego Syna, gdy przemawia On do świata przez ciebie, Moje dziecko. Ich nienawiść, gdy będą atakować Jego święte Słowo, będzie tak potężna jak nienawiść okazywana przez morderców ich ofiarom. Nienawiść pochodzi od zwodziciela.

Kłamstwa są rozpowszechniane przez złego, który wykorzystuje słabe dusze do podważania prawdy. Nienawiść jest nienawiścią. Nie ma jej dwóch rodzajów. One są tym samym.

Pycha tych wiernych dusz zostanie teraz pobudzona, gdy zły dokonuje ostatecznej próby, aby zapobiec rozpowszechnianiu tych najpilniejszych Orędzi dla świata.

Mój Syn potrzebuje wsparcia Swoich umiłowanych wyznawców, aby stworzyć Swoją Armię na ziemi. Armia ta będzie się składać z Jego wiernych wyznawców. Bądźcie pewni, że będzie to grupa tych, których serca zostaną najpierw wzmocnione.

Nie może stwardnieć dusza, która już jest w ciemności. A więc to te dusze, które są w Świetle, będą kuszone przez zwodziciela. Będą one wtedy rozpowszechniać kłamstwa, aby ranić Mojego Syna i opóźniać to Dzieło. Nie będą rozumiały, że dzieje się to z nimi, ponieważ myślą, że ich obowiązkiem będzie bronić prawdziwego Słowa Mojego Syna.

Poprzez doszukiwanie się błędów w tych Orędziach, które ci daję, Moje dziecko, Mój Syn będzie dręczony. Szczególny fundament Jego Kościoła wkrótce odwróci się od Niego. Wyprą się Go, a potem ponownie Go ukrzyżują.

Pycha uniemożliwia im otworzenie oczu, gdy On stoi teraz przed nimi z kochającymi i otwartymi Ramionami. Moje dziecko, wzywam wszystkie dzieci Boże, aby się złączyły w jedno i walczyły o zbawienie wszystkich dusz.

Tak wielu nie słucha teraz tych Orędzi, Moje dziecko, ale po tym, jak będzie miało miejsce Ostrzeżenie, będą słuchać. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dusze, które wyrządzają krzywdę, obmawiają was i szerzą nieprawdę o was. Dam wam teraz Modlitwę Krucjaty, aby prosić o ochronę dla wszystkich Moich wizjonerów i tych wybranych w tych czasach przez Boga Ojca do rozpowszechniania Jego najświętszego Słowa na ziemi.

Modlitwa Krucjaty 25
O ochronę dla wizjonerów z całego świata

O Boże Najwyższy, błagam Cię o udzielenie ochrony wszystkim tym na całym świecie, którzy przekazują Twoje Orędzia.

Modlę się, żeby byli chronieni przed nienawiścią innych.

Proszę, aby Twoje najświętsze Słowo szybko rozprzestrzeniało się po całym świecie.

Chroń tych, którzy przekazują Twoje Orędzia, przed zniesławieniem, zniewagami, kłamstwami i wszelkiego rodzaju zagrożeniami.

Chroń ich rodziny i nieustannie osłaniaj ich w Duchu Świętym, tak aby Orędzia, które przedstawiają światu, były przyjmowane ze skruszonymi i pokornymi sercami.

Amen.

Moje dziecko, pycha jest cechą, która jest najbardziej niemiłą w Oczach Mojego Ojca. Jest to dla Niego bardziej bolesne, kiedy grzech pychy wdziera się do dusz pobożnych i do świętych dusz, kiedy odmawiają przyjęcia Prawdy Jego świętego Słowa przekazywanego dzisiaj światu przez Jego posłańców.

Muszą prosić o Dar prawdziwego rozeznania, który będzie dany przez Moc Ducha Świętego jedynie duszom pokornym, z sercem czystym, wolnym od pychy i wyniosłości.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Hatred is hatred. There are no two types. They are the same

Saturday, February 4th, 2012 @ 10:09

My child, evil is spreading in certain quarters of the world rapidly.

While wars are being orchestrated with hatred in souls, the Holy Spirit, at the same time, floods the souls of others in different parts of the world.

The battle of souls has begun. Good against evil.

My child, never assume that those hardened of soul are those with no belief or with lukewarm faith. Many compassionate believers in my Son, Jesus Christ, will now be turned by temptation. Their minds will be filled with doubts that will make them blind to the Word of my beloved Son as He speaks to the world through you, my child. Their hatred, as they turn on His Holy Word will be just as powerful as the hatred shown by murderers towards their victims. Hatred comes from the deceiver.

Lies are spread by the evil one, who uses weak souls to undermine the Truth. Hatred is hatred. There are no two types. They are the same.

The pride of those loyal souls will now be stirred as a final attempt is made by the evil one, to prevent these most urgent Messages for the world, from being spread.

My Son needs the support of His beloved followers to form His Army on Earth. This Army will stem from His loyal followers. Be assured that it will be this group whose hearts will be hardened first.

You cannot harden a soul that is already in the dark. And so it will be the souls who are in the Light, who will be tempted by the deceiver. They will then spread lies to hurt my Son and delay this Work. They will not understand that this is happening to them because they think it will be their duty to defend the True Word of my Son.

By finding fault with these Messages He gives to you, my child, my Son will be tormented.

The very foundation of His Church will turn their backs on Him shortly. They will deny Him and then they will crucify Him again.

Pride prevents them from opening their eyes when He stands before them now with loving and open Arms. My child, I urge that all of God’s children unite as one and fight for the salvation of all souls.

So many are not listening, my child, to these Messages now, but after The Warning takes place they will. Pray, pray, pray for those souls who inflict hurt, slander and spread untruths about you. I will now give you a Crusade Prayer to ask for protection for all my visionaries and those chosen by God the Father to spread His Most Holy Word on Earth in these times.

Crusade Prayer (25)

For protection of visionaries around the world

“O God of the Most High, I plead with You to offer protection to all Your holy messengers in the world.

I pray that they are protected from the hatred of others.

I ask that Your most Holy Word is spread quickly all over the world.

Protect Your messengers from slander, abuse, lies and every kind of danger.

Protect their families and cover them with the Holy Spirit, at all times, so that the Messages they give to the world are heeded with contrite and humble hearts.

Amen.”

My child, pride is a trait, which is most displeasing in the Eyes of my Father. It is more painful for Him when the sins of pride invades the souls of devout and holy souls when they refuse to accept the Truth of His Holy Word given to the world today, through His messengers.

They must ask for the Gift of true discernment, which will only be granted, by the Power of the Holy Spirit, to humble souls, with a pure heart, empty of pride and arrogance.

Your beloved Mother
Mother of Salvation