Jezus Do Ludzkości

Dziewica Maryja wzywa do dnia modlitwy i postu, aby przygotować się do Ostrzeżenia

poniedziałek, 30 stycznia 2012 roku, godz. 13.00
To Orędzie Maria od Bożego Miłosierdzia otrzymała po dwóch oddzielnych objawieniach Dziewicy Maryi – jedno miało miejsce o północy 29 stycznia, a drugie o godz. 13.00 w poniedziałek, 30 stycznia 2012 roku, podczas którego Dziewica Matka objawiła się cała przepełniona smutkiem.

Moje dziecko, gdy Mój Syn przychodzi teraz, aby okryć cały świat Promieniami Swojego Miłosierdzia, to muszę ci powiedzieć z ciężkim sercem, że wiele ludzi umrze podczas Ostrzeżenia.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za ich dusze. Ty, Moje dziecko, musisz poprosić wszystkich wierzących w te Boskie Orędzia, aby jutrzejszy dzień, wtorek, 31 stycznia 2012 roku, uczynili szczególnym dniem modlitwy. W tym dniu musicie odmawiać najświętszy Różaniec oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Tam, gdzie to możliwe, każdy musi spróbować pościć podczas tego dnia. W ten sposób więcej dusz, szczególnie tych w grzechu śmiertelnym, w momencie śmierci może zostać uratowanych dzięki Miłosierdziu Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Płaczę Łzami smutku nad tymi biednymi ludźmi, którzy nie mają pojęcia, jak wiele bólu i udręki ich grzechy sprawiają Mojemu Synowi.

Radość z Daru, który Mój Syn przynosi teraz światu, jest zabarwiona smutkiem z powodu tych, którzy nie mogą zostać zbawieni z ich własnego wyboru. Kłamstwa, które wypłyną i będą rozpowszechniane po całym świecie przez ciemne dusze, po tym, jak Ostrzeżenie będzie miało miejsce, muszą zostać zatrzymane przez wasze modlitwy.

Módlcie się, aby nikt nie odrzucił Bożego Miłosierdzia Mojego Syna w czasie Ostrzeżenia lub po nim. Bo każda dusza zatracona w tych kłamstwach jest duszą, która zostanie przejęta przez złego. Wszędzie rozpowszechniajcie nawrócenie, dzieci. Uznajcie, że jestem Współodkupicielką i Pośredniczką, ściśle współpracującą z Moim umiłowanym Synem, Jezusem Chrystusem, aby uratować wszystkie dusze od wiecznej zatraty.

Moja miłość do was, dzieci, jest bardzo silna. W każdej sekundzie dnia proszę o Miłosierdzie dla każdej duszy, błagając Mojego Ojca o łaskawość.

Ale, dzieci, musicie pomóc, łącząc się ze Mną w modlitwie i ofierze, by dopomóc wszystkim dzieciom Bożym wejść przez Bramy Nowego Raju.

Wasza niebiańska Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary calls for day of prayer and fasting to prepare for The Warning

Monday, January 30th, 2012 @ 13:00
This Message was received by Maria Divine Mercy, after two separate apparitions of the Virgin Mary – one, which took place at midnight, January 29 and the second at 13:00 hours, on Monday, January 30, 2012, during which, the Virgin Mother appeared very sorrowful throughout.

My child, while my Son comes now to cover the whole world with His Rays of Mercy, it is with a heavy Heart that I must tell you that many people will die during The Warning.

Pray, pray, pray for their souls.

You, my child, must ask all of the followers of these Divine Messages to allocate tomorrow, Tuesday, January 31, 2012, as a special day of prayer. On this day, you must recite the Most Holy Rosary and the Divine Mercy Prayer.

Where possible, everyone must try and fast during this day. In this way more souls, especially those in mortal sin at the time of death, can be saved by the Mercy of my beloved Son, Jesus Christ.

I cry tears of sorrow for those poor people who have no idea how much pain and anguish their sins cause my Son.

The joy of the Gift, that my Son now brings the world, is tinged with sadness for those who cannot be saved, by their own choice. The lies, which will spring and spread all over the world, by dark souls, after The Warning takes place, must be stopped through your prayers.

Pray that no one will deny my Son’s Divine Mercy during or after The Warning. For every soul lost to such lies, is a soul that will be seized by the evil one. Spread conversion everywhere, children. Accept that I am the Co-Redemptrix and Mediatrix, working closely with my beloved Son, Jesus Christ, to save all souls from eternal ruination.

My love for you, children, is very strong. I plead for Mercy for each soul, every second of the day, by begging my Father for clemency.

But, children, you must help by joining with me in prayer and sacrifice to help all of God’s children enter the gates of the New Paradise.

Your heavenly Mother
Mother of Salvation