Jezus Do Ludzkości

Wojny, powiązane ze sobą, obejmujące Iran, Izrael, Egipt i Syrię

sobota, 4 lutego 2012 roku, godz. 10.55

Moja najdroższa, umiłowana córko, twoja wierność wobec Mnie codziennie jest poddawana próbie. Tak wielu usiłuje powstrzymać cię w twoim Dziele dla Mnie, jednak nie potrafią tego uczynić, z powodu przyznanej ci z Niebios świętej ochrony. Ci, którzy próbują zadawać ci ból, cierpienie i znieważają ciebie, zostaną ukarani. Nie będę tolerował takich działań.

Pamiętaj, zostało przepowiedziane, że żaden człowiek nie będzie mógł powstrzymać Ognia Ducha Świętego, który wyleje się na całą ludzkość z Moich najświętszych Orędzi.

Dlatego proszę, abyś nadal ignorowała przeszkody stawiane przed tobą i ignorowała nienawiść, ponieważ pochodzi ona od szatana.

Gdy reagujesz na nienawiść, to ona się rozprzestrzenia. Zignoruj ją, a umrze, ponieważ nie może znaleźć pożywienia, którego potrzebuje, by wzrastać i dręczyć.

Chcę wam teraz powiedzieć, Moje dzieci, że wydarzenia przepowiedziane w Księdze Apokalipsy dzieją się obecnie w świecie. Moje dzieci nie powinny być przestraszone, ponieważ ich wiara i ich modlitwy pomogą złagodzić skutki wojny, ludobójstwa, głodu i odstępstwa.

Zaczną się wojny, które obejmą Iran, Izrael, Egipt i Syrię. Wszystkie zostaną ze sobą powiązane. A także Włochy będą cierpieć negatywne konsekwencje, co jest związane z powstaniem fałszywego proroka i jego sprzymierzeńca, antychrysta.

Módlcie się mocno, aby żaden kraj nie został wciągnięty do światowej potęgi, która będzie kontrolowała wasze pieniądze, bo jeśli jej się powiedzie, będzie to bardzo dotkliwe.

Módlcie się do Boga Ojca, aby mógł oddalić takie okrucieństwa.

Modlitwa za dusze innych uratuje wasze własne dusze. To wszystko, o co proszę. Modlitwa. Módlcie się również o nawrócenie. Już niedługo wszystkie te rzeczy nabiorą sensu, Moja córko.

Wszystko będzie dobrze, gdy po Ostrzeżeniu dokona się nawrócenie. Idź teraz i powiedz Moim dzieciom, aby nigdy się nie lękali, gdy głoszą Moje Słowo. Będę stał obok nich. Jeśli są wyśmiewani, mogą być pewni tej prawdy tego Mojego najświętszego Słowa.

Wasz umiłowany Jezus

Wars involving Iran, Israel, Egypt and Syria interlinked

Saturday, February 4th, 2012 @ 10:55

My dearest beloved daughter, your loyalty to Me is tested every day. So many try to stop you in your work for Me, yet they cannot do this because of the holy protection afforded you, from the Heavens. Those who try to inflict pain, suffering and abuse on you will be punished. I will not tolerate such action.

Remember it has been foretold that no man can stop the Fire of the Holy Spirit, which will pour forth from My Most Holy Messages, for the whole of mankind.

I ask, therefore, that you continue to ignore the obstacles placed before you and ignore the hatred, for it comes from Satan.

Engage with hatred and it spreads.

Ignore it and it will die, because it cannot find the nourishment it needs to grow and fester.

Now I want you to tell My children that the events foretold in the Book of Revelation are now unfolding in the world.

My children must not be frightened because their faith and their prayers will help dilute the effects of war, genocide, famine and apostasy.

Wars will emerge which involve Iran, Israel, Egypt and Syria. All will become interlinked.

So too, will Italy suffer the fallout, which is connected to the rise of the false prophet and his partner the antichrist.

Pray hard that all countries are not drawn into a global power, which will control your money, for should they succeed, it will be very difficult.

Pray to God the Father, so that He can stave off such atrocities.

Prayer for the souls of others will save your own souls. That is all I ask. Prayer. Pray too, for conversion. It is not long now for all things to make sense, My daughter.

All will be well, once conversion takes place, after The Warning. Go now and tell my children never to fear when they proclaim My Word. I will be standing beside them. If they are mocked they can be sure of the Truth of this, My Most Holy Word.

Your beloved Jesus