Jezus Do Ludzkości

Jezus objawia Odpust Zupełny dla całkowitego rozgrzeszenia

wtorek, 31 stycznia 2012 roku, godz. 21.30
To Orędzie zostało przekazane Marii od Bożego Miłosierdzia podczas adoracji eucharystycznej, po półtorej godziny jej odbywania.

Moja szczerze umiłowana córko, jakże się raduję z powodu miłości okazanej Mi przez Moich drogich wyznawców, których miłość jest tak ściśle spleciona z Moim Najświętszym Sercem.

Mam upodobanie w Moich wiernych dzieciach, których miłość do Mnie przynosi Mi tak wielką radość pośród Mojego bólu. Oni są światłem, które daje Mi siłę potrzebną do prowadzenia Mojej Armii. Oni, Moje wybrane dzieci, są przekonane, że to tylko ich wiara przyprowadziła ich do Mnie. Nie zdają sobie sprawy, że Mój Duch Święty zstąpił na nich, szczególnie na tych z otwartymi sercami, aby mogli przyłączyć się do Reszty Mojego Kościoła na ziemi.

Ci Moi umiłowani wyznawcy, którzy okazują posłuszeństwo, determinację woli i czystą miłość w swoich duszach będą fundamentem, na którym odbuduję teraz Mój Kościół na ziemi. Moja Armia przez swoją miłość do Mnie otrzyma teraz bardzo szczególne Łaski.

Udzielam im tego Odpustu Zupełnego, aby umożliwić im niesienie Pochodni Mojego Ognia, tak żeby mogli szerzyć nawrócenie. Ten Dar ode Mnie umożliwi im szerzenie Prawdy Mojego świętego Słowa, tak by dotykało serc wszędzie, dokąd idą.

Muszą odmawiać tę Modlitwę przez siedem kolejnych dni, a otrzymają Dar Zupełnego Rozgrzeszenia i Moc Ducha Świętego.

Modlitwa Krucjaty 24
Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia

O mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.

Ty jesteś Płomieniem, który ogarnia wszystkie dusze.

Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic.

Nie jesteśmy godni Ofiary, której dokonałeś przez Swoją Śmierć na Krzyżu, wiemy bowiem, że Twoja Miłość do nas jest większa od tej miłości, którą my darzymy Ciebie.

Udziel nam, o Panie, Daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo.

Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją Armię, by głosiła Prawdę Twojego świętego Słowa i przygotowywała naszych braci i siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Cię. Chwalimy Cię.

Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie, by ratować dusze.

Kochamy Cię, Jezu.

Zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi, gdziekolwiek mogą się znajdować.

Amen.

Idźcie w pokoju, Moi umiłowani wyznawcy, i pamiętajcie, że wasza miłość do Mnie rozpala Moje Serce i przynosi wielką radość Mojemu Ojcu Przedwiecznemu, Mojej Matce Najświętszej, aniołom i wszystkim świętym w Niebie.

Kocham was wszystkich. Czekam na chwilę, kiedy wezmę każdego z was w Moje Ramiona, abyście odnaleźli pokój, miłość i radość, na które czekaliście przez całe swoje życie na ziemi.

Wasz umiłowany Jezus

Jesus reveals Plenary Indulgence, for Total Absolution

Tuesday, January 31st, 2012 @ 21:30

This Message was given to Maria Divine Mercy after one and a half hours, during the Eucharist Adoration.

My dearly beloved daughter, how I rejoice at the love shown to Me, by My precious followers, whose love is so closely entwined with My Sacred Heart.

I delight in My loyal children, whose love for Me brings Me such joy amidst My Pain. They are the light who bring Me the strength needed to lead My Army. These, My chosen children, believe that it has been their faith alone that has brought them to Me. What they do not realise, is that My Holy Spirit descended upon them, especially on those with open hearts, so that they could join My Remnant Church on Earth.

They, My beloved followers, who show obedience, determination of will and pure love in their souls, will be the foundation, upon which I will now rebuild My Church on Earth. My Army, through their love for Me, will be given very special Graces now.

I grant them this Plenary Indulgence, to enable them carry My Torch of Fire, so that they can spread conversion. This Gift from Me will enable them to spread the Truth of My Holy Word, so that it will touch hearts everywhere they go.

They must say this prayer for seven consecutive days and they will be given the Gift of Total Absolution and the Power of the Holy Spirit.

Crusade Prayer (24)

Plenary Indulgence for Absolution

“O my Jesus, You are the Light of the Earth.

You are the Flame that touches all souls.

Your Mercy and Love knows no bounds.

We are not worthy of the Sacrifice You made by Your death on the Cross. Yet we know that Your Love for us is greater than the love we hold for You.

Grant us, O Lord, the Gift of humility so that we are deserving of Your New Kingdom.

Fill us with the Holy Spirit so we can march forth and lead Your Army to proclaim the Truth of Your Holy Word and prepare our brothers and sisters for the Glory of Your Second Coming on Earth.

We honour You. We Praise You.

We offer ourselves, our sorrows, our sufferings, as a gift to You, to save souls.

We love You, Jesus.

Have Mercy on all Your children, wherever they may be.

Amen.”

Go forth in peace, My beloved followers, and remember that your love for Me enkindles My Heart and brings great joy to My Eternal Father, My Blessed Mother, the angels and all the saints in Heaven.

I love you all. I await the moment, when I will embrace each and every one of you, in My Arms, so that you will find the peace, love and joy, that you have been awaiting for all your lives on Earth.

Your beloved Jesus