Jezus Do Ludzkości

Czy myślicie, że lekceważyłbym was przed Dniem Sądu?

czwartek, 2 lutego 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, jakże się raduję z powodu odpowiedzi Moich wyznawców na Mój wielki Dar Odpustu Zupełnego dla całkowitego rozgrzeszenia. Ale jakże Ja Jestem smutny z powodu tych niewdzięcznych serc, które odrzucają Mój Dar.

Tym duszom nie udaje się zrozumieć, że tylko Bóg Ojciec może zatwierdzić ten Dar Odpustu Zupełnego. Czy jest on dany światu przez Mojego świętego Wikariusza czy przeze Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, nie jest ważne. Ważne jest to, że pozostało mało czasu na ratowanie dusz ludzi.

Niech ci, którzy poddają w wątpliwość Moje Słowo, wiedzą, że Ja Jestem waszym Boskim Zbawicielem, mówiącym do was z Nieba. Nie przyjmujecie, że istnieję? Że pragnę przekazywać wam Orędzie na koniec czasów? Czy myślicie, że lekceważyłbym was przed Dniem Sądu? Że nie przygotowywałbym waszych dusz poprzez kontaktowanie się z wami w ten sposób?

Jeśli wierzycie we Mnie, to musicie wierzyć w Boską Interwencję. A jeśli nie wierzycie, to nie otworzyliście swoich serc. Skąd macie wiedzieć, że to Ja? Proszę was, byście usiedli teraz i mówili do Mnie na osobności. Poproście Mnie o Łaskę Ducha Świętego, a Ja natychmiast odpowiem, aby otworzyć i oczyścić dusze.

Odłóżcie swoją zbroję i pozwólcie Mi dać wam ten szczególny Dar. Wiedzcie, że Mnie obrażacie, gdy odrzucacie Moje Dary. Czy to także oznacza, że odrzucicie Moje Miłosierdzie? Skłońcie głowy i proście o przebaczenie. Kiedy przychodzicie do Mnie z pokorną wdzięcznością, oświecę was na prawdę.

Kiedy otworzycie oczy na prawdę, popłyną wam łzy zrozumienia i będziecie Mi w końcu dziękować za Mój wielki Dar Rozgrzeszenia.

Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus

Did you think I would ignore you until the Day of Judgment?

Thursday, February 2nd, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, how joyful I Am at the response of My followers, to My Great Gift of a Plenary Indulgence, for Total Absolution. But how sad I Am for those ungrateful hearts who reject My Gift.

These souls fail to understand that only God the Father can sanction this Gift of a Plenary Indulgence. Whether it is given to the world through My Holy Vicar or Me, your Divine Saviour, is not important. What is important is that there is little time left in which to save the souls of mankind.

To those who question My Word know that I Am your Divine Saviour speaking to you from Heaven. Don’t you accept that I Exist? That I wish to send you a Message in these, the end times? Did you think I would ignore you until the Day of Judgment? That I would not prepare your souls by communicating with you in this way?

If you believe in Me, then you must believe in Divine Intervention. And if you don’t, then you have not opened your hearts. How do you know it is I? I ask you to sit now and speak to Me privately. Ask Me for the Grace of the Holy Spirit and I will respond immediately, to open and pure souls.

Put down your armour and allow Me to give you this special Gift. Know you offend Me, when you reject My Gifts. Does this mean, too, that you will reject My Mercy? Bow your heads and ask for forgiveness. When you come to Me in humble gratitude, I will enlighten you to the Truth.

When you open your eyes to the Truth, your tears of understanding will pour forth and you will thank Me, finally, for My Great Gift of Absolution.

Your Divine Saviour
Jesus Christ