Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Nikt nie powstrzyma objawiania światu Księgi Prawdy

środa, 1 lutego 2012 roku, godz. 20.15

Moje dziecko, gdy pracujesz dla Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, musisz przez cały czas okazywać posłuszeństwo.

Nigdy nie poddawaj w wątpliwość Jego świętego Słowa, ponieważ On mówi prawdę i tylko prawdę. Tak wiele Moich dzieci od początku poddaje w wątpliwość każde Słowo, które On wypowiada. Na każdego, kto jest posłuszny Jego świętemu Słowu zawartemu w Księdze Mojego Ojca, zawsze przypada inny, który interpretuje Jego Słowo w odmienny sposób. Musisz czynić wszystko, o co jesteś proszona, będąc prowadzoną przez Mojego Syna. Nigdy nie ulegaj tym, którzy domagają się, aby Jego Słowa zostały dostosowane do ich interpretacji.

Spiesz teraz, Moje dziecko, nieść Orędzia, dane światu przez Mojego Syna, aby ratować grzeszników, którzy są zagubieni. Mój Syn ma jeden cel, a jest nim ratowanie dusz. Nie lękaj się, Moje dziecko, ponieważ nic, co mówi ci Mój Syn, nie sprzeciwia się Nauczaniu Jego najświętszego Kościoła na ziemi.

Jego Dary dla Moich dzieci są bardzo szczególne i są na ten koniec czasów dawane wszystkim duszom. Tak hojny i miłosierny jest Mój Syn, że pragnie wylać na grzeszników szczególe Łaski, aby zapewnić im zbawienie. Każdy, kto próbuje powstrzymać Mojego Syna w Jego Misji przygotowania świata na Jego Powtórne Przyjście, zostanie zatrzymany Ręką Mojego Ojca Przedwiecznego.

To Dzieło ujawnienia Księgi Prawdy, gdy Pieczęcie są łamane, jest dla Mojego Ojca jedną z najważniejszych Misji na ziemi. Światu obiecano w tym czasie prawdę. Wszystkim duszom, wierzącym i niewierzącym, musi zostać powiedziana prawda, ale ponieważ są one tak bardzo oddalone od Kościoła, musi im być ona dana w ten sposób.

Wszystkie anioły zostały posłane na ziemię, aby ochraniać ludzkość przed zwodzicielem i kłamstwami, które on rozpowszechnia o prawdzie Zbawienia Wiecznego. Ludzkość może nie zechcieć usłyszeć prawdy i wiele przeszkód zostanie postawionych przed tobą, Moje dziecko, ale będzie to bezskuteczne. Nikt nie powstrzyma objawiania światu Księgi Prawdy, ponieważ jeśli będą się starać to czynić, Moc Mojego Ojca zostanie uwolniona, jak Płomienie Ognia, wylane z Niebios. Moje dziecko, nigdy nie wątp w te Orędzia, gdy są one tobie przekazywane.

Nigdy nie zmieniaj ani jednego słowa, aby dostosować się do tych, którzy próbują sprawić, żebyś poprawiła Słowo Boga. Może być tylko jeden Mistrz, a jest nim Bóg – w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Idź teraz z przekonaniem, którego potrzebujesz.

Zapamiętaj, te Orędzia, od Mojego Syna, są dla wszystkich dzieci Bożych, a nie tylko dla Jego Kościoła katolickiego albo dla Jego narodu wybranego, Żydów. One są dla każdego.

Mój Ojciec każdą duszę kocha jednakowo. Żadna dusza nie jest uważana za ważniejszą niż pozostałe.

Wasza niebiańska Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: No one will prevent the Book of Truth being revealed to the world

Wednesday, February 1st, 2012 @ 20:15

My child, when you work for my beloved Son, Jesus Christ, you must show obedience at all times.

Never question His Holy Word, because He speaks the Truth and only the Truth.

So many of my children question every Word He says, since the beginning. For every one who obeys His Holy Word, as contained in my Father’s Book, there is always another who interprets His Word, in a different way.

You must do everything that is asked of you under the direction of my Son. Never succumb to those who demand that His Words be adapted to their interpretation.

Move now, my child, with speed, to carry the Messages given to the world by my Son to save sinners who are lost. My Son has one intention and that is to save souls. Have no fear, my child, because everything my Son tells you does not contradict the Teachings of His Most Holy Church on Earth.

His Gifts to my children are very special and are being given in these, the end times, for all souls.

So generous and Merciful is my Son that He wants to shower sinners with special Graces, to ensure their salvation.

Anyone, who tries to stop my Son in His Mission to prepare the world for His Second Coming, will be stopped by the Hand of my Eternal Father.

This Work, to unveil the Book of Truth, as the Seals are broken, is one of the most important Missions on Earth for my Father.

The world has been promised the Truth, at this time.

All souls, believers and non-believers, must be told the Truth, because they are so far removed from the Church, that it must be given to them in this way.

All the angels have been sent to Earth to protect humanity against the deceiver, and the lies he spreads about the Truth of eternal salvation.

Mankind may not want to hear the Truth and many obstacles will be placed before you, my child, but it will be useless.

No one will prevent the Book of Truth being revealed to the world, for should they attempt to do this, the Power of my Father will be unleashed, like Flames of Fire, poured from the Heavens. My child, never doubt these Messages as they are being given to you.

Never change one word to suit those who try to make you amend the Word of God.

There can be only one Master and that is God – in the Name of the Father, the Son and the Holy Spirit.

Go now with the assurances you need.

Remember these Messages, from my Son, are for all God’s children and are not just for His Catholic Church, or for His chosen people the Jews. They are for everyone.

Each soul is loved by my Father, equally. No soul is deemed more important than the other.

Your heavenly Mother
Mother of Salvation